2 VMs in VNET - Internal Load Balancer and LB rules

ypitsch tarafından
Son güncelleme tarihi: 1.04.2015

This template allows you to create 2 Virtual Machines in a VNET and under an internal Load balancer and configure a load balancing rule on Port 80. This template also deploys a Storage Account, Virtual Network, Public IP address, Availability Set and Network Interfaces.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
virtualNetworkName This is the name of the Virtual Network
networkInterfaceName This is the prefix name of the Network interfaces
loadBalancerName This is the name of the load balancer
adminUsername Admin username
adminPassword Admin password
imagePublisher Image Publisher
vmNamePrefix Prefix to use for VM names
imageOffer Image Offer
imageSKU Image SKU
vmStorageAccountContainerName This is the storage account container name
vmName This is the prefix name for the virtual machines
storageAccountName Storage account name
vmSize This is the allowed list of VM sizes

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-2-vms-internal-load-balancer/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/201-2-vms-internal-load-balancer/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma