Gezintiyi Atla

Create EventHubs with Capture enabled

Shubha Vijayasarathy tarafından
Son güncelleme tarihi: 3.08.2017

This template enables you to deploy a EventHubs namespace with an event hub and enabling Capture on it

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
eventHubNamespaceName Name of the EventHub namespace
eventHubName Name of the Event Hub
messageRetentionInDays How long to retain the data in Event Hub
partitionCount Number of partitions chosen
captureEnabled Enable or disable the Capture feature for your Event Hub
captureEncodingFormat The encoding format Eventhub capture serializes the EventData when archiving to your storage
captureTime the time window in seconds for the archival
captureSize the size window in bytes for evetn hub capture
captureNameFormat A Capture Name Format must contain {Namespace}, {EventHub}, {PartitionId}, {Year}, {Month}, {Day}, {Hour}, {Minute} and {Second} fields. These can be arranged in any order with or without delimeters. E.g. Prod_{EventHub}/{Namespace}\{PartitionId}_{Year}_{Month}/{Day}/{Hour}/{Minute}/{Second}
subscriptionId Subscription Id of both Data Lake Store and Event Hub namespace
dataLakeAccountName Data Lake Store name
dataLakeFolderPath Destination archive folder path

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-eventhubs-create-namespace-and-enable-capture-for-adls/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/201-eventhubs-create-namespace-and-enable-capture-for-adls/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma