The Azure Quickstart templates are currently available in English

Azure Databricks All-in-one Template for VNet Injection

Ravi Rao tarafından
Son güncelleme tarihi: 27.11.2019

This template allows you to create a network security group, a virtual network and an Azure Databricks workspace with the virtual network.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
nsgName The name of the network security group to create.
vnetName The name of the virtual network to create.
workspaceName The name of the Azure Databricks workspace to create.
privateSubnetName The name of the private subnet to create.
publicSubnetName The name of the public subnet to create.
pricingTier The pricing tier of workspace.
location Location for all resources.
vnetCidr Cidr range for the vnet.
privateSubnetCidr Cidr range for the private subnet.
publicSubnetCidr Cidr range for the public subnet..

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-databricks-all-in-one-template-for-vnet-injection/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-databricks-all-in-one-template-for-vnet-injection/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma

Ravi Rao tarafından daha fazla şablon