Hoppa över navigering

Microsoft Azure Certified

Programavtal

Detta Programavtal ("Avtalet") är mellan Microsoft Corporation ("Microsoft", "vi" eller "oss") och du eller, om du skickar ett Erbjudande ("Erbjudande") för certifiering på uppdrag av ett företag, det företag du representerar ("Företag", "du" eller "ditt"). Microsoft Azure Certified-avtalet innehåller de villkor som gäller för ditt deltagande i Microsoft Azure Certified-programmet (“Programmet”). Genom att använda beteckningen "Microsoft Azure Certified" eller på annat sätt utnyttja de fördelar som erbjuds i Programmet, garanterar du att du har befogenhet att acceptera detta avtal på företagets vägnar och du godkänner att vara bunden av dess användarvillkor.

Programförmåner

Som programdeltagare kan du marknadsföra och ha kampanjer med Erbjudandet med beteckningen "Microsoft Azure Certified", inklusive rätt att använda de certifikatmärken som vi kan göra tillgängliga från och med (inklusive "Microsoft Azure Certified" -märket) som en del av programmet (gemensamt "Certifieringsmärkena"). Dessutom kan vi visa information om Erbjudandet i vårt galleri "Microsoft Azure Certified" och ge dig ett citat som du kan använda (utan ändringar) i marknadsföringsmaterial när du beskriver ditt deltagande i programmet (som tillsammans utgör "Programförmånerna"). Vi kan meddela dig om ytterligare Programförmåner när de blir tillgängliga.

Företagets skyldigheter.

Din rätt att delta i Programförmånerna för Erbjudande är villkorad av (a) att ditt Erbjudande godkänns efter den första certifieringsprövningen och eventuella följande test- och kompatibilitetskrav som Microsoft kan tänkas ställa, (b) att du agerar i enlighet med villkoren i detta Avtal, och (c) du agerar i enlighet med de Microsoft Azure-certifierade riktlinjerna som vi gör tillgängliga för dig ("Riktlinjer"). Observera att riktlinjerna kan uppdateras från tid till annan, och du måste agera i enlighet med uppdateringar av riktlinjerna. Om du inte följer detta avtal eller riktlinjerna kan det leda till upphörande av din rätt att delta i programmet.

Kompatibilitet

Du måste uppdatera ditt Erbjudande vid behov för att se till att det är kompatibelt med den nuvarande versionen av de Azure-tjänster som den förlitar sig på eller som den annars samverkar med. Microsoft har ensamt rätt att besluta om eventuella certifieringstester för att verifiera kompatibilitet med Microsoft Azure-tjänster samt att modifiera eventuella tester när så är lämpligt. Om vi ​​meddelar dig att Erbjudandet inte är kompatibelt med den senaste versionen av ett test, har du två (2) veckor på dig att uppdatera Erbjudandet för att uppfylla testets kompatibilitetskrav. Om Erbjudandet inte är kompatibelt inom en sådan tvåveckorsperiod så kommer Erbjudandet att tas bort från Programmet och du får inte längre använda några Certifieringsmärken i samband med sådant Erbjudande eller påskina att Erbjudandet på annat sätt deltar i Programmet. Du måste certifiera på nytt alla Erbjudanden som har tagits bort från programmet.

Licens för Certifieringsmärken

Om vi ​​godkänner publicering av ditt Erbjudande inom Azure Marketplace så, för Erbjudandekategorier som ingår i Microsoft Azure Certified-programmet, gällande från och med dagen för vårt godkännande, och så länge som ditt Erbjudande fortsätter att göras tillgängligt i Marketplace, ger vi dig en världsomspännande, icke-exklusiv, icke överlåtbar, royaltyfri licens för att använda Certifieringsmärkena i samband med din marknadsföring och marknadsföring av ditt Erbjudande, förutsatt att sådan användning överensstämmer med de certifierade Riktlinjerna för Microsoft Azure som vi tillhandahåller dig, vilka kan uppdateras från tid till annan. Vi förbehåller sig alla rättigheter som inte här uttryckligen beviljas. Du får inte: (i) använda Certifieringsmärken på ett sätt som kan orsaka förvirring om ägande av Certifieringsmärken eller om ditt Erbjudande är en Microsoft-produkt (ii) göra eller säga något som antyder partnerskap med Microsoft eller sponsring, rekommendation eller bifall från Microsofts sida, annat än vad som avses i detta avtal (iii) använda Certifieringsmärken på ett sätt som antyder att andra produkter eller tjänster du erbjuder har godkänts eller certifierats för Azure av Microsoft. (iv) registrera, antaga eller använda namn, varumärken, domännamn eller andra beteckningar som innehåller eller bryter mot våra rättigheter i några Certifieringsmärken eller något Microsoft-varumärke kopplat till Certifieringsmärken; (v) använda Certifieringsmärken på ett sätt som skulle skada vårt rykte eller anseende vad gäller Certifieringsmärkena; eller (vi) ändra, bearbeta eller förvränga något Certifieringsmärke eller kombinera det med andra symboler, ord, bilder eller mönster.

Skydd av Certifieringsmärken

Om du lägger till en varumärkesfotnot i ditt material för att informera om dina egna varumärken eller andra varumärken från tredje part, måste du lägga till följande formulär i varumärkets fotnot: “Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.” Microsoft är ensam ägare till Certifieringsmärken och tillhörande goodwill och är den enda mottagaren av den goodwill som hör samman med din användning av Certifieringsmärkena. Du förvärvar inte några rättigheter, titlar eller andelar i Certifieringsmärken på grund av din användning av Certifieringsmärken. Du tilldelar härmed och kommer i framtiden att tilldela alla rättigheter som du får förvärva i Certifieringsmärken som ett resultat av din användning av Certifieringsmärken enligt detta Avtal tillsammans med tillhörande goodwill. Du kommer hjälpa oss i rimlig utsträckning och på vår bekostnad med att skydda Certifieringsmärkena. Vi kommer att bestämma, efter eget gottfinnande, om vi ska vidta rättsliga åtgärder för att genomdriva eller försvara våra rättigheter till Certifieringsmärken och kommer att hantera eventuella rättsliga åtgärder avseende Certifieringsmärken.

Tillstånd att använda företagsnamn och logotyp

Du beviljar härmed Microsoft tillstånd att visa ditt namn och logotyp, samt eventuella bilder för alla certifierade Erbjudanden, som du lämnat under certifieringsprocessen (gemensamt "Företagets varumärken"), globalt och royaltyfritt, i samband med marknadsföring och kampanjerbjudanden av ditt Erbjudande och i samband med marknadsföring och kampanjerbjudanden av programmet. Du vidhåller att du är ägare och / eller auktoriserad licensgivare för företagets varumärken. Mellan parterna kommer all goodwill som är associerad med företagets varumärken att gälla till din fördel. Vi kan komma att ändra format eller storlek på Dina Varumärken efter behov och utan att ändra det övergripande utseendet på Företagets Varumärken. Du kan när som helst meddela oss om du tror att vi missbrukar företagets varumärken och vi kommer att korrigera sådan användning inom rimlig tid.

GARANTIFRISKRIVNING OCH ANSVARSBEGRÄNSNING.

APPEN LICENSIERAS “I BEFINTLIGT SKICK”, “MED ALLA FEL” OCH “I MÅN AV TILLGÄNGLIGHET”. I DEN UTSTRÄCKNING GÄLLANDE LAGAR TILLÅTER DET SÅ UTESLUTER VI ALLA SORTS IMPLICITA GARANTIER ELLER VILLKOR FÖR PROGRAMMET OCH MICROSOFT AZURES TJÄNSTER. I DEN UTSTRÄCKNING TILLÄMPLIG LAG MEDGER DET ANSVARAR INGEN PART UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER FÖR INDIREKTA SKADOR, OFÖRUTSEDDA SKADOR, FÖLJDSKADOR, SÄRSKILDA SKADOR, STRAFFSKADESTÅND ELLER FÖRHÖJT SKADESTÅND SOM UPPKOMMER TILL FÖLJD AV ELLER I ANSLUTNING TILL DETTA AVTAL ELLER UTFÖRANDET AV DET. DETTA UNDANTAG SKALL GÄLLA OAVSETT RÄTTSLIG GRUND FÖR KRAVET, OAVSETT OM PARTERNA HAR FÅTT UNDERRÄTTELSE OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR, OM SÅDAN RISK SKÄLIGEN HAR KUNNAT FÖRUTSES ELLER OM TILLÄMPNINGEN AV UNDANTAGET LEDER TILL ATT EVENTUELLA PÅFÖLJDER SVIKER SITT EGENTLIGA SYFTE. DETTA UNDANTAG KOMMER INTE ATT GÄLLA FÖR ÖVERTRÄDELSE AV DEN ANDRA PARTENS UPPHOVSRÄTTIGHETER ELLER NÅGON DIREKT ELLER INDIREKT FÖRLUST AV VINSTER, DATA, AFFÄRER ELLER KOSTNADSBESPARINGAR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV BEDRÄGERI ELLER GROVA OEGENTLIGHETER.

Avtalsperiod

Detta Avtal gäller efter att du godkänt det. Endera parten kan när som helst säga upp detta Avtal, vad gäller ett enskilt Erbjudande eller alla dina Erbjudanden, av vilken anledning som helst eller utan anledning. Avsnitt 6 (Ansvarsbegränsningar) och 8 (Diverse) kommer att gälla även efter uppsägning.

Övrigt

(a) Kontaktinformation. Alla meddelanden till Microsoft som berör detta Avtal måste skickas till Azure Certification-programkontoret Azurecertred@microsoft.com.

(b) Utlämnande av information. Microsoft kan vid behov avslöja din kontaktinformation för att våra koncernbolag ska kunna administrera detta Avtal och för andra parter som hjälper Microsoft att administrera detta Avtal.

(c) Jurisdiktion och gällande rätt. Detta Avtal kommer att styras av lagstiftningen i delstaten Washington i Amerikas förenta stater, med undantag för Avtalets lagkonflikter. Alla käromål och anspråk som åberopas i samband med detta Avtal ska väckas uteslutande i de federala domstolarna i King County, Washington, såvida inte någon federal jurisdiktion föreligger för en viss kategori rättsfall, i vilket fall parterna samtycker till exklusiv jurisdiktion och jurisdiktionsort i Washington State Courts, i King County i Washington . Parterna går med på att FN:s konvention angående avtal om internationell handel av varor (The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) gäller inte för detta Avtal.

(d) Kostnader. Varje part är ensam ansvarig för alla kostnader och utlägg som uppstår i samband med genomförandet av detta Avtal.

(e) Dispensklausul och Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet. En parts dröjsmål eller underlåtenhet att utöva en rättighet eller begära kompensation innebär inget avstående från denna eller någon annan rättighet eller kompensation. Om en behörig domstol fastställer att något villkor i detta Avtal är olagligt, ogiltigt eller icke verkställbart gäller övriga villkor med full verkan.

(f) Tilldelning. Företaget får inte tilldela tredje part detta Avtal eller eventuella rättigheter eller skyldigheter härunder utan Microsofts tidigare skriftliga medgivande.

(g) Parternas förhållande. Varken detta Avtal, eller några villkor som ingår i detta, skapar ett partnerskap, joint venture, anställningsförhållande eller beviljande av några franchiserättigheter.

(h) Avtalet i dess helhet. Detta Avtal (inklusive Riktlinjerna) utgör parternas hela Avtal med avseende på Avtalets innehåll och ersätter alla tidigare och samtidiga Avtal och överenskommelser mellan parterna.