The Azure Quickstart templates are currently available in English

Existing SQL Server credentials setup with Azure Key Vault

Son güncelleme tarihi: 4.05.2016

This template setup or update on an existing SQL Server Virtual Machine on Azure with the credentials secured by Azure Key Vault

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
existingVirtualMachineName Existing SQL Server virtual machine name
sqlCredentialName SQL credential name to create on the SQL Server virtual machine
sqlAkvUrl Azure Key Vault URL
servicePrincipalName Azure Key Vault principal name or id
servicePrincipalSecret Azure Key Vault principal secret
location Location for all resources.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://github.com/Azure/azure-quickstart-templates/blob/master/101-vm-sql-existing-keyvault-update/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://github.com/Azure/azure-quickstart-templates/blob/master/101-vm-sql-existing-keyvault-update/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma