Gezintiyi Atla

Create a Key Vault

Sean Barnes tarafından
Son güncelleme tarihi: 8.09.2017

This template creates a Key Vault and assigns permissions to the supplied objectId (principal).

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
keyVaultName Name of the Vault
tenantId Tenant Id of the subscription. Get using Get-AzureRmSubscription cmdlet or Get Subscription API
objectId Object Id of the AD user. Get using Get-AzureRmADUser or Get-AzureRmADServicePrincipal cmdlets
keysPermissions Permissions to keys in the vault. Valid values are: all, create, import, update, get, list, delete, backup, restore, encrypt, decrypt, wrapkey, unwrapkey, sign, and verify.
secretsPermissions Permissions to secrets in the vault. Valid values are: all, get, set, list, and delete.
skuName SKU for the vault
enableVaultForDeployment Specifies if the vault is enabled for a VM deployment
enableVaultForDiskEncryption Specifies if the azure platform has access to the vault for enabling disk encryption scenarios.
enabledForTemplateDeployment Specifies whether Azure Resource Manager is permitted to retrieve secrets from the key vault.
location Location for all resources.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-key-vault-create/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-key-vault-create/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma