The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create a V2 data factory

Son güncelleme tarihi: 6.12.2019

This template creates a V2 data factory that copies data from a folder in an Azure Blob Storage to a table in an Azure Database for MySQL.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
dataFactoryName Name of the data factory. Must be globally unique.
location Location of the data factory.
storageAccountResourceId Resource ID of Source Azure Storage account.
blobContainer Name of the blob container in the Azure Storage account.
inputBlobFolder The folder in the blob container that has the input file.
inputBlobName Name of the input file/blob.
mysqlResourceId Resource ID of target Azure Database for MySQL Server.
mysqlUserName UserName of the target Azure Database for MySQL Server.
mysqlPassword Password of the target Azure Database for MySQL Server.
mysqlDatabase Name of the target database in the Azure Database for MySQL.
mysqlTableName Name of the target table in the Azure Database for MySQL.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-data-factory-v2-blob-to-mysql-copy/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-data-factory-v2-blob-to-mysql-copy/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma