Application Gateway for Url Path Based Routing

Puneet Saraswat tarafından
Son güncelleme tarihi: 14.12.2015

Maliyet tahmini

$0.000

Tahmin edilen aylık maliyet

Bu değerin nasıl hesaplandığını anlayın ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

Ücretlendirme hesaplayıcı

This template creates an Application Gateway and configures it for URL Path Based Routing.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
addressPrefix Address prefix for the Virtual Network
subnetPrefix Subnet prefix
skuName Sku Name
capacity Number of instances
backendIpAddressDefault IP Address of Default Backend Server
backendIpAddressForPathRule1 IP Address of Backend Server for Path Rule 1 match
backendIpAddressForPathRule2 IP Address of Backend Server for Path Rule 2 match
pathMatch1 Path match string for Path Rule 1
pathMatch2 Path match string for Path Rule 2

Şablonu kullanın

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-application-gateway-url-path-based-routing/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma
Komut satırı
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-application-gateway-url-path-based-routing/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma