Gezintiyi Atla

Create a Point-to-Site Gateway

amitsriva tarafından
Son güncelleme tarihi: 18.12.2015

This template allows you to create a Point-to-Site connection using VirtualNetworkGateways

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
virtualNetworkName Name of the VNet.
vnetAddressPrefix Address space for the VNet.
gatewaySubnetPrefix The prefix for the GatewaySubnet where the VirtualNetworkGateway will be deployed. This must be at least /29.
gatewayPublicIPName The name of the PublicIP attached to the VirtualNetworkGateway.
gatewayName The name of the VirtualNetworkGateway.
gatewaySku The Sku of the Gateway. This must be one of Basic, Standard or HighPerformance.
vpnClientAddressPoolPrefix The IP address range from which VPN clients will receive an IP address when connected. Range specified must not overlap with on-premise network.
clientRootCertName The name of the client root certificate used to authenticate VPN clients. This is a common name used to identify the root cert.
clientRootCertData Client root certificate data used to authenticate VPN clients.
revokedCertName The name of revoked certificate, if any. This is a common name used to identify a given revoked certificate.
revokedCertThumbprint Thumbprint of the revoked certificate. This would revoke VPN client certificates matching this thumbprint from connecting to the VNet.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-point-to-site/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-point-to-site/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma