Hoppa över navigering

Användningsvillkor för webbplatsen Azure från Microsoft

Senast uppdaterad: mars 2016

Godkännande av villkor

De Webbplatstjänster (enligt definitionen i nästa avsnitt) som Microsoft tillhandahåller dig på webbplatsen Azure (”Webbplatsen”) är underkastade följande användningsvillkor (”Användningsvillkor”). Microsoft förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera användningsvillkoren utan att meddela dig. Den senaste versionen av Användningsvillkoren hittar du genom att klicka på hypertextlänken ”Användningsvillkor” på Azure-webbsidorna.

Beskrivning av webbplatstjänsterna

På Webbplatsen ger Microsoft dig åtkomst till ett flertal resurser, till exempel områden för överföring och hämtning, kommunikationsforum och information, och begränsade Azure-tjänster som beskrivs nedan (gemensamt benämnt ”webbplatstjänster”). Webbplatstjänsterna, inklusive eventuella uppdateringar, förbättringar, nya funktioner och/eller tillägg av nya webbegenskaper, är underkastade dessa Användningsvillkor. Dessa användningsvillkor gäller inte användning av plattformen eller funktionerna i molntjänsten Azure (inklusive den klassiska Microsoft Azure-portalen), som styrs av avtalet under vilket du har köpt dessa tjänster. Ett begränsat undantag till det föregående är att om du inte har en Azure-prenumeration gäller användningsvillkoren för de begränsade Azure-tjänster som du kan använda utan en prenumeration.

Sekretess och skydd av personuppgifter

Se meddelandena i sekretesspolicyn för Microsoft.com gällande insamling och användning av din information.

Programvara på webbplatsen

All programvara som görs tillgänglig för hämtning från Webbplatstjänsterna (”Programvaran”) är upphovsrättsskyddade verk som tillhör Microsoft och/eller dess leverantörer. Användning av Programvaran styrs av villkoren i licensavtalet, om sådant finns, som medföljer eller är bifogat Programvaran (”licensavtalet”). En slutanvändare har inte behörighet att installera någon Programvara som medföljer eller inkluderas i ett Licensavtal om inte han/hon först godkänner villkoren i Licensavtalet. Programvaran tillhandahålls för nedladdning endast av slutanvändare i enlighet med licensavtalet. All reproduktion eller vidare distribution av Programvaran som bryter mot Licensavtalet är uttryckligen förbjuden.

Material som läggs ut på webbplatsen

Allt material, inklusive programvara, hjälpämnen, rapporter, datablad, videofilmer och vanliga frågor (gemensamt benämnt ”Material”) som görs tillgängligt som en del av webbplatstjänsterna är upphovsrättsskyddat arbete som tillhör Microsoft eller dess leverantörer. Din användning av detta Material styrs av en av två uppsättningar med licensvillkor. Om en licens visas för Materialet gäller villkoren för den licensen. Om ingen licens visas gäller dessa användningsvillkor. Microsoft förbehåller sig alla andra rättigheter till Materialet som inte uttryckligen fastställts i dessa licensvillkor. Vid användning av Materialet är det förbjudet att:

 • Ta bort, ändra eller manipulera upphovsrättsmeddelanden.
 • Distribuera Materialet till tredje man, inklusive att publicera Materialet på en nätverksansluten dator för åtkomst av en annan dator i nätverket eller att sända Materialet i något medium.
 • Göra ändringar i Materialet.

Det Material som anges ovan omfattar inte utformningen av eller layouten för Webbplatsen eller någon annan webbplats som ägs, drivs, licensieras eller kontrolleras av Microsoft. Element på Microsofts Webbplatser skyddas av lagar om trade dress, varumärken, orättvis konkurrens och andra lagar och får inte kopieras eller imiteras i sin helhet eller i delar. Ingen logotyp, grafik eller bild och inget ljud från någon av Microsofts Webbplatser får kopieras eller överföras utan uttryckligt tillstånd från Microsoft.

Microsoft kan inneha patent, patentansökningar, varumärken, upphovsrätter eller andra immateriella rättigheter som omfattar innehållet i detta Material. Tillhandahållandet av Materialet till dig innebär inte att du beviljas någon licens för dessa patent, patentansökningar, varumärken, upphovsrätter eller andra immateriella rättigheter, om inte Microsoft uttryckligen anger detta skriftligen.

En del Material som finns tillgängligt i Webbplatstjänsterna licensieras till dig av tredje man. Microsoft ger inte dig några ytterligare rättigheter (uttryckliga eller underförstådda) gällande sådant Material från tredje man.

Microsoft yrkar inte på äganderätt för något material som du tillhandahåller Microsoft (inklusive feedback och förslag) eller lägger upp, överför, matar in eller skickar till någon webbplatstjänst till allmänhetens beskådan, eller till någon persons privata diskussionsgrupp (gemensamt benämnt ”Bidragen”). Genom att lägga upp, överföra, mata in, tillhandahålla eller skicka in ditt Bidrag ger du dock Microsoft, dess koncernbolag och nödvändiga licenstagare tillstånd att använda ditt Bidrag i samband med hanteringen av deras internetaktiviteter (inklusive, utan begränsning till, alla Microsoft-tjänster) inklusive, utan begränsning till, licensrättigheterna att: kopiera, distribuera, överföra, offentligt vis, offentligt utföra, reproducera, redigera, översätta och omformatera ditt Bidrag, att publicera ditt namn i samband med ditt Bidrag och att underlicensiera sådana rättigheter till leverantörer av Webbplatstjänsterna.

Ansvarsfriskrivning

MICROSOFT OCH DESS LEVERANTÖRER LÄMNAR INGA SOM HELST GARANTIER ANGÅENDE LÄMPLIGHETEN AV INFORMATIONEN SOM INGÅR I MATERIALET OCH RELATERAD GRAFIK SOM PUBLICERAS SOM EN DEL AV WEBBPLATSTJÄNSTERNA. ALLT SÅDANT MATERIAL OCH RELATERAD GRAFIK SAMT WEBBPLATSTJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI. MICROSOFT OCH DESS LEVERANTÖRER FRISKRIVER SIG HÄRMED FRÅN ALLA GARANTIER OCH VILLKOR GÄLLANDE DET FÖREGÅENDE, INKLUSIVE ALLA GARANTIER OCH VILLKOR OM ALLMÄN LÄMPLIGHET, VARE SIG UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER. MATERIALET OCH RELATERAD GRAFIK SOM PUBLICERAS PÅ WEBBPLATSEN KAN INNEHÅLLA TEKNISKA FELAKTIGHETER ELLER TYPOGRAFISKA FEL. ÄNDRINGAR LÄGGS REGELBUNDET TILL I INFORMATIONEN HÄRI. MICROSOFT OCH DESS LEVERANTÖRER KAN NÄR SOM HELST GÖRA FÖRBÄTTRINGAR AV DE WEBBPLATSTJÄNSTER OCH/ELLER DET MATERIAL SOM BESKRIVS HÄRI.

MICROSOFT ELLER DESS LEVERANTÖRER SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA SÄRSKILDA ELLER INDIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV UTEBLIVEN ANVÄNDNING, FÖRLUST AV DATA ELLER VINST, VARE SIG VID ANVÄNDNING ENLIGT KONTRAKT, VÅRDSLÖSHET ELLER ANNAN SKADEBRINGANDE ÅTGÄRD I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN ELLER UTFÖRANDET AV WEBBPLATSTJÄNSTERNA ELLER MATERIALET, TILLHANDAHÅLLANDE ELLER OFÖRMÅGA ATT TILLHANDAHÅLLA WEBBPLATSTJÄNSTER ELLER INFORMATIONEN SOM GÖRS TILLGÄNGLIG VIA WEBBPLATSTJÄNSTERNA. MICROSOFTS SAMMANLAGDA ANSVAR TILL FÖLJD AV DETTA AVTAL FÅR INTE ÖVERSKRIDA 5 USD.

Policy om inskickande av ej begärda idéer

Varken Microsoft eller dess anställda accepterar eller överväger ej begärda idéer, inklusive idéer om nya reklamkampanjer, erbjudanden, produkter eller teknik, processer, material, marknadsföringsplaner eller produktnamn. Skicka därför inte in något kreativt material, prover, demos eller andra ej begärda idéer till Microsoft eller till någon person på Microsoft. Syftet med denna policy är att undvika eventuella missförstånd eller tvister när Microsofts produkter eller marknadsföringsstrategier kan likna idéer som har skickats in till Microsoft. Om du trots vår begäran att du inte ska skicka in några idéer eller material till oss ändå gör det, måste du förstå att Microsoft inte garanterar att dina idéer eller ditt material kommer att behandlas konfidentiellt eller som parts egendom.

Medlemskonton, lösenord och säkerhet

Om någon av webbplatstjänsterna kräver att du öppnar ett konto måste du genomgå registreringsprocessen genom att förse oss med aktuell, fullständig och korrekt information vid uppmaning i det aktuella registreringsformuläret. Du kommer även att välja ett lösenord och ett användarnamn. Du har hela ansvaret för att skydda sekretessen för ditt lösenord och annan eventuell icke-offentlig kontoinformation. Du är dessutom helt ansvarig för alla aktiviteter som genomförs på ditt konto. Du samtycker till att omedelbart meddela Microsoft vid otillåten användning av ditt konto eller någon annan överträdelse av säkerheten. Microsoft ansvarar inte för någon förlust som kan uppstå som ett resultat av att någon annan har använt ditt användarnamn, lösenord eller konto, med eller utan din vetskap. Du kan dock hållas ansvarig för förlust för Microsoft eller annan part på grund av att någon annan har använt ditt användarnamn, lösenord eller konto. Du får aldrig använda någon annans konto utan tillåtelse från kontoinnehavaren.

Ingen olaglig eller förbjuden användning

Som ett villkor för att använda webbplatstjänsterna samtycker du till att inte använda webbplatstjänsterna för något syfte som är olagligt eller förbjudet i dessa användningsvillkor. Du får inte använda Webbplatstjänsterna på något sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra någon Microsoft-server, eller något nätverk som är anslutet till någon Microsoft-server, eller som kan störa någon annan parts användning av några Webbplatstjänster. Du får inte försöka få otillåten åtkomst till någon Webbplatstjänst, andra konton, datasystem eller nätverk som är anslutna till någon Microsoft-server eller till någon av Webbplatstjänsterna genom hackning, lösenordsminering eller med andra metoder. Du får inte skaffa eller försöka skaffa material eller information på något sätt som inte medvetet har gjorts tillgängligt genom Webbplatstjänsterna.

Användning av kommunikationstjänster

Webbplatstjänsterna kan innehålla meddelande- eller kommunikationsfunktioner som har utformats för att du ska kunna kommunicera eller dela material eller lösningar med andra (var för sig benämnda ”kommunikationstjänst”, gemensamt benämnda ”kommunikationstjänster”). Du samtycker till att endast använda kommunikationstjänsterna för att lägga upp, skicka och ta emot material som är korrekt och, när så är tillämpligt, är relaterat till den specifika kommunikationstjänsten. Om du väljer att dela material eller lösningar med andra via en kommunikationstjänst samtycker du till att ge en licens till alla användare av kommunikationstjänsten, inklusive rätten att använda, modifiera och återpublicera sådant material eller sådana lösningar, och du tillåter Microsoft att göra dem tillgängliga för sådana användare på ett sätt och på en plats som de väljer. När du använder kommunikationstjänsterna får du inte:

 • Använd kommunikationstjänsterna för enkäter eller tävlingar (förutom och i den utsträckning som erbjuds av Microsoft, våra partners, eller våra kunder genom denna webbplats), pyramidspel, skräppost, massutskick eller repetitiva eller oönskade meddelanden (kommersiella eller av annan sort).
 • Förtala, missbruka, trakassera, förfölja, hota eller på andra sätt kränka andras juridiska rättigheter (till exempel rätt till integritet och publicitet).
 • Publicera, lägga upp, ladda upp, distribuera eller sprida olämpliga, profana, kränkande, obscena, oanständiga eller olagliga ämnen, namn, material eller information.
 • Ladda upp, eller på annat sätt tillgängliggöra, filer som innehåller bilder, foton, programvara eller annat material som skyddas av immaterialrättsliga lagar, inklusive, som ett exempel och inte en begränsning, upphovsrätts- eller varumärkeslagar (eller rätt till integritet och publicitet) om du inte äger eller kontrollerar rättigheterna till materialet eller har fått alla tillbörliga tillstånd att göra det.
 • Använda något material eller någon information, inklusive bilder och foton, som har gjorts tillgängliga via Webbplatstjänsterna på något sätt som kränker ägarens rätt vad gäller upphovsrätt, varumärken, patent, företagshemligheter eller annan egendomsrätt för någon part.
 • Överföra filer som innehåller virus, trojaner, maskar, tidsinställda bomber, cancelbot-filer, korrupta filer eller annan liknande programvara som kan skada driften av någon annans dator eller egendom.
 • Göra reklam för eller erbjuda att sälja eller köpa varor eller tjänster i affärssyfte, om inte en kommunikationstjänst uttryckligen tillåter sådana meddelanden.
 • Ladda ner någon fil som lagts upp av en annan användare av kommunikationstjänsten som du vet, eller skäligen bör veta, inte har reproducerats, visats, utförts eller distribuerats på lagligt sätt.
 • Förfalska eller ta bort information om upphovsrättshantering, till exempel författarangivelser, juridiska eller andra vederbörliga meddelanden eller egendomsangivelser eller etiketter avseende ursprunget eller källan till programvaran eller annat material i en fil som har överförts.
 • Begränsa eller hindra andra användare från att använda och utnyttja kommunikationstjänsterna.
 • Bryta mot några uppföranderegler eller andra riktlinjer som kan gälla för en särskild kommunikationstjänst.
 • Lagra eller på annat sätt samla in information om andra, inklusive e-postadresser.
 • Bryta mot tillämpliga lagar eller föreskrifter.
 • Skapa en falsk identitet i syfte att vilseleda andra.
 • Använda, hämta eller på annat sätt kopiera eller förse (vare sig gratis eller mot arvode) en annan person eller enhet med en förteckning över användarna av webbplatstjänsterna, eller annan användar- eller användningsinformation eller någon del därav.

Microsoft har ingen skyldighet att övervaka Kommunikationstjänsterna. Microsoft förbehåller sig dock rätten att granska material som har lagts ut på kommunikationstjänsterna och att ta bort vilket material som helst enligt eget gottfinnande. Microsoft förbehåller sig rätten att när som helst avbryta din åtkomst till en kommunikationstjänst, utan föregående meddelande och oavsett anledning.

Microsoft förbehåller sig rätten att när som helst röja all information för att uppfylla tillämplig lag, föreskrifter, juridiska processer eller statlig begäran, och att redigera, vägra att lägga upp eller ta bort all information eller allt material, helt eller delvis, enligt Microsofts eget gottfinnande.

Var alltid försiktig när du uppger personligt identifierbar information om dig själv och dina barn på någon kommunikationstjänst. Microsoft kontrollerar inte och stödjer inte innehållet, meddelandena eller informationen som finns på Kommunikationstjänsterna, och därför friskriver sig Microsoft särskilt från allt ansvar gällande Kommunikationstjänsterna och alla åtgärder som orsakas av din medverkan i någon av Kommunikationstjänsterna. Ansvariga och värdar är inte auktoriserade talespersoner för Microsoft, och deras åsikter återspeglar inte nödvändigtvis Microsofts åsikter.

Material som läggs upp på kommunikationstjänsterna kan vara underkastat tillkännagivna begränsningar för användning, reproduktion eller spridning. Du ansvarar för att följa dessa begränsningar om du laddar ner detta material.

Feedback

Om du skickar feedback till Microsoft, ger du Microsoft en oåterkallelig, evig och underlicensierbar rätt att använda, dela och sälja din feedback på valfritt sätt och i valfritt syfte utan kostnad. Du ger också tredje man utan kostnad alla eventuella patenträttigheter i din feedback som behövs för att deras produkter, teknik och tjänster ska kunna användas eller kopplas ihop med alla specifika delar av en programvara eller tjänst från Microsoft. Du skall inte ge feedback som omfattas av någon licens eller annan förpliktelse som kräver att Microsoft godkänner eller för vidare eventuella rättigheter eller yppar information eller gör betalningar till tredje man. Dessa rättigheter gäller även efter att dessa villkor upphör att gälla.

Ingen kompensation ges för användningen av ditt Bidrag, enligt vad som anges häri. Microsoft har ingen skyldighet att lägga upp eller använda några bidrag som du tillhandahåller, och Microsoft kan när som helst ta bort vilket bidrag som helst enligt eget gottfinnande.

Genom att skicka ett Bidrag garanterar och försäkrar du att du äger eller på annat sätt kontrollerar alla rättigheter till ditt Bidrag som beskrivs i dessa Användningsvillkor inklusive, utan begränsning, alla nödvändiga rättigheter som krävs för att du ska få tillhandahålla, skicka, överföra, mata in eller skicka in Bidraget.

Förutom de garantier och villkor som angetts ovan garanterar och försäkrar du att du genom att skicka ett Bidrag som innehåller bilder, foton, teckningar eller material som på annat sätt är helt eller delvis grafiskt (”Bilder”): (a) har upphovsrätt till dessa Bilder, eller att upphovsrättsinnehavaren till dessa Bilder har gett dig tillstånd att använda Bilderna eller något innehåll som finns i Bilderna på det sätt du använder dem och i sådant syfte och enligt vad som tillåts i dessa användningsvillkor och webbplatstjänsterna, (b) har de rättigheter som krävs för att utfärda de licenser och underlicenser som beskrivs i dessa användningsvillkor och (c) har fått tillstånd från alla (eventuella) personer som avbildats på dessa Bilder att använda Bilderna i enlighet med dessa användningsvillkor, inklusive till exempel, men inte enbart, distribution, offentlig visning och reproduktion av sådana Bilder. Genom att lägga upp Bilder ger du (a) alla medlemmar i din privata diskussionsgrupp (för varje sådan Bild som är tillgänglig för medlemmarna i en sådan privat diskussionsgrupp) och/eller (b) allmänheten (för alla sådana Bilder som är tillgängliga någonstans på webbplatstjänsterna, annat än i privata diskussionsgrupper) tillstånd att använda dessa Bilder i samband med användningen, i enlighet med dessa användningsvillkor, till någon av webbplatstjänsterna, en icke-exklusiv, internationell, royaltyfri licens att: kopiera, distribuera, överföra, offentligt visa, offentligt utföra, reproducera, redigera, översätta och omformatera sådana Bilder utan tillskrivning samt rätten att underlicensiera sådana rättigheter till leverantörer av Webbplatstjänsterna. De licenser som utfärdas i föregående meningar för en Bild avslutas när du tar bort dessa Bilder helt från webbplatstjänsterna, förutsatt att sådan avslutning inte påverkar några licenser som utfärdats i samband med Bilden före den tidpunkt då du helt tog bort den. Ingen ersättning betalas ut för användningen av sådana Bilder.

Länkar till webbplatser som tillhör tredje man

Webbplatstjänsterna kan innehålla länkar till webbplatser från tredje man som finns utanför Webbplatsen. Dessa webbplatser står inte under Microsofts kontroll. Microsoft gör inga ansträngningar för att granska innehållet på dessa webbplatser, inklusive innehållets validitet, laglighet, upphovsrättsefterlevnad eller anständighet, och ansvarar inte för innehållet på dessa webbplatser. Om Microsoft har inkluderat länkar till webbplatser från tredje man i Webbplatstjänsten tillhandahålls dessa länkar endast för bekvämlighets skull. Microsoft varken stödjer, representerar, eller lämnar någon garanti eller försäkran angående webbplatser, tjänster eller produkter från tredje man. Alla produkter eller tjänster som du köper från tredje man och all datautväxling som sker mellan dig och sådan tredje mans leverantör, utgör enbart ett åtagande mellan dig och tredje man. Webbplatser från tredje man kan lyda under villkor, krav och integritetsskyddspolicyer från tredje man. Microsoft har rätt att inaktivera länkar till alla webbplatser från tredje man som du eller andra skickar inom Webbplatsen.

Immateriell äganderätt

Microsoft eller dess leverantörer behåller alla rättigheter, äganderätt och intressen i och till Webbplatsen och webbplatstjänsterna, inklusive all upphovsrätt, alla patent, företagshemligheter, varumärken och andra immateriella rättigheter. Microsoft förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas. I dessa användningsvillkor beviljas inga rättigheter eller underförstådda rättigheter till Microsofts eller leverantörers varumärken, varumärkesnamn eller logotyper. Information om varumärket kan hämtas på https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/en-us.aspx

Microsoft förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri.

Skicka dina frågor till lämplig kontakt i listan nedan:

 • Piratfrågor kan skickas till piracy@microsoft.com eller framföras genom att ringa 1-800-R-U-LEGIT.

Meddelanden och förfaranden vid yrkande på upphovsrättsintrång

Enligt anspråk 17 i United States Code, avsnitt 512(c)(2), ska meddelanden om påstådd upphovsrätt skickas till tjänsteleverantörens särskilda ombud. DE FÖRFRÅGNINGAR SOM INTE ÄR RELEVANTA FÖR FÖLJANDE PROCEDUR FÅR INGET SVAR.

Se Meddelande och procedurer för att göra anspråk gällande vid varumärkesintrång.

Upphovsrätt

© 2016 Microsoft Corporation. Med ensamrätt.