Kubernetes jämfört med Docker

Skapa, leverera och skala appar snabbare med containertekniker som fungerar bättre tillsammans.

Kubernetes jämfört med Docker

Vid diskussioner om Kubernetes kontra Docker pratar man ofta om antingen-eller: bör jag använda Kubernetes eller Docker? Det kan liknas vid att jämföra äpplen med äppelpaj – tanken att valet står mellan det ena eller det andra är en vanlig missuppfattning.

Skillnaden mellan Kubernetes och Docker är enklare att förstå om man i stället tänker ”både-och”. Du behöver faktiskt inte välja – Kubernetes och Docker är fundamentalt annorlunda tekniker som fungerar väl tillsammans vad gäller skapande, leverans och skalning av containeriserade appar.

Docker och införandet av containerisering

Docker är teknik med öppen källkod – och ett filformat för containrar – som automatiserar distributionen av program som portabla, självständiga containrar som kan köras i molnet eller lokalt. Docker, Inc. har ett liknande namn men är ett av de företag som arbetar med Docker-teknik med öppen källkod som körs i Linux och Windows, detta i samarbete med molnleverantörer såsom Microsoft.

Idén med att isolera miljöer är inte ny i sig, och det finns andra typer av programvara för containerisering, men under de senaste åren har Docker vuxit och blivit standardformatet för containrar. I Docker ingår Docker-motorn, som är en körningsmiljö. Den gör att du kan skapa och köra containrar på vilken utvecklingsdator som helst, och sedan lagra eller dela containeravbildningar via ett containerregister såsom Docker Hub eller Azure Container Registry.

När appar växer till flera containrar distribuerade på flera servrar blir driften av dem mer komplex. Docker ger en öppen standard för paketering och distribution av containeriserade appar, men det kan snabbt bildas potentiella komplexiteter. Hur koordinerar och schemalägger du ett stort antal containrar? Hur kommunicerar de olika containrarna i din app med varandra? Hur skalar du ut ett stort antal containerinstanser? Det är här som Kubernetes kommer till pass.

Kubernetes och containerorkestrering

Kubernetes är orkestreringsprogramvara med öppen källkod som tillhandahåller ett API för kontroll av hur och var containrar ska köras. Det gör att du kan köra Docker-containrar och arbetsbelastningar, och hjälper dig att hantera en del av den driftskomplexitet som föreligger vid flytt till skalning av flera containrar som distribuerats mellan flera servrar.

Med Kubernetes kan du orkestrera ett kluster med virtuella datorer och schemalägga containrar att köras på de virtuella datorerna baserat på deras tillgängliga beräkningsresurser och resurskraven för varje container. Containrar grupperas i poddar, den grundläggande operationsenheten för Kubernetes. Dessa containrar och poddar kan skalas till önskat tillstånd, och kan hantera deras livscykel för att hålla igång dina appar.

Vad är skillnaden mellan Kubernetes och Docker?

Ofta jämförs Kubernetes med Docker, men det är mer logiskt att jämföra Kubernetes och Docker Swarm. Docker Swarm är orkestreringstekniken i Docker. Den fokuserar på klustring för Docker-containrar och är nära integrerad i Docker-ekosystemet samt använder sitt dess eget API.

En viktig skillnad mellan Kubernetes och Docker är att Kubernetes är tänkt att köras över ett kluster, medan Docker körs i en enskild nod. Kubernetes är mer utförligt än Docker Swarm och är utformat för att på ett effektivt sätt koordinera nodkluster i lämplig skala under produktion. Kubernetes-poddar – schemaläggningsenheter som kan innehålla en eller flera containrar i Kubernetes-ekosystemet – distribueras bland noder för att ge hög tillgänglighet.

Kubernetes och Docker – de är bättre tillsammans

Tanken med containrar är att du programmerar en gång och sedan kör var som helst, men Kubernetes ger möjligheten att orkestrera och hantera alla dina containerresurser från ett och samma kontrollplan. Det underlättar nätverksanslutningar, belastningsutjämning, säkerhet och skalning i alla Kubernetes-noder som kör dina containrar. Kubernetes har även en inbyggd isoleringsmekanism såsom namnrymder, vilket gör att du kan gruppera containerresurser efter åtkomstbehörighet, mellanlagringsmiljöer och mer. Dessa mekanismer gör det enklare för IT-avdelningen att ge utvecklarna resursåtkomst med självbetjäning och möjligheten att samarbeta med komplexa arkitekturer för mikrotjänster utan att behöva simulera hela programmet i utvecklingsmiljön. Kombinationen av DevOps-metoder och containrar med Kubernetes ger dessutom en baslinje med mikrotjänstarkitekturer som främjar snabb leverans och skalbar orkestrering av molnbaserade program.

Kort sagt kan du använda Kubernetes med Docker för att:

 • Göra infrastrukturen mer robust ge appen ännu högre tillgänglighet. Din app fortsätter vara online även om vissa noder går offline.
 • Göra ditt program mer skalbart. Om din app börjar få mycket högre belastning och du behöver skala ut så att användarupplevelsen kan bli bättre är det enkelt att driftsätta fler containrar eller lägga till fler noder i Kubernetes-klustret.

Kubernetes och Docker fungerar tillsammans. Docker ger en öppen standard för paketering och distribution av containeriserade appar. Med Docker, kan du skapa och köra containrar och lagra och dela containeravbildningar. Du kan enkelt köra en Docker-version i ett Kubernetes-kluster, men Kubernetes i sig är inte en fullständig lösning. Optimera Kubernetes i produktion genom att implementera ytterligare verktyg och tjänster för hantering av säkerhet, styrning, identitet och åtkomst samt CI/CD-arbetsflöden (kontinuerlig integrering/kontinuerlig distribution) och andra DevOps-metoder.

Lösningsarkitekturer för Kubernetes och Docker i produktion

Simplify the deployment and management of Microservices based applicationsSimplify the deployment and management of Microservices based applications12345567778
 1. Översikt
 2. Flow

Översikt

Med AKS kan du effektivisera horisontell skalning, självåterställning, belastningsutjämning och hemlighetshantering.

Flow

 1. 1 Använd en IDE, till exempel Visual Studio, för att checka in ändringar i GitHub.
 2. 2 GitHub utlöser en ny version på Azure DevOps
 3. 3 Azure DevOps paketerar mikrotjänster som containrar och överför dem via push till Azure Container Registry
 4. 4 Containrar distribueras till AKS-kluster
 5. 5 Azure Active Directory används för att säkerställa åtkomst till resurserna
 6. 6 Användarna kommer åt tjänsterna via appar och webbplatser
 7. 7 Administratörer kommer åt apparna via en separat administratörsportal
 8. 8 Mikrotjänster använder databaser för att lagra och hämta information
Secure DevOps for AKSDevOps and Kubernetes are better together. Implementing secure DevOps together with Kubernetes on Azure, you can achieve the balance between speed and security and deliver code faster at scale. Put guardrails around the development processes using CI/CD with dynamic policy controls and accelerate feedback loop with constant monitoring. Use Azure Pipelines to deliver fast while ensuring enforcement of critical policies with Azure Policy. Azure provides you real-time observability for your build and release pipelines, and the ability to apply compliance audit and reconfigurations easily.123456789
 1. Översikt
 2. Flow

Översikt

DevOps och Kubernetes fungerar bättre tillsammans. Genom att implementera säker DevOps tillsammans med Kubernetes i Azure kan du uppnå en bra balans mellan hastighet och säkerhet och snabbt leverera kod i stor skala. Skydda utvecklingsprocesserna med CI/CD med dynamiska principkontroller och påskynda feedbackloopen med kontinuerlig övervakning. Leverera snabbt med Azure Pipelines och tillämpa viktiga principer med Azure Policy. Med Azure har du realtidsinsyn i dina bygg- och distributionspipelines och kan granska efterlevnad och modifiera konfigurationer.

Flow

 1. 1 Upprepa, testa och felsök snabbt olika delar av en app tillsammans i samma Kubernetes-kluster
 2. 2 Koden läggs i en GitHub-lagringsplats, och sedan körs automatiska kompileringar och test av Azure-pipelines
 3. 3 Containeravbildningen registreras i Azure Container Registry
 4. 4 Kubernetes-klustren etableras med verktyg som Terraform. Helm-diagram installerade av Terraform definierar det önskade tillståndet för appresurser och -konfigurationer
 5. 5 Operatörerna tillämpar principer för att styra distributioner till AKS-klustret
 6. 6 Versionspipeline kör automatiskt fördefinierad distributionsstrategi med varje kodändring
 7. 7 Principframtvingande och granskning läggs till i CI/CD-pipeline med Azure Policy
 8. 8 Apptelemetri, övervakning av containertillstånd och logganalys i realtid erhålls med Azure Monitor
 9. 9 Insikterna används för att lösa problem och används i kommande sprintplaner

Bygg på styrkorna hos Kubernetes med Azure

Med Azure Kubernetes Service (AKS) är det enkelt att distribuera och hantera containeriserade program. Det erbjuder serverlös Kubernetes, en integrerad CI/CD-upplevelse samt säkerhet och styrning på företagsnivå. Förena utvecklings- och driftsteamen på en enda plattform och skapa, leverera och skala program snabbt och tryggt.

Kom igång med Kubernetes och Docker