Gezintiyi Atla

Create API Management with custom hostname for proxy using KeyVault Ssl.

Samir Solanki tarafından
Son güncelleme tarihi: 27.10.2017

This template demonstrates how to Create a instance of Azure API Management having an MSI and then setting up custom hostname for proxy with ssl certificate from keyvault.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
publisherEmail The email address of the owner of the service
publisherName The name of the owner of the service
sku The pricing tier of this API Management service
skuCount The instance size of this API Management service.
keyVaultName Name of the vault
proxyCustomHostname Proxy Custom hostname.
keyVaultSecretsIdToCertificate Reference to the KeyVault Secret storing the Certificate used to bind for SSL.
_artifactsLocation Change this value to your repo name if deploying from a fork
_artifactsLocationSasToken Auto-generated token to access _artifactsLocation
location Location for all resources.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-api-management-create-with-keyvault-ssl/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-api-management-create-with-keyvault-ssl/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma