SLA för Lagringskonton

Senast uppdaterad: juni 2019

 • Vi garanterar att minst 99,99 % (99,9 % för nivån för lågfrekvent åtkomst) av tiden kommer vi att på ett lyckat sätt bearbeta förfrågningar att läsa data från konto med läsåtkomst för geografiskt redundant lagring (RA-GRS), förutsatt att misslyckade försök att läsa data från den primära regionen gör ett nytt försök på den sekundära regionen.
 • Vi garanterar att minst 99,9 % (99 % för nivån för lågfrekvent åtkomst) av tiden kommer vi att på ett lyckat sätt bearbeta förfrågningar att läsa data från konton för lokalt redundant lagring (LRS), zonredundant lagring (ZRS) och geografiskt redundant lagring (GRS).
 • Vi garanterar att minst 99,9 % av tiden (99 % för nivån för lågfrekvent åtkomst) kommer vi att på ett lyckat sätt bearbeta förfrågningar att skriva data till konton för lokalt redundant lagring (LRS), zonredundant lagring (ZRS) och geografiskt redundant lagring (GRS) och konton med läsåtkomst för geografiskt redundant lagring (RA-GRS).

Detta Servicenivåavtal för Microsoft Onlinetjänster (detta ”SLA”) är en del av ditt volymlicensieringsavtal med Microsoft (”Avtal”). Termer med stor begynnelsebokstav som används men inte definieras i detta SLA ska ha samma innebörd som de ges i Avtalet. Detta SLA gäller de Microsoft Onlinetjänster som anges häri (en ”Tjänst” eller ”Tjänsterna”), men gäller inte för tjänster som marknadsförs separat som görs tillgängliga med eller i samband med Tjänsterna eller för någon programvara som används lokalt som är del av någon Tjänst.

Om vi inte uppnår och bibehåller Servicenivåerna för varje Tjänst enligt beskrivningen i detta SLA kan du vara berättigad till en kredit för en del av dina månatliga tjänsteavgifter. Vi ändrar inte villkoren i ditt SLA under abonnemangets första period, men om du förnyar abonnemanget kommer den version av detta SLA som gäller vid förnyelsetillfället att gälla under förnyelseperioden. Vi meddelar minst 90 dagar i förväg om större ändringar i detta SLA.

Definitioner

Med ”Tillämplig Månadsperiod” avses, för en kalendermånad där en Servicekredit ska betalas, det antal dagar som du är abonnent på en Tjänst.

Med ”Tillämpliga Månatliga Tjänsteavgifter” avses de totala avgifter som du faktiskt betalar för en Tjänst som gäller för den månad då en Servicekredit ska betalas.

Driftstopp” definieras för varje Tjänst i de Tjänstespecifika Villkoren nedan.

Med ”Felkod” avses en indikation att en åtgärd har misslyckats, till exempel en HTTP-statuskod inom 5xx-intervallet.

Extern anslutning” innebär dubbelriktad nätverkstrafik via protokoll som stöds, till exempel HTTP och HTTPS, och som kan skickas och tas emot från en offentlig IP-adress.

Med ”Incident” avses (i) en enstaka händelse eller (ii) en serie händelser som leder till Driftstopp.

Med ”Hanteringsportal” avses det webbgränssnitt som tillhandahålls av Microsoft, genom vilket kunderna kan hantera Tjänsten.

Med ”Servicekredit” avses den procentandel av Tillämpliga Månatliga Tjänsteavgifter som du krediteras efter att Microsoft har godkänt ett krav.

Med ”Tjänstenivå” avses prestandastatistik som anges i detta SLA som Microsoft samtycker till att uppfylla vid leverans av Tjänsterna.

Med ”Tjänsteresurs” avses en enskild resurs som är tillgänglig att användas inom en Tjänst.

Med ”Framgångskod” avses en indikation att en åtgärd har lyckats, till exempel en HTTP-statuskod inom 2xx-intervallet.

Med ”Supporttid” avses den tidsperiod under vilken support ges för en Tjänst eller kompatibilitet med en separat produkt eller tjänst.

Villkor

Krav
För att Microsoft ska kunna ta ställning till ett krav måste du skicka kravet till kundsupport hos Microsoft Corporation inklusive all nödvändig information för att Microsoft ska kunna godkänna kravet, inklusive, men inte begränsat till: (i) en detaljerad beskrivning av Incidenten, (ii) information gällande tidpunkt och varaktighet för Driftstoppet, (iii) antal och placering(ar) för berörda användare (om tillämpligt) och (iv) beskrivningar av era försök att lösa Incidenten när den inträffade.

Vid krav som är relaterade till Microsoft Azure måste vi ta emot kravet inom två månader från slutet av den faktureringsmånad då Incidenten som är orsaken till kravet inträffade. Vid krav som rör alla andra Tjänster måste vi ta emot kravet vid slutet av den kalendermånad som följer månaden då Incidenten inträffade. Om Incidenten till exempel inträffade 15 februari måste vi ta emot kravet och all nödvändig information senast 31 mars.

Vi utvärderar all information som rimligen finns tillgänglig och gör ett fastställande i god tro av huruvida en Servicekredit ska utbetalas. Vi gör kommersiellt rimliga ansträngningar att hantera krav under följande månad och inom fyrtiofem (45) dagar från mottagandet. Du måste efterleva Avtalet för att vara kvalificerad för en Servicekredit. Om vi fastställer att du är berättigad till en Servicekredit tillämpar vi Servicekrediten på dina Tillämpliga Månatliga Tjänsteavgifter.

Om du har köpt mer än en Tjänst (inte som en svit) kan du skicka in krav i enlighet med processen som beskrivs ovan som om varje Tjänst täcks av ett enskilt SLA. Om du till exempel har köpt både Exchange Online och SharePoint Online (inte som en del av en svit) och det under abonnemangsperioden inträffar en Incident som orsakar Driftstopp för båda Tjänsterna kan du vara kvalificerad för två separata Servicekrediter (en för vardera tjänst) genom att skicka in två krav enligt detta SLA. I den händelse att fler än en Servicenivå inte uppfylls för en viss Tjänst på grund av samma Incident måste du välja endast en Servicenivå som kan utgöra grund för ett krav för den Incidenten. Om inget annat uttryckligen anges i ett SLA tillåts endast en servicekredit per tjänst för en tillämplig månadsperiod.

Servicekredit
Servicekrediter är din enda och uteslutande ersättning för eventuella prestanda- eller tillgänglighetsproblem för en Tjänst enligt Avtalet och detta SLA. Du får inte ensidigt justera dina Tillämpliga Månatliga Tjänsteavgifter för eventuella prestanda- eller tillgänglighetsproblem.

Servicekrediter gäller endast för avgifter som betalas för den särskilda Tjänst, Tjänsteresurs eller Tjänstenivå för vilken en Servicenivå inte har uppnåtts. I de fall då Servicenivåer endast gäller för enskilda Tjänsteresurser eller separata Tjänstenivåer gäller Servicekrediter endast för avgifter som betalas för den berörda Tjänsteresursen eller Tjänstenivån, vilket som är tillämpligt. De Servicekrediter som tilldelas under en faktureringsmånad med avseende på en viss Tjänst eller Tjänsteresurs ska inte, under några omständigheter, överskrida dina månatliga tjänsteavgifter för den Tjänsten eller Tjänsteresursen, vilket som är tillämpligt, under faktureringsmånaden.

Om du har köpt Tjänsten som en del av en svit eller annat erbjudande beräknas Tillämpliga Månatliga Tjänsteavgifter och Servicekrediten för varje månad proportionellt.

Om du har köpt en Tjänst av en återförsäljare får du en servicekredit direkt från återförsäljaren och återförsäljaren får en Servicekredit direkt från oss. Servicekrediten baseras på det uppskattade återförsäljarpriset för tillämplig Tjänst, enligt vad som fastställs av oss efter eget gottfinnande.

Begränsningar
Detta SLA och eventuella tillämpliga servicenivåer gäller inte för problem med prestanda eller tillgänglighet som

 1. beror på faktorer bortom vår rimliga kontroll (till exempel naturkatastrofer, krig, terroristhandlingar, upplopp, myndighetsåtgärd eller ett nätverks- eller enhetsfel som ligger utanför våra datacenter, inklusive på din plats eller mellan din plats och vårt datacenter)
 2. är följden av användning av tjänster, maskinvara eller programvara som inte tillhandahålls av oss, inklusive, men inte begränsat till, problem som är följden av otillräcklig bandbredd eller är relaterade till programvara eller tjänster från tredje man
 3. som orsakats av din användning av Tjänsten efter att vi har rekommenderat dig att förändra din användning av Tjänsten, om du inte förändrat din användning enligt rekommendationerna
 4. inträffar under eller i samband med versioner för förhandsvisning, före släpp, beta eller test för en Tjänst, funktion eller programvara (enligt vad som fastställs av oss) eller som gäller köp som görs med abonnemangskrediter från Microsoft
 5. är följden av obehöriga åtgärder eller underlåtelse att vidta åtgärd när så krävs från dig eller dina anställda, ombud, underleverantörer eller försäljare, eller någon som får åtkomst till vårt nätverk med hjälp av dina lösenord eller din utrustning, eller som på annat sätt är följden av din underlåtelse att följa lämplig säkerhetspraxis
 6. är följden av din underlåtelse att följa eventuella nödvändiga konfigurationer, använda plattformar som stöds, följa policy för acceptabelt användande eller din användning av Tjänsten på ett sätt som inte är konsekvent med Tjänsten egenskaper och funktioner (till exempel försök att vidta åtgärder som inte stöds) eller som inte är konsekvent med vår publicerade vägledning
 7. är resultatet av felaktig inmatning, instruktioner eller argument (till exempel förfrågningar om att få åtkomst till filer som inte finns)
 8. är resultatet av dina försök att utföra åtgärder som överskrider angivna mängder eller som var resultatet av att vi begränsar misstänkt missbrukande aktivitet
 9. är följden av din användning av Tjänstefunktioner som ligger utanför tillhörande Supporttid
 10. gäller för licenser som har reserverats, men inte betalats, vid tidpunkten för Incidenten.

Tjänster som köps via volymlicensieringsavtal för Open, Open Value och Open Value Subscription och Tjänster i en Office 365 Small Business Premium-svit som köps i form av en produktnyckel är inte kvalificerade för Servicekrediter baserat på tjänsteavgifter. För dessa Tjänster krediteras eventuella Servicekrediter som du är kvalificerad för i form av tjänstetid (dvs. dagar) i stället för tjänsteavgifter, och eventuella hänvisningar till ”Tillämpliga Månatliga Tjänsteavgifter” raderas och ersätts av ”Tillämplig Månadsperiod”.

Ytterligare definitioner

Genomsnittlig Felfrekvens” för en faktureringsmånad är summan av Felfrekvenser för varje timme under faktureringsmånaden delat med det totala antalet timmar under faktureringsmånaden.

Bloblagringskonto” är ett lagringskonto som är specialiserat i lagring av data som blobs och ger möjlighet till att specificera en åtkomstnivå som anger hur ofta det ges åtkomst till data i det kontot.

Blockbloblagringskonto” är ett lagringskonto anpassat för att lagra data som block eller lägga till blobs på solid-state-hårddiskar.

Lågfrekvent åtkomstnivå” är ett attribut för en blob eller ett konto som sällan används och därför har en lägre servicenivå för tillgänglighet än för en blob med Frekvent åtkomstnivå.

Frekvent åtkomstnivå” för en blob eller ett konto indikerar att det används ofta.

Uteslutna Transaktioner” är lagringstransaktioner som inte ingår i vare sig Totala Lagringstransaktioner eller Misslyckade Lagringstransaktioner. Uteslutna transaktioner omfattar fel vid förautentisering, autentiseringsfel, transaktionsförsök som görs för lagringskonton över deras angivna kvot, skapande eller borttagning av behållare, filresurser, tabeller eller köer, rensning av köer samt kopiering av blobs eller filer mellan lagringskonton.

Felfrekvens” är det totala antalet Misslyckade Lagringstransaktioner delat med Totala Lagringstransaktioner under en angiven tidsintervall (för närvarande angivet som en timme). Om Totala Lagringstransaktioner under en viss intervall på en timme är noll, är Felfrekvensen för det intervallet 0 %.

Misslyckade Lagringstransaktioner” är en uppsättning med alla lagringstransaktioner inom Totala Lagringstransaktioner som inte slutförs inom Maximal Bearbetningstid som är kopplad till respektive transaktionstyp, enligt tabellen nedan. Maximal Bearbetningstid omfattar endast den tid som läggs på bearbetning av en transaktionsförfrågan inom Lagringstjänsten och omfattar inte någon tid som läggs på att överföra förfrågan till eller från Lagringstjänsten.

Transaktionstyper Maximal bearbetningstid
PutBlob och GetBlob (omfattar block och sidor)
Hämta giltiga sidblobintervall
Två (2) sekunder multiplicerat med antalet MB som överförs under behandling av förfrågan.
PutFile och GetFile Två (2) sekunder multiplicerat med antalet MB som överförs under behandling av förfrågan.
Kopiera blob Nittio (90) sekunder (där käll- och målblobs finns inom samma lagringskonto).
Kopiera fil Nittio (90) sekunder (där käll- och målfiler finns i samma lagringskonto).
PutBlockList
GetBlockList
Sextio (60) sekunder.
Tabellfråga
Liståtgärder
Tio (10) sekunder (för att slutföra bearbetning eller returnera en fortsättning)
Batchtabellåtgärder Trettio (30) sekunder
Alla tabellåtgärder för en enhet
Alla övriga blob-, fil- och meddelandeåtgärder
Två (2) sekunder

Dessa siffror motsvarar maximal bearbetningstid. Faktiska och genomsnittliga tider förväntas vara mycket lägre.

Misslyckade Lagringstransaktioner omfattar inte:

 1. Transaktionsförfrågningar som begränsas av lagringstjänsten till följd av underlåtelse att följa lämpliga undantagsprinciper.
 2. Transaktionsförfrågningar med tidsgränser som är inställda lägre än motsvarande maximala behandlingstider som anges ovan.
 3. Lästransaktionsförfrågningar till RA-GRS-konton för vilka du inte har försökt köra förfrågan mot den sekundära region som är associerad med lagringskontot om förfrågan till den primära regionen inte lyckades.
 4. Lästransaktionsförfrågningar till RA-GRS-konton som misslyckas till följd av Georeplikeringsfördröjning.

Georeplikeringsfördröjning” för GRS- och RA-GRS-konton är den tid det tar för data som lagrats i den Primära Regionen för lagringskontot att replikeras till den Sekundära Regionen för lagringskontot. Eftersom GRS- och RA-GRS-konton replikeras asynkront till den sekundära regionen blir data som skrivs till lagringskontots primära region inte tillgängliga omgående i den sekundära regionen. Du kan skicka en fråga om Georeplikeringsfördröjningen för ett lagringskonto, men Microsoft ger inga garantier vad gäller längden för Georeplikeringsfördröjning inom detta SLA.

Konto för Geografiskt Redundant Lagring (GRS)” är ett lagringskonto där data replikeras synkront inom en Primär Region och sedan replikeras asynkront till en Sekundär Region. Du kan inte läsa eller skriva data direkt till eller från den Sekundära Regionen som är kopplad till GRS-konton.

Konto för Lokalt Redundant Lagring (LRS)” är ett lagringskonto där data replikeras synkront endast inom en Primär Region.

Primär Region” är en geografisk region där data inom ett lagringskonto finns, vilket väljs ut av dig när lagringskontot skapas. Du kan enbart köra skrivförfrågningar mot data som finns lagrad inom den primära regionen som är kopplad till lagringskonton.

Konto med Läsåtkomst för Geografiskt Redundant Lagring (RA-GRS)” är ett lagringskonto där data replikeras synkront inom en Primär Region och sedan replikeras asynkront till en Sekundär Region. Du kan läsa data direkt från den Sekundära Regionen som är kopplad till RA-GRS-konton, men kan inte skriva data till den.

Sekundär Region” är en geografisk region där data inom ett GRS- eller RA-GRS-konto replikeras och lagras, enligt tilldelning från Microsoft Azure baserat på den Primära Region som är kopplad till lagringskontot. Du kan inte ange den Sekundära Regionen som är kopplad till lagringskonton.

Totala Lagringstransaktioner” är en uppsättning med alla lagringstransaktioner, förutom Uteslutna Transaktioner, som det görs försök att utföra inom en tid på en timme över alla lagringskonton i Lagringstjänsten inom ett visst abonnemang.

Konto för Zonredundant Lagring (ZRS)” är ett lagringskonto för vilket data replikeras över flera anläggningar. Dessa anläggningar kan finnas inom samma geografiska region eller över två geografiska regioner.

Månatlig drifttid i procent: Månatlig Drifttid i Procent beräknas med följande formel:

100 % - Genomsnittlig Felfrekvens

Tjänstekredit – Konton med Frekventa Blobs i LRS-, ZRS-, GRS- och RA-GRS (skrivförfrågningar), blobs i Blockbloblagringskonton och filer i lagringskonton:

Månatlig Drifttid i Procent Tjänstekredit
< 99,9 % 10 %
< 99 % 25 %

Tjänstekredit – Konton med Frekventa Blobs i RA-GRS (läsförfrågningar):

Månatlig Drifttid i Procent Tjänstekredit
< 99,99 % 10 %
< 99 % 25 %

Tjänstekredit – Konton med Lågfrekventa Blobs i LRS-, GRS- och RA-GRS (skrivförfrågningar):

Månatlig Drifttid i Procent Tjänstekredit
< 99 % 10 %
< 98 % 25 %

Tjänstekredit – Konton med Lågfrekventa Blobs i RA-GRS (läsförfrågningar):

Månatlig Drifttid i Procent Tjänstekredit
< 99,9 % 10 %
< 98 % 25 %

Versionshistorik

1.5 Senast uppdaterad: juni 2019
Versionsmeddelande: Tillägg av filer i lagringskonton till listan över funktioner som täcks av drifttidsgaranti.

1.4 Senast uppdaterad: Mars 2019
Versionsmeddelande: Uppdaterat SLA för de nyligen introducerade Blockbloblagringskontona.

1.3 Senast uppdaterad: December 2017
Versionsmeddelande: “Lågfrekvent åtkomstnivå” har uppdaterats och definitioner för “Frekvent åtkomstnivå” har lagts till.

1.2 Senast uppdaterad: April 2017
Versionsmeddelande: Uppdaterade SLA till att återge garantier för Azurefillagring.

1.1 Senast uppdaterad: April 2016
Versionsmeddelande: Uppdaterad SLA för det nya introducerade Bloblagringskonton med nivån Kall åtkomst.

1.0 Senast uppdaterad: maj 2015