The Azure Quickstart templates are currently available in English

DDoS attack on a virtual machine

girishjaju tarafından
Son güncelleme tarihi: 11.07.2018

This will deploy a virtual machine, OMS and other network resources. Perform the DDoS attack by following the guidleines and execute the scenario for detection of a DDoS attack.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
_artifactsLocation this will be the location for artifacts
_artifactsLocationSasToken this will be the sas key to access artifacts
location your resources will be created in this location
omsSku this will be you SKU for OMS
vNetName this will be name of the VNET
vNetAddressSpace this will be address space for VNET
subnetName this will be name of the subnet
subnetAddressSpace this will be address space for subnet
nsgNamePrefix this will be prefix used for NSG
pipAddressType this will be the type of public IP address used for the VM name
vmNamePrefix this will be the prefix used for the VM name
adminUserName this will be the user name of the VMs deployed
adminUserPassword this will be the password of the user created on the user
emailToSendAlertsTo attack email alerts will be sent to this email id

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-DDoS-Attack-Prevention/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-DDoS-Attack-Prevention/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma