Gezintiyi Atla

Create Azure Automation Runbook to retrieve Azure VMs

Beth Cooper tarafından
Son güncelleme tarihi: 4.12.2015

This template creates an Azure Automation runbook that retrieves Azure V1 VMs and a credential to authenticate to Azure. It then starts the runbook job.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
accountName The name of the Azure Automation account to deploy to.
credentialName DefaultAzureCredential is the name of the Automation credential used in this runbook. This credential allows you to authenticate to Azure.
userName The username for the Azure Automation credential.
password The password for the Azure Automation credential.
jobId The GUID for the runbook job to be started.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-automation-runbook-getvms/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/azure/azure-quickstart-templates/master/101-automation-runbook-getvms/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma