Create VM rig for load testing using VSTS CLT service

dpksinghal tarafından
Son güncelleme tarihi: 19.7.2016

Maliyet tahmini

$791.0097000000

Tahmin edilen aylık maliyet

Bu değerin nasıl hesaplandığını anlayın ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

Ücretlendirme hesaplayıcı

Using this template, you can create your own load test rig on Azure IaaS virtual machines. The test rig will be configured for your Visual Studio Team Services (VSTS) account and can be used to run cloud-based load tests using Visual Studio. The cloud-load testing service will use this registered rig instead of provisioning one dynamically.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
vstsAccountName Please enter the VSTS account name. If you access your VSTS account using 'https://yourAccountName.visualstudio.com', enter yourAccountName.
vstsPersonalAccessToken Personal Access Token (PAT) for the VSTS account. You should select the scope as 'Load test (read and write)'. Please refer 'https://www.visualstudio.com/en-us/get-started/setup/use-personal-access-tokens-to-authenticate' for more details.
agentCount Number of load generating agent machines to provision
publicIPAddressType Type of public IP allocation method
adminUsername Username for the virtual machine.
adminPassword Password for the virtual machine.

Şablonu kullanın

PowerShell
New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-vsts-cloudloadtest-rig/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma
Komut satırı
azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-vsts-cloudloadtest-rig/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma

dpksinghal tarafından daha fazla şablon