Hoppa över navigering

Villkor för Microsoft Azure Marketplace

Senast uppdaterat april 2020

Villkor för Microsoft Commercial Marketplace

Dessa villkor styr din användning av Microsoft Azure Marketplace, AppSource och alla andra Microsoft Azure-funktioner som ger dig tillgång till eller möjliggör köp av produkter och tjänster som är optimerade för användning tillsammans med Azure eller andra Microsoft-tjänster (”Marketplace”). På Marketplace kan det finnas produkter och tjänster (”Marketplace-erbjudanden” eller ”Erbjudanden”) som publiceras av Microsoft och olika tredje parter (varje sådan publicerande part kallas en ”Utgivare”).

 1. Köp och fakturering.
  1. Direktkunder. Om du har köpt Microsoft-tjänster från Microsoft gäller villkoren för Prissättning och betalning i Microsofts kundavtal för ditt köp av Marketplace-erbjudanden via dessa tjänster.
  2. Indirekta kunder. Om du har köpt Microsoft-tjänster från en återförsäljare styr de köp- och faktureringsvillkor som anges i ditt avtal med återförsäljaren ditt köp av Marketplace-erbjudanden.
  3. Allmänt. Följande villkor gäller oavsett varifrån du köpte dina Marketplace-erbjudanden.
   1. Azure-förskottsbetalning. Om inget annat anges för ett särskilt Marketplace-erbjudande kan varken Microsofts abonnemangskrediter (t.ex. en kostnadsfri provperiod, MSDN eller Microsoft for Startups) eller belopp för Azure-förskottsbetalning användas för att köpa Marketplace-erbjudanden. Sådana köp faktureras separat.
   2. Reservationer. ”Reservationer” betyder förhandsköp av valbara Marketplace-erbjudanden för en viss period och region (t.ex. Reserverade programvaruinstanser osv.). Reservationer köps för specificerade perioder upp till tre år. Reservationer upphör att gälla vid slutet av den angivna perioden. Du kommer inte att få någon återbetalning för oanvända Reservationer. Om inte annat anges för ett visst Marketplace-erbjudande, är utbyte och avbokning inte tillgängligt. Reservationspriset kommer att baseras på gällande prissättning vid köptillfället. Reserverade instanser av programvara inkluderar inte kostnad för databehandling.
   3. Automatisk förnyelse. Om det Marketplace-erbjudande som du köpte är ett abonnemang med ett alternativ för automatisk förnyelse kan vi, eller din återförsäljare i tillämpliga fall, automatiskt förnya ditt abonnemang och debitera dig för den nya perioden om du inte avslutar abonnemanget före förnyelsedatumet.
   4. Kostnadsfria provperioder. Om du har ett kostnadsfritt provabonnemang för ett Marketplace-erbjudande får du ett meddelande innan den kostnadsfria provperioden omvandlas till ett betalt Erbjudande. Om du tecknar flera abonnemang på ett Erbjudande för en kostnadsfri provperiod börjar provperioden för alla sådana abonnemang det datum då du skapade ditt första abonnemang, och alla sådana abonnemang omvandlas därefter till betalda Erbjudanden, efter föregående meddelande.
   5. Uppsägning. Vi kan stänga av eller säga upp din åtkomst till Marketplace-erbjudanden om du inte betalar hela beloppet i tid. Avstängning eller uppsägning av åtkomst på grund av utebliven betalning kan leda till att du förlorar data.
 2. Användningsrättigheter.
  1. Utgivarens användarvillkor. Din rätt att använda ett Marketplace-erbjudande styrs av separata användarvillkor som tillhandahålls av Utgivaren av Marketplace-erbjudandet (”Användarvillkor”). Förutom för Marketplace-erbjudanden som vi publicerar är vi inte part i och inte bundna till Utgivarens användarvillkor.
  2. BYOL-erbjudanden. Utgivarna kan göra vissa Marketplace-erbjudanden tillgängliga förutsatt att du utanför Marketplace har erhållit nödvändiga rättigheter för att använda sådana Erbjudanden (”BYOL-erbjudanden” (Bring-Your-Own-License)). Om du använder ett BYOL-erbjudande är du ansvarig för att se till att du har tillräckliga rättigheter att använda Erbjudandet.
  3. Programvaruprodukter från Microsoft. Om en tredjepartsutgivare publicerar ett Erbjudande om en virtuell maskin på Marketplace där det ingår en programvaruprodukt från Microsoft som finns på Programvaruprodukt från Microsoft:
   1. är Microsoft, och inte den tredje parten, licensgivaren av Programvaruprodukten från Microsoft
   2. gör din användning av Programvaruprodukten från Microsoft att det tillkommer avgifter för Programvaruprodukten från Microsoft som gäller för ditt Microsoft Azure-abonnemang eller avgifterna som fastställts av din återförsäljare, i tillämpliga fall, utöver eventuella avgifter som är kopplade till tredjepartserbjudandet
   3. styr Microsofts villkor, och inte den tredje partens användningsvillkor, din användning av en Programvaruprodukt från Microsoft som ingår i Erbjudandet, inklusive din eventuella rätt att använda Programvaruprodukten från Microsoft utanför Microsoft Azure.
  4. Gränssnitt för applikationsprogrammering (API). Vi kan tillhandahålla gränssnitt för applikationsprogrammering (”Marketplace-API:er”) för användning med Marketplace. Om du använder en Marketplace-API för att köpa eller bereda dig åtkomst till Marketplace-erbjudanden är du ansvarig för att granska och följa tillämpliga Användningsvillkor som presenteras i Marketplaces användargränssnitt, som kan komma att ändras från tid till annan. Din användning av en Marketplace-API för att köpa Marketplace-erbjudanden innebär också att du samtycker till att betala alla tillämpliga avgifter i enlighet med de betalningsvillkor som anges i Marketplaces användargränssnitt vid tiden för köpet.
 3. Sekretess och dataskydd.
  1. Information som visas för Utgivare. Om du köper eller använder ett Marketplace-erbjudande kan vi dela med oss av dina kontaktuppgifter och information om transaktionen och din användning till Utgivaren av ett sådant Erbjudande. Vi delar dock inte med oss av din Kunddata (enligt definitionen i detta Avsnitt 3) till en Utgivare utan ditt tillstånd.
  2. Utgivarens integritetspolicy. Utgivarna är ansvariga för att delge integritetsmeddelanden som beskriver deras hantering av integriteten med avseende på Kunddata som samlas in av deras Erbjudanden eller annan kundinformation som de får från Microsoft. Om inget annat anges i anslutning till ett Marketplace-erbjudande som publiceras av Microsoft, gäller inte Microsofts integritets-, säkerhets-, dataplats- och datalagringspolicy för Marketplace-erbjudanden eller för Utgivarens användning av Kunddata eller annan kundinformation.
  3. Behandling av Personuppgifter. I den utsträckning Microsoft behandlar eller underbehandlar personuppgifter i anslutning till utskick av erbjudanden lyder Microsoft under i villkoren i EU:s allmänna dataskyddsförordning i Villkor för tjänster via Internet till alla kunder från och med den 25 maj 2018 på http://go.microsoft.com/?linkid=9840733.
  4. Din användning av Kunddata
   1. Ditt ansvar för Kunddata. Inom ramen för detta avtal avses ”Kunddata” alla data, inklusive alla text-, ljud-, video- eller bildfiler, och programvara som tillhandahålls Utgivare (inklusive Microsoft) av dig, eller å dina vägnar, genom din användning av något Erbjudande. Du är ensamt ansvarig för innehållet i alla kunddata. Du ska säkra och upprätthålla alla rättigheter i Kunddata som vi måste ha för att tillhandahålla dig Erbjudandena utan att göra intrång i din Organisations policyer eller tredje mans rättigheter eller göra Utgivaren skyldig någonting till dig eller tredje man. Utgivaren godtar inga skyldigheter vad gäller kunddata eller din användning av något Erbjudande utöver vad som uttryckligen anges i detta Avtal eller vad som krävs enligt tillämplig lag. Om du är organisationsanvändare omfattas din användning av Kunddata av din Organisations policyer.
   2. Offentliga funktioner. Om du delar Kunddata i Erbjudandenas offentliga områden, genom funktioner som tillåter offentlig delning av Kunddata, eller i delade områden som är tillgängliga för andra som du har valt, godkänner du att den som du har delat Kunddata med gratis kan använda, spara, reproducera, distribuera, visa och överföra Kunddata fritt. Om du inte vill att andra ska ha denna möjlighet, bör du inte använda Erbjudandena för att dela dina Kunddata.
 4. Övrigt.
  1. Finansiella data. En del Marketplace-erbjudanden kan innehålla finansiella data. Microsoft är ingen mäklare/handlare eller registrerad investeringsrådgivare enligt USA:s federala värdepapperslag eller värdepapperslagar under någon annan tillämplig lag och råder inte individer i tillrådligheten att investera i, köpa eller sälja värdepapper eller andra finansiella produkter eller tjänster. Inget på Marketplace är ett erbjudande om eller en uppmaning till att köpa eller sälja värdepapper. Varken Microsoft eller dess licensgivare för börskurser eller indexdata rekommenderar några specifika finansiella produkter eller tjänster. Ingenting på Marketplace, inklusive eventuella datauppsättningar eller finansiella applikationer, är avsett att utgöra professionell rådgivning, inklusive, men inte begränsat till, investerings- eller skatterådgivning.
  2. Begränsning. Vi kan begränsa antalet begäranden som du kan göra till Marketplace i syfte att skydda vårt system eller upprätthålla skäliga begränsningar för din användning av Marketplace. Dessutom kan Utgivare lägga in begränsningar på antalet begäranden som du kan göra angående deras tjänster, och dessa upprätthålls av Microsoft (”Specifika Begränsningar”). Specifika Begränsningar kan visas på Utgivarens detaljerade sida för innehållet som de använder. De Specifika Begränsningarna kan ändras när som helst, med eller utan föregående meddelande.
  3. GARANTIER.
   1. INGA GARANTIER. MICROSOFT OCH VÅRA KONCERNBOLAG, LEVERANTÖRER, ÅTERFÖRSÄLJARE, DISTRIBUTÖRER OCH LEVERANTÖRER LÄMNAR INGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, MED AVSEENDE PÅ DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA. DU FÖRSTÅR ATT ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTERNA SKER PÅ EGEN RISK OCH ATT VI TILLHANDAHÅLLER TJÄNSTERNA ”I BEFINTLIGT SKICK”, ”MED ALLA FEL” OCH ”I MÅN AV TILLGÄNGLIGHET”. MICROSOFT LÄMNAR INGA GARANTIER VAD GÄLLER RIKTIGHETEN ELLER PUNKTLIGHETEN AVSEENDE TJÄNSTERNAS INFORMATION. I DEN UTSTRÄCKNING SOM LOKAL LAGSTIFTNING MEDGER DET UTESLUTER VI UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE FÖR ALLMÄN LÄMPLIGHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, FACKMANNAMÄSSIGHET OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER. DU KAN HA VISSA RÄTTIGHETER ENLIGT LOKAL LAGSTIFTNING.

    INGENTING I DETTA AVTAL ÄR AVSETT ATT PÅVERKA DESSA RÄTTIGHETER, OM DE ÄR TILLÄMPLIGA. FÖR AUSTRALIEN – DU HAR LAGSTADGADE GARANTIER ENLIGT DEN AUSTRALISKA KONSUMENTLAGSTIFTNINGEN OCH INGET I DETTA AVTAL ÄR AVSETT ATT PÅVERKA DESSA RÄTTIGHETER. DU ACCEPTERAR ATT DATORSYSTEM OCH SYSTEM FÖR TELEKOMMUNIKATION INTE ÄR FELFRIA OCH IBLAND KAN LIGGA NERE. VI GARANTERAR INTE ATT TJÄNSTERNA KOMMER ATT FUNGERA UTAN AVBROTT, PUNKTLIGT, SÄKERT ELLER FELFRITT, ELLER ATT FÖRLUST AV KUNDDATA INTE KOMMER ATT FÖREKOMMA.

   2. Ansvarsbegränsning. Om Microsoft bryter mot detta Avtal, eller om du har någon grund för ersättning för skador trots detta Avtals begräsningar, accepterar du att din enda påföljd är att få kompensation från Microsoft eller något av dess koncernbolag, leverantörer, återförsäljare, distributörer och återförsäljare, för direkta skador upp till $5 000. I DEN UTSTRÄCKNING SOM DET ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, OAVSETT DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR KRAVET, FÅR DU INTE KOMPENSATION FÖR ANDRA SKADOR ELLER FÖRLUSTER, INKLUSIVE OCH UTAN BEGRÄNSNINGAR, SKADOR, FÖLJDSKADOR, SÄRSKILDA, INDIREKTA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR SOM GER RÄTT TILL SKADESTÅND ELLER UTEBLIVEN VINST. Dessa begränsningar och undantag gäller även om denna ersättning inte helt kompenserar dig för eventuella förluster eller ersättningen inte uppfyller sitt huvudsakliga syfte, eller om vi kände till eller borde ha känt till skaderisken. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag gäller dessa begränsningar och friskrivningarna för allt som är relaterat till Avtalet, till exempel: (i) förlust av Kunddata, (ii) eventuellt virus som påverkar din användning av någon Tjänst, (iii) förseningar eller misslyckanden att starta eller slutföra sändningar eller transaktioner, (iv) anspråk som rör avtalsbrott eller brott mot garanti, eller andra villkor, (v) strikt ansvar, vårdslöshet, oriktig framställning, försummelse, inkräktande eller annat utomkontraktuellt skadestånd, (vi) överträdelse av lagar eller förordningar eller (vii) obehörig vinst. Om din stad, din region eller ditt land inte tillåter friskrivning från eller begränsning av ansvaret för oförutsedda skador, följdskador eller andra skador kan det hända att delar av eller hela ovanstående begränsning eller friskrivning inte gäller dig.