Azure Search service

Sean Saleh tarafından
Son güncelleme tarihi: 4.10.2016

Maliyet tahmini

$0.3360000000

Tahmin edilen aylık maliyet

Bu değerin nasıl hesaplandığını anlayın ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

Ücretlendirme hesaplayıcı

This template creates an Azure Search service

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
name Service name must only contain lowercase letters, digits or dashes, cannot use dash as the first two or last one characters, cannot contain consecutive dashes, and is limited between 2 and 60 characters in length.
sku The SKU of the search service you want to create. E.g. free or standard
replicaCount Replicas distribute search workloads across the service. You need 2 or more to support high availability (applies to Basic and Standard only).
partitionCount Partitions allow for scaling of document count as well as faster indexing by sharding your index over multiple Azure Search units.
hostingMode Applicable only for SKU set to standard3. You can set this property to enable a single, high density partition that allows up to 1000 indexes, which is much higher than the maximum indexes allowed for any other SKU.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-azure-search-create/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-azure-search-create/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma