Gezintiyi Atla

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create a user-assigned managed identity and role assignment

Son güncelleme tarihi: 21.10.2021

This module allows you to create a user-assigned managed identity and a role assignment scoped to the resource group.

Bu Azure Resource Manager (ARM) şablonu Microsoft tarafından değil bir topluluk üyesi tarafından oluşturulmuştur. Her bir ARM şablonu size Microsoft tarafından değil, bir lisans sözleşmesi altında sahibi tarafından lisanslanmıştır. Microsoft, topluluk üyeleri tarafından sağlanan ve lisanslanan ARM şablonlarından sorumlu değildir ve güvenlik, uyumluluk ve performans denetimi yapmaz. Topluluk ARM şablonları herhangi bir Microsoft destek programı veya hizmeti altında desteklenmez ve herhangi bir garanti olmaksızın OLDUĞU GİBİ kullanıma sunulur.

Parametreler

Parametre Adı Açıklama
managedIdentityName The name of the managed identity resource.
roleDefinitionIds The IDs of the role definitions to assign to the managed identity. Each role assignment is created at the resource group scope. Role definition IDs are GUIDs. To find the GUID for built-in Azure role definitions, see https://docs.microsoft.com/azure/role-based-access-control/built-in-roles. You can also use IDs of custom role definitions.
roleAssignmentDescription An optional description to apply to each role assignment, such as the reason this managed identity needs to be granted the role.
location The Azure location where the managed identity should be created.

Şablonu kullanın

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/modules/Microsoft.ManagedIdentity/user-assigned-identity-role-assignment/1.0/azuredeploy.json
Azure PowerShell'i yükleme ve yapılandırma

Komut satırı

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/modules/Microsoft.ManagedIdentity/user-assigned-identity-role-assignment/1.0/azuredeploy.json
Azure Platformlar Arası Komut Satırı Arabirimini Yükleme ve Yapılandırma