Gezintiyi Atla

サーバレス クラウド コンピューティング エコノミクス

サーバーレスにより、短期的および長期的なコスト削減を実現します。その経済的側面に関する調査 (英語)をご覧ください。

“サーバレス クラウド コンピューティング エコノミクス” kaynağı, Türkçe dilinde kullanıma sunulmamıştır. Bilgiler 日本語 dilinde sunulmuştur.

Yayımlanma tarihi: 12.09.2017

2017 年は「サーバーレスの年」です。サーバーレス クラウド コンピューティングはあらゆる領域において猛烈なスピードで成長を続けており、最終的にはクラウドにおけるアプリケーションの開発、構築、運用に変革をもたらすと見込まれています。

451 Research 社のレポート「サーバレス クラウド コンピューティング エコノミクス」をご覧いただくと、サーバーレスが単なる流行語にとどまらない理由、そして組織が以下の事項を実現することで、サーバーレスの主要なメリットがどのように優れた効率性とコスト削減へとシフトされるのか確認できます。

• プロビジョニングもインフラの保守も行わずに、オンデマンドでコードを実行
• デペロッパーを保守から解放し、コーディングへの集中を実現
• 消費量を低減することで、仮想マシンのコスト削減に貢献
• インフラの管理コストを大幅に削減することにより、総所有コストを低減

「サーバレス クラウド コンピューティング エコノミクス」では、クラウドの価格モデル、利用、手間などに関する詳細な分析が提供されており、サーバレス技術の経済的要素と、業界を揺るがすその長期的な将来性について理解するうえで役立ちます。


レポートを今すぐダウンロードいただけます。

İndirmek için oturum açın

- Veya -

Lütfen biraz daha ek ayrıntı sağlayın ve gönderin.

Microsoft, Microsoft Azure ile diğer Microsoft ürün ve hizmetleri hakkında güncelleştirmeler ve özel teklifler sunmak üzere iletişim bilgilerinizi kullanabilir. İstediğiniz zaman aboneliğinizi kaldırabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için gizlilik bildirimini okuyun.