Gezintiyi Atla

Create a V2 data factory

Sreedhar Pelluru tarafından
Son güncelleme tarihi: 27.09.2017

This template creates a V2 data factory that copies data from a folder in an Azure Blob Storage to another folder in the storage.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
dataFactoryName Name of the data factory. Must be globally unique.
dataFactoryLocation Location of the data factory. Currently, only East US and East US 2 are supported.
storageAccountName Name of the Azure storage account that contains the input/output data.
storageAccountKey Key for the Azure storage account.
blobContainer Name of the blob container in the Azure Storage account.
inputBlobFolder The folder in the blob container that has the input file.
inputBlobName Name of the input file/blob.
outputBlobFolder The folder in the blob container that will hold the transformed data.
outputBlobName Name of the output file/blob.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-data-factory-v2-blob-to-blob-copy/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-data-factory-v2-blob-to-blob-copy/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma

Sreedhar Pelluru tarafından daha fazla şablon