Hoppa till huvudinnehåll

Azures direktbetalningstillägg

För att vara giltig måste kunden ha accepterat detta tilläggsavtal enligt Azure-portalen.

Detta Azures direktbetalningstillägg (tillägget) ingås mellan kundenheten ("Kunden") och den Microsoft-enhet ("Microsoft") som är part i ett öppet program-licensavtal ("Avtalet") enligt vilket Kunden har köpt Microsoft Azure-tjänster. Parterna är överens om att Tilläggsavtalet kompletterar Avtalet och gäller endast för Abonnemanget (enligt definitionen nedan) inköpt nedan.

 1. Definierade termer.

  Alla termer med versal som används men inte definieras i detta Tilläggsavtal ska ha de betydelser som anges i Avtalet. Följande definitioner används i detta Tilläggsavtal:

  "Microsoft Azure-Tjänster" betyder en eller flera av de Microsoft Azure-Tjänster och funktioner som licensieras av Microsoft och som anges på vår sida med tjänster, förutom Microsoft Azure Marketplace (som säljs separat).

  "Portal" betyder den onlineportal genom vilken Kunden köper Abonnemanget på vår sida med priser eller på en annan webbplats som Microsoft anger.

  Med ”Abonnemang” avses ett Abonnemang med ett värde som fastställts vid beställningstillfället som kan lösas in mot en viss mängd Microsoft Azure-Tjänster för en bestämd Avtalsperiod.

  "Avtalsperioden": den tidsperiod som börjar den dag då Abonnemanget inköpt härmed är inlöst och upphör med det tidigare av (1) det datum då Abonnemangets värde har förbrukats eller (2) tolv månader.

 2. Information om erbjudandet

  Genom att köpa ett Abonnemang förbinder kunden sig att köpa en viss mängd Microsoft Azure-Tjänster för användning under en Avtalsperiod och att betala på förhand innan användningen. Ytterligare eller annan användning av kunden (till exempel om användningen överstiger den åtagandekvantitet som Abonnemanget täcker) kommer att kräva köp av ett nytt Abonnemang som regleras av ett separat tilläggsavtal innan någon ytterligare eller annan användning för att undvika avbrott i leverans av Microsoft Azure-Tjänster till kunden. Kundens användning av Microsoft Azure-Tjänster omfattas av villkoren i avtalet, vilket för att undvika tvivel inkluderar produktanvändningsrättigheterna.

 3. Konsumtionsprissättning och Bemyndigande att debitera kreditkort.
  1. Konsumtionsprissättning. Konsumtionsspriser för Microsoft Azure-Tjänster kan ändras när som helst vid uppsägning.
  2. Bemyndigande att debitera kreditkort. Genom att acceptera detta Tilläggsavtal accepterar Kunden att betala för abonnemanget och bemyndigar Microsoft att debitera Kundens kreditkort det abonnemangspris som anges i portalen vid den tidpunkt då detta Tilläggsavtal godtas.
 4. Skatter.

  Priserna är exklusive skatt. Kunden ska betala all tillämplig moms, varu-, tjänste- eller försäljningsskatt eller liknande skatt som man är skyldig att betala för beställningar som har ingetts under detta avtal och som Microsoft har rätt att indriva från Kunden enligt tillämplig lag. Kunden ska ansvara för tillämpliga stämpelskatter och alla andra skatter som denne är skyldig att betala enligt lag, inklusive skatter från tillhandahållandet av Microsoft Azure-Tjänster till Kundens Koncernbolag. Microsoft ska ansvara för alla skatter som baseras på dess nettointäkt eller på dess egen äganderätt. Om skatter måste innehållas på Kundens betalningar till Microsoft så kan Kunden dra av sådana skatter från det belopp denne är skyldig och betala dem till vederbörlig skattemyndighet, förutsatt att Kunden omgående säkrar och skickar Microsoft ett officiellt kvitto på dessa innehållna belopp och andra dokument som Microsoft skäligen kan efterfråga för att kunna kräva avräkning av skatt erlagd i utlandet eller återbäring. Kunden ska se till att alla källskatter minimeras i den utsträckning det är möjligt enligt tillämplig lag.

 5. Övrigt.
  1. Giltighetstid och Uppsägning. Detta Tilläggsavtal upphör automatiskt om Avtalet upphör. Det Abonnemang som köpts enligt detta Tilläggsavtal kommer att fortsätta att omfattas av villkoren i avtalet och gällande rättigheter för produktanvändning, oavsett uppsägning eller upphörande av avtalet.
  2. Företrädesordning. Om det finns en konflikt mellan bestämmelser i detta Tilläggsavtal och bestämmelser i Avtalet ska detta Tilläggsavtal gälla.
  3. AVTALET I DESS HELHET. Detta Tilläggsavtal utgör hela avtalet mellan parterna om ämnet för detta Tilläggsavtal och ersätter alla andra avtal, antingen muntliga eller skriftliga, med avseende på ämnet i detta Tilläggssavtal. Förutom de förändringar som specifikt nämns i detta Tilläggsavtal ska Avtalet gälla oförändrat och med full verkan.
  4. Upphandlingsbehörighet. Om du är en individ som godkänner dessa villkor å en organisations vägnar så försäkrar du att du har juridiska befogenheter att ingå detta Avtal å organisationens vägnar.
  5. Australiska koncernbolag. Oavsett vad som annars kan stå i detta Tilläggsavtal eller Avtalet, om du befinner dig i Nya Zeeland eller Oceanien så får du inte göra beställningar enligt detta Tilläggsavtal eller Avtalet för något koncernbolag i Australien, eller bevilja något koncernbolag i Australien administrativa rättigheter att hantera ditt Abonnemang, om du väljer att få tillgång till och använda Onlinetjänster som levereras från våra datacenter i Australien. Ett koncernbolag i Australien som vill komma åt och använda Onlinetjänster som levereras från våra datacenter i Australien måste skriva in sitt eget Abonnemang enligt ett separat öppet program-licensavtal.