Gezintiyi Atla

Jenkins to Azure Container Registry

Azure DevOps tarafından
Son güncelleme tarihi: 8.06.2018

This template allows you to deploy an instance of Jenkins on a DS1_v2 size Linux Ubuntu 14.04 LTS VM and an Azure Container Registry. It also includes an optional ACR pipeline.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
adminUsername User name for the Virtual Machine.
adminPassword Password for the Virtual Machine.
jenkinsDnsPrefix Unique DNS Name for the Public IP used to access the Jenkins Virtual Machine.
servicePrincipalAppId Service Principal App ID (also called Client ID) used by Jenkins to push the docker image to Azure Container Registry.
servicePrincipalAppKey Service Principal App Key (also called Client Secret) used by Jenkins to push the docker image to Azure Container Registry.
gitRepository URL to a public git repository that includes a Dockerfile.
location Location for all resources.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-jenkins-acr/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-jenkins-acr/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma