Hoppa över navigering

SLA för Virtuella datorer

Senast uppdaterad: Juli 2020

 • För alla virtuella datorer som har två eller flera instanser som distribueras över två eller flera tillgänglighetszoner i samma Azur-region garanterar vi att du har virtuell datoranslutning till minst en instans, minst 99,99% av tiden.
 • För alla virtuella datorer med två eller fler driftsatta instanser i samma tillgänglighetskonfiguration eller i samma reserverade värdgrupp garanterar vi virtuell datoranslutning till åtminstone en instans under minst 99,95 % av tiden.
 • För enskild instans av virtuell dator som använder Premium SSD eller Ultra Disk för alla operativsystemdiskar och datadiskar garanterar vi virtuell datoranslutning på minst 99,9 %.
 • För enskild instans av virtuell dator som använder hanterade Standard SSD-diskar för operativsystemdisk och datadiskar garanterar vi virtuell datoranslutning på minst 99,5 %.
 • För enskild instans av virtuell dator som använder hanterade Standard HDD-diskar för operativsystemdiskar och datadiskar garanterar vi virtuell datoranslutning på minst 95 %.

Detta Servicenivåavtal för Microsoft Onlinetjänster (detta ”SLA”) är en del av ditt volymlicensieringsavtal med Microsoft (”Avtal”). Termer med stor begynnelsebokstav som används men inte definieras i detta SLA ska ha samma innebörd som de ges i Avtalet. Detta SLA gäller de Microsoft Onlinetjänster som anges häri (en ”Tjänst” eller ”Tjänsterna”), men gäller inte tjänster som marknadsförs separat som görs tillgängliga med eller i samband med Tjänsterna eller för någon programvara som används lokalt som är del av någon Tjänst.

Om vi inte uppnår och bibehåller Servicenivåerna för varje Tjänst enligt beskrivningen i detta SLA kan du vara berättigad till en kredit för en del av dina månatliga tjänsteavgifter. Vi ändrar inte villkoren i ditt SLA under abonnemangets första period, men om du förnyar abonnemanget kommer den version av detta SLA som gäller vid förnyelsetillfället att gälla under förnyelseperioden. Vi meddelar minst 90 dagar i förväg om större ändringar i detta SLA.

Definitioner

Med ”Tillämplig Månadsperiod” avses, för en kalendermånad där en Servicekredit ska betalas, det antal dagar som du är abonnent på en Tjänst.

Med ”Tillämpliga Månatliga Tjänsteavgifter” avses de totala avgifter som du faktiskt betalar för en Tjänst som gäller för den månad då en Servicekredit ska betalas.

Driftstopp” definieras för varje Tjänst i de Tjänstespecifika Villkoren nedan.

Felkod” avser en indikation att en åtgärd har misslyckats, till exempel en HTTP-statuskod inom 5xx-intervallet.

Extern Anslutning” är dubbelriktad nätverkstrafik via protokoll som stöds, till exempel HTTP och HTTPS, och som kan skickas och tas emot från en offentlig IP-adress.

Incident” avser (i) en enstaka händelse eller (ii) en serie händelser som leder till Driftstopp.

Hanteringsportal” avser det webbgränssnitt som tillhandahålls av Microsoft, genom vilket kunderna kan hantera Tjänsten.

Med ”Servicekredit” avses den procentandel av Tillämpliga Månatliga Tjänsteavgifter som du krediteras efter att Microsoft har godkänt ett krav.

Tjänstenivå” avser prestandastatistik som anges i detta SLA som Microsoft samtycker till att uppfylla vid leverans av Tjänsterna.

Tjänsteresurs” avser en enskild resurs som är tillgänglig att användas inom en Tjänst.

Framgångskod” avser en indikation att en åtgärd har lyckats, till exempel en HTTP-statuskod inom 2xx-intervallet.

Supporttid” avser den tidsperiod under vilken support ges för en Tjänst eller kompatibilitet med en separat produkt eller tjänst.

Villkor

Krav
För att Microsoft ska kunna ta ställning till ett krav måste du skicka kravet till kundsupport hos Microsoft Corporation inklusive all nödvändig information för att Microsoft ska kunna godkänna kravet, inklusive, men inte begränsat till: (i) en detaljerad beskrivning av Incidenten, (ii) information gällande tidpunkt och varaktighet för Driftstoppet, (iii) antal och placering(ar) för berörda användare (om tillämpligt) och (iv) beskrivningar av era försök att lösa Incidenten när den inträffade.

Vid krav som är relaterade till Microsoft Azure måste vi ta emot kravet inom två månader från slutet av den faktureringsmånad då Incidenten som är orsaken till kravet inträffade. Vid krav som är relaterade till alla andra Tjänster måste vi ta emot kravet vid slutet av den kalendermånad som följder månaden då Incidenten inträffade. Om Incidenten till exempel inträffade 15 februari måste vi ta emot kravet och all nödvändig information senast 31 mars.

Vi utvärderar all information som rimligen finns tillgänglig och gör ett fastställande i god tro av huruvida en Servicekredit ska utbetalas. Vi gör kommersiellt rimliga ansträngningar att hantera krav under följande månad och inom fyrtiofem (45) dagar från mottagandet. Du måste efterleva Avtalet för att vara kvalificerad för en Servicekredit. Om vi fastställer att du är berättigad till en Servicekredit tillämpar vi Servicekrediten på dina Tillämpliga Månatliga Tjänsteavgifter.

Om du har köpt mer än en Tjänst (inte som en svit) kan du skicka in krav i enlighet med processen som beskrivs ovan som om varje Tjänst täcks av ett enskilt SLA. Om du till exempel har köpt både Exchange Online och SharePoint Online (inte som en del av en svit) och det under abonnemangsperioden inträffar en Incident som orsakar Driftstopp för båda Tjänsterna kan du vara kvalificerad för två separata Servicekrediter (en för vardera tjänst) genom att skicka in två krav enligt detta SLA. I den händelse att fler än en Servicenivå inte uppfylls för en viss Tjänst på grund av samma Incident får du endast välja en Servicenivå som kan utgöra grund för ett krav för den Incidenten. Om inget annat uttryckligen anges i ett SLA tillåts endast en servicekredit per tjänst för en tillämplig månadsperiod.

Servicekrediter
Servicekrediter är din enda och uteslutande ersättning för eventuella prestanda- eller tillgänglighetsproblem för en Tjänst enligt Avtalet och detta SLA. Du får inte ensidigt justera dina Tillämpliga Månatliga Tjänsteavgifter för eventuella prestanda- eller tillgänglighetsproblem.

Servicekrediter gäller endast för avgifter som betalas för den särskilda Tjänst, Tjänsteresurs eller Tjänstenivå för vilken en Servicenivå inte har uppnåtts. I de fall då Servicenivåer endast gäller för enskilda Tjänsteresurser eller separata Tjänstenivåer gäller Servicekrediter endast för avgifter som betalas för den berörda Tjänsteresursen eller Tjänstenivån, vilket som är tillämpligt. De Servicekrediter som tilldelas under en faktureringsmånad med avseende på en viss Tjänst eller Tjänsteresurs ska inte, under några omständigheter, överskrida dina månatliga tjänsteavgifter för den Tjänsten eller Tjänsteresursen, vilket som är tillämpligt, under faktureringsmånaden.

Om du har köpt Tjänsten som en del av en svit eller annat erbjudande beräknas Tillämpliga Månatliga Tjänsteavgifter och Servicekrediten för varje månad proportionellt.

Om du har köpt en Tjänst av en återförsäljare får du en servicekredit direkt från återförsäljaren och återförsäljaren får en Servicekredit direkt från oss. Servicekrediten baseras på det uppskattade återförsäljarpriset för tillämplig Tjänst, enligt vad som fastställs av oss efter eget gottfinnande.

Begränsningar
Detta SLA och eventuella tillämpliga Servicenivåer gäller inte för några prestanda- eller tillgänglighetsproblem:

 1. beror på faktorer bortom vår rimliga kontroll (till exempel naturkatastrofer, krig, terroristhandlingar, upplopp, myndighetsåtgärd eller ett nätverks- eller enhetsfel som ligger utanför våra datacenter, inklusive på din plats eller mellan din plats och vårt datacenter)
 2. är följden av användning av tjänster, maskinvara eller programvara som inte tillhandahålls av oss, inklusive, men inte begränsat till, problem som är följden av otillräcklig bandbredd eller är relaterade till programvara eller tjänster från tredje man
 3. som orsakats av din användning av Tjänsten efter att vi har rekommenderat dig att förändra din användning av Tjänsten, om du inte förändrat din användning enligt rekommendationerna
 4. inträffar under eller i samband med versioner för förhandsvisning, före släpp, beta eller test för en Tjänst, funktion eller programvara (enligt vad som fastställs av oss) eller som gäller köp som görs med abonnemangskrediter från Microsoft
 5. är följden av obehöriga åtgärder eller underlåtelse att vidta åtgärd när så krävs från dig eller dina anställda, ombud, underleverantörer eller försäljare, eller någon som får åtkomst till vårt nätverk med hjälp av dina lösenord eller din utrustning, eller som på annat sätt är följden av din underlåtelse att följa lämplig säkerhetspraxis
 6. är följden av din underlåtelse att följa eventuella nödvändiga konfigurationer, använda plattformar som stöds, följa policy för acceptabelt användande eller din användning av Tjänsten på ett sätt som inte är konsekvent med Tjänsten egenskaper och funktioner (till exempel försök att vidta åtgärder som inte stöds) eller som inte är konsekvent med vår publicerade vägledning
 7. är resultatet av felaktig inmatning, instruktioner eller argument (till exempel förfrågningar om att få åtkomst till filer som inte finns)
 8. är resultatet av dina försök att utföra åtgärder som överskrider angivna mängder eller som var resultatet av att vi begränsar misstänkt missbrukande aktivitet
 9. är följden av din användning av Tjänstefunktioner som ligger utanför tillhörande Supporttid
 10. gäller för licenser som har reserverats, men inte betalats, vid tidpunkten för Incidenten.

Tjänster som köps via volymlicensieringsavtal för Open, Open Value och Open Value Subscription och Tjänster i en Office 365 Small Business Premium-svit som köps i form av en produktnyckel är inte kvalificerade för Servicekrediter baserat på tjänsteavgifter. För dessa Tjänster krediteras eventuella Servicekrediter som du är kvalificerad för i form av tjänstetid (dvs. dagar) i stället för tjänsteavgifter, och eventuella hänvisningar till ”Tillämpliga Månatliga Tjänsteavgifter” raderas och ersätts av ”Tillämplig Månadsperiod”.

Ytterligare definitioner

Tillgänglighetskonfiguration” avser två eller flera virtuella datorer som har driftsatts på olika Feldomäner för att undvika en enda felpunkt.

Availability Zone” är ett felisolerat område inom en Azure-region, vilket ger överflödig kraft, kylning och nätverk.

Azure Dedicated Host tillhandahåller fysiska servrar som är värd för en eller flera Azure virtuella datorer med den (standard)inställning för autoReplaceOnFailure som krävs för eventuellt SLA.

Datadisk” är en beständig virtuell hårddisk som tillhör en virtuell dator och används för att lagra applikationsdata.

Med Reserverad värdgrupp avses en samling Azure-reserverade värdar som har driftsatts inom en Azure-region på olika feldomäner för att undvika en felkritisk systemdel.

Feldomän” är en samling servrar som delar gemensamma resurser som strömförsörjning och nätverksanslutning.

Operativsystemdisk” är en beständig virtuell hårddisk som tillhör en virtuell dator och används för att lagra den virtuella datorns operativsystem.

Enskild instans” definieras som en enskild Microsoft Azure virtuell dator som antingen inte distribueras i en tillgänglighetsuppsättning eller bara har en instans som distribueras i en tillgänglighetsuppsättning.

Med Virtuell dator avses permanenta instanstyper som kan driftsättas enskilt som en del av en tillgänglighetsuppsättning eller med en grupp reserverade värdar. En virtuell dator kan driftsättas i en miljö med flera innehavare i Azure, eller i en isolerad miljö med en innehavare med hjälp av Azures Dedicated Hosts.

Anslutning av virtuella datorer” är dubbelriktad nätverkstrafik mellan den virtuella datorn och andra IP-adresser med TCP- eller UDP-nätverksprotokoll där den virtuella datorn är konfigurerad för tillåten trafik. IP-adresserna kan vara IP-adresser i samma Cloud Service som den virtuella datorn, i samma virtuella nätverk som den virtuella datorn eller offentliga, dirigerbara IP-adresser.

Månatliga upptidsberäkning och servicenivåer för virtuella datorer i tillgänglighetszoner

Maximum Available Minutes” är det totala ackumulerade protokollet under en faktureringsmånad som har två eller flera instanser som distribueras över två eller flera tillgänglighetszoner i samma region. Maximalt tillgängliga minuter mäts från när minst två virtuella datorer över två tillgänglighetszoner i samma region har båda startats resulterande från åtgärder initierad av kunden till den tid kunden har initierat en åtgärd som skulle resultera i att man stoppar eller raderar de virtuella datorerna.

Downtime” är det totala ackumulerade protokollet som ingår i Maximalt tillgängliga Minuter som inte har någon virtuell datoranslutning i regionen.

Monthly Uptime Percentage”för virtuella datorer i tillgänglighetszoner beräknas som maximalt tillgängliga minuter minus driftstopptid dividerat med maximalt tillgängliga minuter i en faktureringsmånad för en given Microsoft Azure-prenumeration. Månatlig drifttid i procent visas med följande formel:

Månatlig drifttid % = (maximalt tillgängliga minuter - stilleståndstid)/(maximalt tillgängliga minuter) X 100

Följande servicenivåer och servicekrediter gäller för kundens användning av virtuella datorer, som distribueras över två eller flera tillgänglighetszoner i samma region:

Månatlig Drifttid i Procent Servicekredit
< 99,99 % 10 %
< 99 % 25 %
< 95 % 100 %

Beräkning av månatlig drifttid och servicenivåer för virtuella datorer i en tillgänglighetsuppsättning eller i samma reserverade värdgrupp

Maximalt tillgängliga minuter är det totala antalet samlade minuter under en faktureringsmånad för alla virtuella datorer som har två eller flera instanser driftsatta i samma tillgänglighetsuppsättning eller i samma reserverade värdgrupp. Maximalt Tillgängliga Minuter mäts från den tidpunkt då minst två virtuella datorer i samma Tillgänglighetskonfiguration eller samma reserverade värdgrupp båda har startat till följd av en åtgärd som startats av Kunden till den tidpunkt då Kunden startar en åtgärd som leder till att de virtuella datorerna stoppas eller raderas.

Driftstopp” är de totala samlade minuter som är en del av Maximalt Tillgängliga Minuter som inte har någon virtuell datoranslutning.

Månatlig drifttid i procent” för virtuella datorer beräknas som Maximalt tillgängliga minuter minus Driftstopp delat med Maximalt tillgängliga minuter under en faktureringsmånad för en viss Microsoft Azure-prenumeration. Månatlig drifttid i procent visas med följande formel:

Månatlig drifttid % = (Maximalt tillgängliga minuter - Driftstopp) / Maximalt tillgängliga minuter x 100

Följande servicenivåer och servicekrediter gäller för kundens användning av virtuella datorer i en tillgänglighetsuppsättning eller i samma reserverade värdgrupp. Detta SLA gäller inte för tillgänglighetsuppsättningar som utnyttjar delade diskar för Azure:

Månatlig Drifttid i Procent Servicekredit
< 99,95 % 10 %
< 99 % 25 %
< 95 % 100 %

Beräkning av månatlig drifttid och Servicenivåer för virtuella datorer med enskilda instanser

Minuter i månaden” är det totala antalet minuter i en viss månad.

Driftstopp” är det totala ackumulerade antalet minuter som är en del av Minuter i månaden som inte har någon virtuell datoranslutning.

Månatlig drifttid i procent beräknas med procentandelen minuter i månaden då en virtuell dator med enkel instans hade stilleståndstid. Servicekrediter varierar med typen av disk som den virtuella datorn använder enligt beskrivningen i tabellen nedan.

Månatlig drifttid i % = (Minuter i månaden - Driftstopp) / Minuter i månaden X 100

Följande servicenivåer och servicekrediter gäller för kundens användning av virtuella datorer med enskilda instanser efter disktyp. För alla virtuella datorer med enskilda instanser som använder flera disktyper gäller lägsta SLA:t av alla på den virtuella datorns diskar.

Drifttid i procent (Premium och Ultra SSD) Drifttid i procent (Standard SSD, hanterad disk) Drifttid i procent (Standard HDD, hanterad disk) Servicekredit
< 99,9 % < 99,5 % < 95 % 10 %
< 99 % < 95 % < 92 % 25 %
< 95 % < 90 % < 90 % 100 %

Versionshistorik

1.9 Senast uppdaterad: Juli 2020
Utgåvemeddelanden: Klargörande av garantier för virtuella datorer med enskilda instanser baserat på lagringstyp. Tillägg av uteslutning av delade diskar för virtuella datorer i tillgänglighetsuppsättning.

1.8 Senast uppdaterad: Mars 2018
Utgåvemeddelanden: Tillagd SLA för virtuella datorer distribuerade över två eller flera tillgänglighetszoner.

1.7 Senast uppdaterad: Mars 2018
Utgåvemeddelanden: Borttagen uteslutande för driftstopp i samband med Single-instans virtuella maskiner underhåll

1.6 Senast uppdaterad: April 2017
Utgåvemeddelanden: Lade till ”X 100” i formlerna för tillgänglig månatlig drifttid för att rätta ett skrivfel.

1.5 Senast uppdaterad: mars 2017
Utgåvemeddelanden: Förbättrade SLA genom att lägga till 100 % servicekreditgaranti om drifttiden sjunker under 95 %, och tog bort temporära diskar från kravet på att ha premiumlagring på enskild instans-SLA.

1.4 Senast uppdaterad: November 2016
Utgåvemeddelanden: Uppdateringar gällande maximalt tillgängliga minuter

1.3 Senast uppdaterad: November 2016
Utgåvemeddelanden: Ett nytt SLA för Virtuell Maskin med enskild instans har lagts till

1.2 Senast uppdaterad: Juli 2016
Utgåvemeddelanden: SLA har uppdaterats och innehåller nu Anslutningar av Virtuella Maskiner

1.1 Senast uppdaterad: April 2016
Utgåvemeddelanden: Flyttade avsnittet Virtuella Maskiner från Molntjänster SLA till Virtuella Maskiner SLA

1.0 Senast uppdaterad: mars 2015