Hoppa över navigering

Villkor för Microsoft Azure-tjänster

Senast uppdaterad: September 2014

Godtagbar användningspolicy

Varken du eller de som använder Tjänsterna via dig får använda Tjänsterna:

  • på ett sätt som är förbjudet enligt lag, förordning, myndighetsorder eller myndighetspåbud,
  • för att bryta mot andras rättigheter,
  • för att på något sätt försöka få otillåten åtkomst till eller störa någon tjänst, några data, något konto eller något nätverk
  • för att förfalska protokoll eller sidhuvudinformation i e-post (t.ex. ”spoofing”);  
  • för att skicka skräppost eller sprida skadlig programvara,
  • på ett sätt som kan skada Tjänsterna eller försämra någon annans användning av dessa;
  • eller för högriskanvändning (där fel på Tjänsterna kan leda till dödsfall, personskada eller allvarliga fysiska eller materiella skador).

Virtuella maskiner

Funktionen Virtuell maskin gör det möjligt för dig att köra en virtuell server med ett av flera operativsystem som du väljer själv. Du kan överföra din egna Virtuell maskin-avbild eller välja från förkonfigurerade Virtuell maskin-avbilder som finns tillgängliga från Microsoft eller tredje man. 

Du godkänner att du måste se till att få alla rättigheter som krävs för att köra all programvara (inklusive operativsystemet) i din Virtuella maskin. Du är ansvarig för uppdatering, konfiguration och underhåll av operativsystemet och all annan programvara i din Virtuella maskin. Du får inte inaktivera, ändra i eller på något annat sätt försöka kringgå en betalningsprocess som spårar hur många timmar du använder den Virtuella maskinen och programvaran på denna.

Microsoft Azure kan ge dig möjlighet att köra Windows Server och annan Microsoft-programvara i en Virtuell Maskin. Du får använda denna programvara endast inom Microsoft Azure-onlinetjänsten och endast enligt din användning av en tillämplig Microsoft Azure-roll. Du har inga andra rättigheter enligt dessa licensvillkor att köra programvaran (du får till exempel inte köra kopior på dina egna servrar om du inte har införskaffat sådana licenser separat).

Windows Server

Use of any Virtual Machine containing any version of Windows Server is subject to the following additional terms:

Limitations on Use.  You may not use the following functionality in the software:

  • Rights Management Services

Remote Desktop Services. Remote Desktop Services (RDS) Subscriber Access Licenses (SALs) purchased through the Microsoft Service Provider Licensing Agreement (SPLA) may be used to deliver graphical user interface functionality on Microsoft Azure virtual machines. RDS Client Access Licenses (CALs) purchased through other Volume Licensing programs including the Enterprise Agreement may not be used with Microsoft Azure virtual machines. Virtual Desktop Infrastructure functionality may not be used on Microsoft Azure virtual machines.

Hosting.  If you use the software to host a solution to be accessed or used by third parties, then that solution must consist of an application or service that is owned or licensed by you or a third party.

Data Storage Technology.  The server software includes data storage technology called Windows Internal Database or Microsoft SQL Server Desktop Engine for Windows.  Components of the server software use these technologies to store data.  You may not otherwise use or access these technologies under these license terms.

Icons, images, sounds.  While the software is running, you may use but not share its icons, images, sounds, and media. The sample images, sounds and media provided with the software are for your non-commercial use only.

Data Transfer Notices.  The notices applicable to Windows Server, as identified in the Data Transfer Notices document at https://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=1&Category=2 apply to the use of Windows Server software under your Microsoft Azure licenses.

Validation

The software will from time to time update or require download of the validation feature of the software. Validation verifies that the software has been activated and is properly licensed.  Validation also permits you to use certain features of the software, or to obtain additional benefits.

During a validation check, the software will send information about the software and device to Microsoft.  This information includes the version and product key of the software, and the Internet protocol address of the device.  Microsoft does not use the information to identify or contact you.  By using the software, you consent to the transmission of this information.

If the software is not properly licensed, the functionality of the software may be affected. For example, you may need to reactivate the software, or receive reminders to obtain a properly licensed copy of the software, or you may not be able to obtain certain updates or upgrades from Microsoft.

You may only obtain updates or upgrades for the software from Microsoft or authorized sources.

Butik

Microsoft Azure ger dig möjlighet att få åtkomst till eller köpa Produkter som inte härrör från Microsoft från tredje man i ett enhetligt ramverk för tillhandahållande och betalning via funktioner som Microsoft Azure Store och galleriet för Virtuella Maskiner (”Butikstjänst”) som gäller under villkoren för Microsoft Azure Store.

Kundsupport

Definitioner

”Kundsupport” innebär all support och alla råd som du får under ditt Microsoft Azure-avtal.

Med ”Fixar” avses Produktfixar, modifieringar eller förbättringar eller ur dessa härledda produkter som Microsoft antingen gör generellt tillgängliga (t.ex. som service pack) eller som Microsoft tillhandahåller dig vid utförandet av Kundsupport för att lösa ett specifikt problem.

Korrigeringar. Om vi tillhandahåller dig Korrigeringar i samband med Kundsupport, är dessa Korrigeringar licensierade till dig enligt licensvillkoren som rör Produkten som dessa Korrigeringar tillhör, om inte dessa Korrigeringar inkluderar separata villkor; i sådant fall är det dessa villkor som gäller. Om Korrigeringar inte tillhandahålls för Microsoft Azure-tjänster, gäller andra villkor som Microsoft tillhandahåller med dessa Korrigeringar, och om inga användningsvillkor tillhandahålls, ska du ha en icke-exklusiv, evig, fullständigt betalad licens att använda och reproducera dessa Korrigeringar, dock endast för internt bruk. Du får inte ändra i, byta filnamn på eller kombinera några Korrigeringar med annan kod som inte härrör från Microsoft.

Redan existerande Arbete. Alla rättigheter i någon datorkod eller ej kodbaserad skriftligt material utvecklat eller på annat sätt erhållet av eller för parterna eller deras Koncernbolag oberoende av ditt Microsoft Azure-avtal (”Redan existerande Arbete”) ska fortsätta vara parten som tillhandahåller det Redan existerande Arbetets exklusiva egendom. Vid Kundsupport beviljar varje part den andra parten (och våra leverantörer efter behov) en temporär, icke-exklusiv licens att använda, reproducera och modifiera något av dess Redan existerande Arbete som tillhandahålls den andra parten, endast i den utsträckning som behövs för att fullfölja sina förpliktelser i samband med Kundsupport. Om parterna inte har träffat någon annan skriftlig överenskommelse beviljar vi dig efter fullgjord betalning en evig, icke-exklusiv, fullt betalad licens för att använda, reproducera och (i förekommande fall) modifiera Redan existerande Arbete som tillhandahålls som en del av Kundsupporten, dock endast i den form som den har levererats till dig och endast för användning i din interna verksamhet. Licensen till Microsofts Redan existerande Arbete villkoras av att du uppfyller villkoren i ditt Microsoft Azure-avtal. Om du bor i Tjeckien försäkrar du att upphovsmannen har gett erforderliga godkännanden för att modifiera ditt redan existerande arbete. Varje överträdelse av villkoren i ditt Microsoft Azure-avtal eller andra redogörelser i samband med kundsupport inom ramen för det avtalet, av dig, är ett upplösande villkor för att erhålla den eviga licens för Microsofts Redan existerande Arbete som Microsoft har lämnat till dig vid slutförandet av Microsofts Kundsupport.

Material.  Alla rättigheter till allt material som har utvecklats av oss (annat än programkod) och överlämnats till dig i anslutning till Kundsupporten (”Material”) ägs av oss med undantag för Material som räknas som ditt Redan existerande Arbete. Vi överlåter till dig en icke-exklusiv, evig, fullständigt betalad licens att använda, reproducera och ändra Materialen endast för din interna verksamhet och utan skyldighet att lämna redovisning eller betala royalty.

Provkod.  Vi beviljar er en icke-exklusiv, evig och royaltyfri rätt att använda och ändra all programvarukod som tillhandahålls av oss i illustrationssyfte (”Provkoden”) och att reproducera och distribuera Provkodens objektkod, förutsatt att ni accepterar följande: (i) att inte använda vårt namn, logotyp eller våra varumärken för att marknadsföra er programvaruprodukt i vilken Provkoden finns inkluderad, (ii) att ett giltigt upphovsrättsmeddelande finns angivet på er programvaruprodukt där Provkoden finns inkluderad och (iii) att ersätta, försvara och hålla oss och våra leverantörer skadeslösa från och mot eventuella anspråk eller juridiska processer, inklusive rättegångskostnader, som kan uppstå till följd av användning eller distribution av Provkoden.

Rättigheter för Koncernbolag. Du får underlicensiera rättigheterna i detta avsnitt till dina Koncernbolag, men Koncernbolagen får inte i sin tur underlicensiera rättigheterna, och Koncernbolagens användning måste följa licensvillkoren i ditt Microsoft Azure-avtal.

Garantier och Friskrivningar

Garanti för kundsupport. Vi garanterar att all Kundsupport kommer att utföras på ett fackmannamässigt sätt.

INGA ANDRA GARANTIER.  MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TILLÄMPLIG LAG FRISKRIVER VI OSS HÄRMED FRÅN ALLT GARANTIANSVAR, VARE SIG UTTRYCKLIGT, UNDERFÖRSTÅTT ELLER LAGSTADGAT, ANNAT ÄN DET SOM ÄR SPECIFIKT UTTRYCKT I DITT Microsoft Azure-PRENUMERATIONSAVTAL. DENNA FRISKRIVNING INKLUDERA ALLT GARANTIANSVAR AVSEENDE ÄGANDERÄTT, FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET ELLER RESULTAT, ALLMÄN LÄMPLIGHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, BETRÄFFANDE RÅD, REKOMMENDATIONER, KORRIGERINGAR, SLUTPRODUKTER FRÅN KUNDSUPPORT OCH RELATERAT MATERIAL SOM TILLHANDAHÅLLS AV OSS, VÅRA LEVERANTÖRER ELLER UNDERLEVERANTÖRER UNDER KUNDSUPPORTEN. 

Bilaga 1: Meddelanden

Meddelande om dataöverlåtelse

Produkten innehåller en eller flera programvarufunktioner som ansluter till Microsofts eller serviceleverantörers datorsystem via Internet. Dessa funktioner identifieras i dokumentet Meddelanden om dataöverlåtelse på https://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=1&Category=2. Microsoft tillhandahåller tjänster med produkter via dessa funktioner. Du får inte alltid ett separat meddelande när en funktioner ansluter. I vissa fall kan du stänga av en funktion eller inte använda den.

Datorinformation

Funktionerna använder Internetprotokoll för överföring av datorinformation till de aktuella systemen, till exempel IP-adress, typ av operativsystem, webbläsaren och namn och version av den programvara du använder samt språkkod för den enhet på vilken programvaran är installerad. 

Användning av information

Microsoft använder inte informationen i syfte att identifiera eller kontakta dig. Microsoft använder denna information för göra tjänster tillgängliga för dig när du använder programvaran. Microsoft kan använda datorinformationen, acceleratorinformationen, information om sökförslag, felrapporter, rapporter om skadliga programvaror och rapporter om URL-filtreringför at förbättra vår programvara och våra tjänster. Vi kan även dela den med andra, som försäljare av maskinvara och programvara. De kan använda informationen för att förbättra hur deras produkter fungerar med Microsofts programvara.

Samtycke till dataöverlåtelse

När du använder dessa programfunktioner samtycker du till överföring av datorinformation till de aktuella systemen, till exempel IP-adressen, typen av operativsystem, webbläsare och namn och version för programvaran som du använder samt språkkoden för den enhet där programvaran körs.

Meddelande om den visuella standarden H.264/AVC, videostandarden VC-1, den visuella standarden MPEG-4 och videostandarden MPEG-2

Denna programvara kan omfatta kompressionsteknologierna H.264/AVC, VC-1, MPEG-4 Part 2 och MPEG-2. MPEG LA, L.L.C. kräver följande meddelande:

DENNA PRODUKT ÄR LICENSIERAD ENLIGT PATENTPORTFÖLJLICENSERNA FÖR AVC, VC-1 MPEG-4 PART 2 OCH MPEG-2 VIDEO FÖR PERSONLIGT OCH ICKE-KOMMERSIELLT BRUK FÖR EN KONSUMENT ATT (i) KODA VIDEO ENLIGT OVANSTÅENDE (”VIDEOSTANDARDER”) OCH/ELLER (ii) AVKODA AVC-, VC-1-, MPEG 4 PART 2- eller MPEG-2-VIDEO SOM TIDIGARE HAR KODATS AV EN KONSUMENT FÖR PERSONLIGT OCH ICKE-KOMMERSIELLT BRUK OCH/ELLER FÖRVÄRVATS FRÅN EN VIDEOLEVERANTÖR SOM ÄR LICENSIERAD ATT TILLHANDAHÅLLA SÅDAN VIDEO. INGEN LICENS BEVILJAS ELLER SKA VARA UNDERFÖRSTÅDD FÖR NÅGON ANNAN ANVÄNDNING. ANVÄNDNING AV DENNA PRODUKT SOM INTE ÄR FÖR EGET BRUK ENLIGT MPEG-2-STANDARDEN FÖR KOMPRESSION AV VIDEOINFORMATION FÖR PACKETERAD MEDIA ÄR FÖRBJUDEN UTAN EN LICENS FRÅN MPEG LA. YTTERLIGARE INFORMATION KAN FÅS FRÅN MPEG LA, L.L.C. SE http://www.mpegla.com/main/default.aspx.

För att förtydliga, detta meddelande begränsar inte programvarans användning i normala företagssyften som är personliga för branschen och inte inkluderar (i) vidaredistribution av programvaran till tredje man eller (ii) skapande av innehåll med VIDEO STANDARDERNAS tekniker för distribution till tredje man.

Potentiell oönskad programvara (Meddelande I)

Om Windows Defender startar söker programmet genom din dator i jakt på ”spionprogram”, ”annonsprogram” och andra oönskade programvaror. Om den hittar någon potentiellt oönskad programvara frågar programmet om du vill ignorera, inaktivera (karantän) eller ta bort den. Och potentiellt oönskad programvara som märks som ”hög risk” eller ”allvarlig” tas bort automatiskt efter genomsökning om du inte ändrar standardinställningen. Om du tar bort eller inaktiverar potentiellt oönskad programvara kan det leda till att annan programvara på din dator slutar fungera eller att du bryter mot en licens att använda annan programvara på din dator.

Genom att använda denna programvara är det möjligt att du också tar bort eller inaktiverar programvara som inte är potentiellt oönskad programvara.