Gezintiyi Atla

Azure Hızlı Başlangıç şablonları şu anda İngilizce sağlanmaktadır

2 VMs in a Load Balancer and configure NAT rules on the LB

Mahesh Thiagarajan tarafından
Son güncelleme tarihi: 30.06.2021

This template allows you to create 2 Virtual Machines in an Availability Set and configure NAT rules through the load balancer. This template also deploys a Storage Account, Virtual Network, Public IP address and Network Interfaces. In this template, we use the resource loops capability to create the network interfaces and virtual machines

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
adminUsername Admin username
adminPassword Admin password
dnsNameforLBIP Unique DNS name
vmNamePrefix VM name prefix
lbName Load Balancer name
nicNamePrefix Network Interface Name Prefix
publicIPAddressName Public IP Address Name
vnetName VNET name
imagePublisher Image Publisher
imageOffer Image Offer
imageSKU Image SKU
vmSize VM Size
location Resource location

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/2-vms-loadbalancer-natrules/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.compute/2-vms-loadbalancer-natrules/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma