Hoppa över navigering

SLA för Media Services

Senast uppdaterad: maj 2015

 • Vi garanterar en tillgänglighet på 99,9 % för REST API-transaktioner för Media Services-kodning.
 • För Direktuppspelning bearbetar vi förfrågningar med en tillgänglighetsgaranti på 99,9 % för befintligt medieinnehåll när minst en Direktuppspelningsenhet köps.
 • För Livekanaler garanterar vi att Kanaler som körs har extern anslutning minst 99,9 % av tiden.
 • För Innehållsskydd garanterar vi uppfyllda nyckelförfrågningar minst 99,9 % av tiden.
 • För Indexering utför vi serviceindexeringsförfrågningar med en Reserverad kodningsenhet 99,9 % av tiden.

Detta Servicenivåavtal för Microsoft Onlinetjänster (detta ”SLA”) är en del av ditt volymlicensieringsavtal med Microsoft (”Avtal”). Termer med stor begynnelsebokstav som används men inte definieras i detta SLA ska ha samma innebörd som de ges i Avtalet. Detta SLA gäller de Microsoft Onlinetjänster som anges häri (en ”Tjänst” eller ”Tjänsterna”), men gäller inte tjänster som marknadsförs separat som görs tillgängliga med eller i samband med Tjänsterna eller för någon programvara som används lokalt som är del av någon Tjänst.

Om vi inte uppnår och bibehåller Servicenivåerna för varje Tjänst enligt beskrivningen i detta SLA kan du vara berättigad till en kredit för en del av dina månatliga tjänsteavgifter. Vi ändrar inte villkoren i ditt SLA under abonnemangets första period, men om du förnyar abonnemanget kommer den version av detta SLA som gäller vid förnyelsetillfället att gälla under förnyelseperioden. Vi meddelar minst 90 dagar i förväg om större ändringar i detta SLA.

Definitioner

Med ”Tillämplig Månadsperiod” avses, för en kalendermånad där en Servicekredit ska betalas, det antal dagar som du är abonnent på en Tjänst.

Med ”Tillämpliga Månatliga Tjänsteavgifter” avses de totala avgifter som du faktiskt betalar för en Tjänst som gäller för den månad då en Servicekredit ska betalas.

Driftstopp” definieras för varje Tjänst i de Tjänstespecifika Villkoren nedan.

Felkod” avser en indikation att en åtgärd har misslyckats, till exempel en HTTP-statuskod inom 5xx-intervallet.

Extern Anslutning” är dubbelriktad nätverkstrafik via protokoll som stöds, till exempel HTTP och HTTPS, och som kan skickas och tas emot från en offentlig IP-adress.

Incident” avser (i) en enstaka händelse eller (ii) en serie händelser som leder till Driftstopp.

Hanteringsportal” avser det webbgränssnitt som tillhandahålls av Microsoft, genom vilket kunderna kan hantera Tjänsten.

Med ”Servicekredit” avses den procentandel av Tillämpliga Månatliga Tjänsteavgifter som du krediteras efter att Microsoft har godkänt ett krav.

Tjänstenivå” avser prestandastatistik som anges i detta SLA som Microsoft samtycker till att uppfylla vid leverans av Tjänsterna.

Tjänsteresurs” avser en enskild resurs som är tillgänglig att användas inom en Tjänst.

Framgångskod” avser en indikation att en åtgärd har lyckats, till exempel en HTTP-statuskod inom 2xx-intervallet.

Supporttid” avser den tidsperiod under vilken support ges för en Tjänst eller kompatibilitet med en separat produkt eller tjänst.

Villkor

Krav
För att Microsoft ska kunna ta ställning till ett krav måste du skicka kravet till kundsupport hos Microsoft Corporation inklusive all nödvändig information för att Microsoft ska kunna godkänna kravet, inklusive, men inte begränsat till: (i) en detaljerad beskrivning av Incidenten, (ii) information gällande tidpunkt och varaktighet för Driftstoppet, (iii) antal och placering(ar) för berörda användare (om tillämpligt) och (iv) beskrivningar av era försök att lösa Incidenten när den inträffade.

Vid krav som är relaterade till Microsoft Azure måste vi ta emot kravet inom två månader från slutet av den faktureringsmånad då Incidenten som är orsaken till kravet inträffade. Vid krav som är relaterade till alla andra Tjänster måste vi ta emot kravet vid slutet av den kalendermånad som följder månaden då Incidenten inträffade. Om Incidenten till exempel inträffade 15 februari måste vi ta emot kravet och all nödvändig information senast 31 mars.

Vi utvärderar all information som rimligen finns tillgänglig och gör ett fastställande i god tro av huruvida en Servicekredit ska utbetalas. Vi gör kommersiellt rimliga ansträngningar att hantera krav under följande månad och inom fyrtiofem (45) dagar från mottagandet. Du måste efterleva Avtalet för att vara kvalificerad för en Servicekredit. Om vi fastställer att du är berättigad till en Servicekredit tillämpar vi Servicekrediten på dina Tillämpliga Månatliga Tjänsteavgifter.

Om du har köpt mer än en Tjänst (inte som en svit) kan du skicka in krav i enlighet med processen som beskrivs ovan som om varje Tjänst täcks av ett enskilt SLA. Om du till exempel har köpt både Exchange Online och SharePoint Online (inte som en del av en svit) och det under abonnemangsperioden inträffar en Incident som orsakar Driftstopp för båda Tjänsterna kan du vara kvalificerad för två separata Servicekrediter (en för vardera tjänst) genom att skicka in två krav enligt detta SLA. I den händelse att fler än en Servicenivå inte uppfylls för en viss Tjänst på grund av samma Incident får du endast välja en Servicenivå som kan utgöra grund för ett krav för den Incidenten. Om inget annat uttryckligen anges i ett SLA tillåts endast en servicekredit per tjänst för en tillämplig månadsperiod.

Servicekrediter
Servicekrediter är din enda och uteslutande ersättning för eventuella prestanda- eller tillgänglighetsproblem för en Tjänst enligt Avtalet och detta SLA. Du får inte ensidigt justera dina Tillämpliga Månatliga Tjänsteavgifter för eventuella prestanda- eller tillgänglighetsproblem.

Servicekrediter gäller endast för avgifter som betalas för den särskilda Tjänst, Tjänsteresurs eller Tjänstenivå för vilken en Servicenivå inte har uppnåtts. I de fall då Servicenivåer endast gäller för enskilda Tjänsteresurser eller separata Tjänstenivåer gäller Servicekrediter endast för avgifter som betalas för den berörda Tjänsteresursen eller Tjänstenivån, vilket som är tillämpligt. De Servicekrediter som tilldelas under en faktureringsmånad med avseende på en viss Tjänst eller Tjänsteresurs ska inte, under några omständigheter, överskrida dina månatliga tjänsteavgifter för den Tjänsten eller Tjänsteresursen, vilket som är tillämpligt, under faktureringsmånaden.

Om du har köpt Tjänsten som en del av en svit eller annat erbjudande beräknas Tillämpliga Månatliga Tjänsteavgifter och Servicekrediten för varje månad proportionellt.

Om du har köpt en Tjänst av en återförsäljare får du en servicekredit direkt från återförsäljaren och återförsäljaren får en Servicekredit direkt från oss. Servicekrediten baseras på det uppskattade återförsäljarpriset för tillämplig Tjänst, enligt vad som fastställs av oss efter eget gottfinnande.

Begränsningar
Detta SLA och eventuella tillämpliga Servicenivåer gäller inte för några prestanda- eller tillgänglighetsproblem:

 1. beror på faktorer bortom vår rimliga kontroll (till exempel naturkatastrofer, krig, terroristhandlingar, upplopp, myndighetsåtgärd eller ett nätverks- eller enhetsfel som ligger utanför våra datacenter, inklusive på din plats eller mellan din plats och vårt datacenter)
 2. är följden av användning av tjänster, maskinvara eller programvara som inte tillhandahålls av oss, inklusive, men inte begränsat till, problem som är följden av otillräcklig bandbredd eller är relaterade till programvara eller tjänster från tredje man
 3. Som uppstår på grund av att man ansluter till en serverlös databas som håller på att pausas, är pausad eller håller på att återupptas.
 4. som orsakats av din användning av Tjänsten efter att vi har rekommenderat dig att förändra din användning av Tjänsten, om du inte förändrat din användning enligt rekommendationerna
 5. inträffar under eller i samband med versioner för förhandsvisning, före släpp, beta eller test för en Tjänst, funktion eller programvara (enligt vad som fastställs av oss) eller som gäller köp som görs med abonnemangskrediter från Microsoft
 6. är följden av obehöriga åtgärder eller underlåtelse att vidta åtgärd när så krävs från dig eller dina anställda, ombud, underleverantörer eller försäljare, eller någon som får åtkomst till vårt nätverk med hjälp av dina lösenord eller din utrustning, eller som på annat sätt är följden av din underlåtelse att följa lämplig säkerhetspraxis
 7. är följden av din underlåtelse att följa eventuella nödvändiga konfigurationer, använda plattformar som stöds, följa policy för acceptabelt användande eller din användning av Tjänsten på ett sätt som inte är konsekvent med Tjänsten egenskaper och funktioner (till exempel försök att vidta åtgärder som inte stöds) eller som inte är konsekvent med vår publicerade vägledning
 8. är resultatet av felaktig inmatning, instruktioner eller argument (till exempel förfrågningar om att få åtkomst till filer som inte finns)
 9. är resultatet av dina försök att utföra åtgärder som överskrider angivna mängder eller som var resultatet av att vi begränsar misstänkt missbrukande aktivitet
 10. är följden av din användning av Tjänstefunktioner som ligger utanför tillhörande Supporttid
 11. gäller för licenser som har reserverats, men inte betalats, vid tidpunkten för Incidenten.
 12. Åtgärder som du initierar, som omstart, stopp, start, redundans, skalad databehandling och skalad lagring som orsakar driftstopp är undantagna från beräkningen av drifttid.
 13. Lucka för månatligt underhåll som orsakar driftstopp för att uppdatera din server och infrastruktur är undantagna från beräkningen av drifttid.

Tjänster som köps via volymlicensieringsavtal för Open, Open Value och Open Value Subscription och Tjänster i en Office 365 Small Business Premium-svit som köps i form av en produktnyckel är inte kvalificerade för Servicekrediter baserat på tjänsteavgifter. För dessa Tjänster krediteras eventuella Servicekrediter som du är kvalificerad för i form av tjänstetid (dvs. dagar) i stället för tjänsteavgifter, och eventuella hänvisningar till ”Tillämpliga Månatliga Tjänsteavgifter” raderas och ersätts av ”Tillämplig Månadsperiod”.

Ytterligare definitioner

Tilldelad Utgående Bandbredd” avser den bandbreddsmängd som har konfigurerats av Kunden i Hanteringsportalen för en Medietjänst. Tilldelad Utgående Bandbredd kan kallas ”Enheter för Strömning” eller liknande i Hanteringsportalen.

Kanal” avser en slutpunkt i en Medietjänst som är konfigurerad att ta emot mediedata.

Kodning” avser bearbetning av mediefiler per abonnemang enligt konfiguration i Uppgifter för Medietjänster.

Med Reserverad kodningsenhet avses reserverade kodningsenheter som har köpts av kunden i ett Azure Media Services-konto.

Med Indexeringsuppgift avses en uppgift för Mediatjänster som konfigureras för att indexera en MP3-indatafil som varar i minst fem minuter.

Medietjänst” avser ett Azure Media Services-konto som har skapats i Hanteringsportalen och som är kopplat till Kundens Microsoft Azure-abonnemang. Ett Microsoft Azure-abonnemang kan ha mer än en kopplad Medietjänst.

Förfrågan om Medietjänst” avser en begäran som utfärdas till Kundens Medietjänst.

Media Services-uppgift” avser en enskild åtgärd av mediebearbetning som har konfigurerats av Kunden. Mediebearbetningsåtgärder omfattar kodning, konvertering eller indexering av mediefiler.

Enhet för Strömning” avser en enhet med reserverad utgående kapacitet som köps av Kunden för en Medietjänst.

Giltiga Nyckelförfrågningar” avser alla förfrågningar som görs till Content Protection Service för befintliga innehållsnycklar i en Kunds Medietjänst.

Giltiga Förfrågningar om Medietjänster” avser alla kvalificerade Förfrågningar om Medietjänster för medieinnehåll i en Kunds Azure Storage-konto som är kopplat till Medietjänster när minst en Enhet för Strömning har köpts och tilldelats den Medietjänsten. Giltiga Förfrågningar om Medietjänster omfattar inte Förfrågningar om Medietjänster för vilka det totala dataflödet överskrider 80 % av den Tilldelade Bandbredden.

Beräkning av månatlig drifttid och Servicenivåer för Kodningstjänst

Totala Transaktionsförsök” avser det totala antalet autentiserade REST API-förfrågningar med hänsyn till en Medietjänst som görs av Kunden under en faktureringsmånad för ett abonnemang. Totala Transaktionsförsök omfattar inte REST API-förfrågningar som returnerar en Felkod som upprepas kontinuerligt under en femminuterstid efter att den första Felkoden har tagits emot.

Misslyckade Transaktioner” avser den uppsättning med alla förfrågningar inom Totala Transaktionsförsök som inte ger en Framgångskod inom 30 sekunder från det att Microsoft tar emot förfrågan.

Månatlig Drifttid i Procent” för Azure Media Services Kodningstjänst beräknas som Totala Transaktionsförsök minus Misslyckade Transaktioner delat med Totala Transaktionsförsök under en faktureringsmånad för ett visst Microsoft Azure-abonnemang. Månatlig drifttid i procent visas med följande formel:

Månatlig drifttid % = (Totala transaktionsförsök – Misslyckade transaktioner)/Totala transaktionsförsök

Följande Servicenivåer och Tjänstekrediter gäller för Kundens användning av Azure Media Services-kodningstjänst:

Månatlig Drifttid i Procent Servicekredit
< 99,9 % 10 %
< 99 % 25 %

Beräkning av Månatlig Drifttid och Servicenivåer för Indexeringstjänst

Totala transaktionsförsök är det totala antalet Indexeringsuppgifter som Kunden har försökt utföra med en tillgänglig Reserverad kodningsenhet under en faktureringsmånad för ett abonnemang.

Misslyckade transaktioner är den uppsättning Indexeringsuppgifter inom Totala transaktionsförsök som antingen

 1. inte slutförs inom en tidsperiod som är 3 gånger längden på indatafilen eller
 2. inte börjar bearbetas inom 5 minuter från den tidpunkt då en Reserverad kodningsenhet blir tillgänglig för användning genom Indexeringsuppgiften.

Månatlig Drifttid i Procent för Azure Media Services indexeringstjänst beräknas som Totala transaktionsförsök minus Misslyckade transaktioner delat med Totala transaktionsförsök under en faktureringsmånad för ett visst Microsoft Azure-abonnemang. Månatlig drifttid i procent visas med följande formel:

Månatlig drifttid % = (Totala transaktionsförsök – Misslyckade transaktioner)/Totala transaktionsförsök

Följande Servicenivåer och Tjänstekrediter gäller för Kundens användning av Azure Media Services-indexeringstjänst:

Månatlig Drifttid i Procent Servicekredit
< 99,9 % 10 %
< 99 % 25 %

Beräkning av Månatlig Drifttid och Servicenivåer för Strömningstjänst

Driftsättningsminuter” avser det totala antalet minuter som en viss Enhet för Strömning har varit köpt och tilldelad till en Medietjänst under en faktureringsmånad.

Maximalt Tillgängliga Minuter” avser summan av alla Driftsättningsminuter över alla Enheter för Strömning som har köpts och tilldelats till en Medietjänst under en faktureringsmånad.

Driftstopp” avser de totala samlade Driftsättningsminuter då Strömningstjänsten inte är tillgänglig. En minut anses vara ej tillgänglig för en viss Enhet för Strömning om alla efterföljande Giltiga Förfrågningar om Medietjänster som görs till Enheten för Strömning under minuten leder till en Felkod.

Månatlig Drifttid i Procent” för Azure Media Services Strömningstjänst beräknas som Maximalt Tillgängliga Minuter minus Driftstopp delat med Maximalt Tillgängliga Minuter under en faktureringsmånad för ett visst Microsoft Azure-abonnemang. Månatlig drifttid i procent visas med följande formel:

Månatlig drifttid % = (Maximalt tillgängliga minuter – Driftstopp)/Maximalt tillgängliga minuter

Följande Servicenivåer och Tjänstekrediter gäller för Kundens användning av Azure Media Services On-Demand Strömningstjänst:

Månatlig Drifttid i Procent Servicekredit
< 99,9 % 10 %
< 99 % 25 %

Beräkning av Månatlig drifttid och Servicenivåer för livekanaler

Driftsättningsminuter” avser det totala antalet minuter som en viss Kanal har varit köpt och tilldelad en Medietjänst och som körs under en faktureringsmånad.

Maximalt tillgängliga minuter” avser summan av alla Driftsättningsminuter över alla Kanaler som har köpts och tilldelats en Medietjänst under en faktureringsmånad.

Driftstopp” är de totala ackumulerade antalet Driftsättningsminuter då livekanaltjänsten inte är tillgänglig. En minut anses ej tillgänglig för en viss Kanal om Kanalen inte har någon Extern anslutning under den minuten.

Månatlig drifttid i procent” för livekanaltjänsten beräknas som Maximalt tillgängliga minuter minus Driftstopp delat med Maximalt tillgängliga minuter under en faktureringsmånad för ett visst Azure-abonnemang. Månatlig drifttid i procent visas med följande formel:

Månatlig drifttid % = (Maximalt tillgängliga minuter – Driftstopp)/Maximalt tillgängliga minuter

Följande Servicenivåer och Tjänstekrediter gäller för Kundens användning av Azure Media Services livekanaltjänst:

Månatlig Drifttid i Procent Servicekredit
< 99,9 % 10 %
< 99 % 25 %

Beräkning av Månatlig Drifttid och Servicenivåer för Content Protection Service

Totala Transaktionsförsök” avser alla Giltiga Nyckelförfrågningar som görs av Kunden under en faktureringsmånad för ett visst Azure-abonnemang.

Misslyckade Transaktioner” avser alla Giltiga Nyckelförfrågningar som ingår i Totala Transaktionsförsök som leder till en Felkod eller som inte ger en Framgångskod inom 30 sekunder efter att Content Protection Service har tagit emot den.

Månatlig Drifttid i Procent” för Azure Media Services beräknas som Totala Transaktionsförsök minus Misslyckade Transaktioner delat med Totala Transaktionsförsök under en faktureringsmånad för ett visst Microsoft Azure-abonnemang. Månatlig drifttid i procent visas med följande formel:

Månatlig drifttid % = (Totala transaktionsförsök – Misslyckade transaktioner)/Totala transaktionsförsök

Följande Servicenivåer och Tjänstekrediter gäller för Kundens användning av Azure Media Services Content Protection Service:

Månatlig Drifttid i Procent Servicekredit
< 99,9 % 10 %
< 99 % 25 %

Versionshistorik

1.2 Senast uppdaterad: september 2018
Utgåvemeddelanden: Tillägg av videoindexeringstjänsten SLA

1.1 Senast uppdaterad: Juli 2018
Utgåvemeddelanden: Uppdaterade ”Reserverad kodningsenhet” till ”Mediereserverad enhet” och förtydligade Indexeringsuppgiftens definition.

1.0 Senast uppdaterad: maj 2015