The Azure Quickstart templates are currently available in English

Two-Activity chained Data Factory Pipeline

Ken Skvarcius tarafından
Son güncelleme tarihi: 21.10.2017

This template deploys a new Data Factory and requisite objects (linked services, datasets, pipelines, gateways, etc.) to fascilitate a two-activity chained Data Factory pipeline. The first leg of the pipeline leverages data management gateway to pull data from an on-premises SQL server source into Azure Data Lake Store in Apache orc columnar storage format. The second leg of the pipeline pulls data from orc files in Azure Data Lake Store and inserts into Azure SQL as a final destination. This pipeline can be easily customized to accomodated a wide variety of additional sources and targets.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
dataLakeStoreUri URI of Azure Data Lake store
dataLakeStoreServicePrincipalID ID of Azure Service Principal used for accessing Data Lake
dataLakeStoreServicePrincipalKey Key for Azure Service Principal used for accessing Data Lake
azureSQLConnectionString Connection string for Azure SQL Database
location Location for all resources.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-data-factory-chained-copy-activities/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-data-factory-chained-copy-activities/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma