Hoppa över navigering

Azure Support

Teknisk support och faktureringssupport

Pilotprogramavtal för Microsoft Azure Basic-support

Detta Pilotprogramavtal för Microsoft Azure Basic-support (”detta Avtal”) ingås mellan dig, eller den enhet du representerar om kunden som deltar i detta Pilotprogram är en enhet, (”du”, ”din/ditt” eller ”kunden”) och Microsoft Corporation (”vi”, ”oss”, ”vår/vårt” eller ”Microsoft”).

Microsoft genomför Pilotprogrammet för Microsoft Azure Basic-support i undersökningssyfte (”Pilotprogrammet”). Pilotprogrammet ger deltagande kunder tillfälle att förhandsgranska vissa tekniska supporttjänster som erbjuds av Microsoft och en kanal för feedback till oss om hur du upplevde supporten. Du får tillgång till supporttjänsterna under förutsättning att du godkänner detta Pilotprogramavtal för Microsoft Azure Basic-support, som kompletterar ditt avtal som reglerar användningen av Microsoft Azure (”Azure”). Detta Avtal måste godkännas för att du ska kunna delta i Pilotprogrammet och för att Azure Basic-support ska aktiveras.

 1. DEFINITIONER. I detta Avtal gäller följande definitioner:

  Med ”Korrigeringar” avses Produktkorrigeringar, -modifieringar eller -förbättringar eller därur härledda lösningar som Microsoft antingen gör allmänt tillgängliga (t.ex. service packs) eller som Microsoft tillhandahåller kunden vid utförandet av Supporttjänster för att lösa ett specifikt problem.

  Med ”Incident” avses ett enskilt supportärende och de rimliga åtgärder som krävs för att lösa det. Ett enskilt supportärende är ett problem som inte kan delas upp i underordnade problem. Om ett problem omfattar underordnande problem ska varje underordnat problem betraktas som en separat incident.

  Med ”Befintligt arbete” avses all datorkod eller icke kodbaserat skriftligt material som utvecklats eller på annat sätt erhållits av eller för parterna eller deras Koncernbolag, oberoende av detta Avtal och kundens volymlicensieringsavtal.

  Med ”Exempelkod” avses programvarukod som tillhandahålls av Microsoft i illustrationssyfte.

  Med ”Supporttjänster” avses all support och andra tjänster eller rådgivning, inklusive eventuella slutprodukter som tillhandahålls kunden enligt detta Avtal.

 2. AVTALSPERIOD. Detta Avtal träder i kraft det datum då du godkänner villkoren i Avtalet via Azure Preview Portal (”Ikraftträdandedatumet”) och upphör att gälla den 31 december 2017 (”Datumet för upphörande”). Kunden bekräftar kännedom om att Microsoft när som helst kan komma att ändra Pilotprogrammet eller avsluta kundens deltagande, oavsett anledning, genom skriftligt meddelande i enlighet med villkoren i detta Avtal. Supporttjänster för eventuella Incidenter som anmäls under Avtalsperioden kommer att slutföras enligt detta Avtal. Om kunden behöver support som inte ingår i Pilotprogrammet, eller efter att deltagandet i Pilotprogrammet har upphört, kan kunden köpa en allmänt tillgänglig Microsoft Azure-supportplan.
 3. BESKRIVNING AV SUPPORTTJÄNSTERNA Supporttjänsterna som är tillgängliga i detta Pilotprogram omfattar teknisk support för vissa incidenttyper. Supporttjänsterna omfattar endast incidenter som anmälts enligt din Azure Basic-supportplan via Azure Preview Portal under Pilotprogrammets varaktighet. Supporttjänster kan omfatta felsökning, rådgivning, rekommendationer, information och vägledning avseende teknik eller plattform med anknytning till kundens användning av Azure. Microsoft åtar sig att tillhandahålla kunden de Supporttjänster som beskrivs i detta Avtal för att avhjälpa de problem som kunden kan påträffa avseende användning av eller funktioner i Azure, men Microsoft garanterar inte att problemet kan lösas. Supporttjänsterna omfattar inte support på plats, och supportförfrågningar via telefon ingår inte i detta Pilotprogram.
 4. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ANTAGANDEN Vår leverans av Supporttjänster enligt detta Avtal baseras på följande förutsättningar och antaganden:
  1. Alla Supporttjänster tillhandahålls via fjärranslutning till dina platser i Nordamerika.
  2. Alla Supporttjänster tillhandahålls på engelska.
  3. Du måste ha Internetåtkomst för att kunna utnyttja Internetbaserade tjänster.
  4. Problem som härrör från program eller kundlösningar från tredje man omfattas inte av Supporttjänsterna.
  5. Organisationer inom den offentliga sektorn som är kvalificerade att delta i Microsofts volymlicensieringsprogram som är särskilt utformade för myndigheter är inte kvalificerade att delta i detta Pilotprogram.
 5. ÄGANDERÄTT OCH LICENS.
  1. Med undantag för vad som anges i detta Avsnitt 5 reglerar Villkoren för Onlinetjänster äganderätt och användningsrättigheter till eventuell datorkod eller annat material som tillhandahålls som del av Supporttjänsterna enligt detta Avtal (”Slutprodukter”). Parternas åtaganden och rättigheter avseende Slutprodukter (inklusive Befintligt arbete, Material och Exempelkod) samt Korrigeringar som tillhandahålls av Microsoft som del av Supporttjänsterna enligt detta Avtal beskrivs i avsnittet Kundsupport i Bilaga 1 av Villkor för Onlinetjänster.
  2. Användningsrestriktioner. Kunden får inte (och får inte försöka) utföra reverse engineering, dekompilera eller ta isär koden för någon produkt, Korrigering eller Services Deliverable. Med undantag för vad som uttryckligen tillåts enligt det här avtalet får Kunden inte distribuera, underlicensiera, hyra ut, leasa ut, låna ut eller tillhandahålla värdtjänst för en produkt, Korrigering eller Services Deliverable. Du accepterar att följa all tillämplig internationell och nationell lagstiftning som gäller för Korrigeringar och Slutprodukter, inklusive amerikanska exportregler (U.S. Export Administration Regulations) samt begränsningar avseende slutanvändare, slutanvändning och destination som utfärdats av amerikanska och andra myndigheter. För ytterligare information om export av Microsoft-produkter, se https://www.microsoft.com/en-us/exporting.
  3. Programvara och teknik som inte härrör från Microsoft. Kunden är ensam ansvarig för programvara eller teknik som inte härrör från Microsoft som kunden installerar eller använder med Azure, Korrigeringar eller Slutprodukter. Kunden får inte installera eller använda programvara eller teknik som inte härrör från Microsoft på ett sätt som skulle underkasta Microsofts immateriella rättigheter eller teknik skyldigheter utöver dem som ingår i detta Avtal.
  4. Förbehåll av Rättigheter. Samtliga rättigheter som inte uttryckligen beviljas i detta Avsnitt 5 förbehålls.
 6. SEKRETESS. ”Konfidentiell information” omfattar icke-offentliggjord information som betecknas som ”konfidentiell” eller som skäligen bör uppfattas som konfidentiell, däribland kunddata, villkoren i Microsoft-avtal och villkoren för Pilotprogrammet. Villkoren för Onlinetjänster kan innebära ytterligare skyldigheter gällande Kunddata, samt begränsningar i avslöjande och användning av dessa. Konfidentiell information omfattar inte information som (a) blir offentlig utan brott mot detta Avtal, (b) på lagligt sätt har kommit till mottagarens kännedom utan skyldighet att hålla den konfidentiell, (c) har utvecklats oberoende eller (d) är en kommentar eller ett förslag som den ena parten frivilligt lämnar angående den andra partens verksamhet, produkter eller tjänster.

  Var och en av parterna ska vidta rimliga åtgärder för att skydda den andra partens Konfidentiella information och ska endast använda den andra partens Konfidentiella information i syfte att främja parternas affärsrelation enligt detta Avtal. Ingen av parterna får avslöja den informationen till tredje man, med undantag för dess anställda, Dotterbolag, leverantörer, rådgivare och konsulter (tillsammans ”Representanter”), dock endast i den utsträckning de behöver känna till informationen och med skyldighet att inte avslöja informationen som är minst lika omfattande som enligt detta Avtal. Var och en av parterna ansvarar för dess Representanters användning av den Konfidentiella Informationen och ska vid upptäckt av obehörig användning eller avslöjande omedelbart meddela den andra parten.

  En part får avslöja den andra partens Konfidentiella Information om det krävs enligt lag, men endast efter att den har meddelat den andra parten (om det tillåts enligt lag) så att den andra parten kan söka beslut som förhindrar utlämnande.

  Ingendera part är skyldig att begränsa arbetsuppgifterna för Representanter som har haft åtkomst till Konfidentiell Information. Båda parter samtycker till att användning av information som Representanterna kommer ihåg utan hjälpmedel vid utveckling eller driftsättning av parternas respektive produkter eller tjänster inte skapar något ansvar enligt detta avtal eller lagstiftning om företagshemligheter och båda parter samtycker till att begränsa vad den avslöjar för den andra parten därefter.

  Endera parten får lämna förslag, kommentarer eller annan feedback till den andra avseende den andra partens Konfidentiella information. Feedback är frivillig och den part som får feedback är inte skyldig att hålla den konfidentiell. Den part som får feedback ska inte avslöja den specifika källan till feedback utan den tillhandahållande partens medgivande. Feedback kan användas för valfritt syfte utan skyldighet av något slag. Vi får använda all teknisk information som vi kan härleda från de Supporttjänster vi tillhandahåller till problemlösning, felsökning, förbättringar avseende produktfunktionalitet och korrigeringar, samt för vår kunskapsbas. Vi samtycker till att inte identifiera dig eller avslöja någon av din Konfidentiella information i någon post i kunskapsbasen.

  Dessa skyldigheter gäller Kunddata tills de har raderats från Onlinetjänsterna och för all annan Konfidentiell information under en femårsperiod efter att den Konfidentiella informationen har mottagits.

 7. GARANTI FÖR KUNDSUPPORT Microsoft garanterar att alla Supporttjänster enligt detta Avtal utförs på ett fackmannamässigt sätt.
 8. ANSVARSBEGRÄNSNING OCH UNDANTAG. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag begränsas vårt (och våra leverantörers) totala ansvar för direkta skador till det belopp du enligt detta Avtal har betalat för de Supporttjänster som ger upphov till anspråken. I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÄMPLIG LAG TILLÅTER, OAKTAT NÅGOT I DETTA AVTAL SOM SÄGER MOTSATSEN, ANSVARAR INGENDERA PART ELLER DERAS LEVERANTÖRER FÖR NÅGRA INDIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR, EXTRAORDINÄRA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER SKADOR TILL FÖLJD AV UTEBLIVEN VINST ELLER UTEBLIVNA INTÄKTER, DRIFTAVBROTT ELLER FÖRLUST AV AFFÄRSINFORMATION SOM UPPSTÅR I SAMBAND MED DETTA AVTAL, EVENTUELLT UTTALANDE OM TJÄNSTER, TJÄNSTER, SERVICE DELIVERABLES, KORRIGERINGAR, PRODUKTER ELLER ANNAT MATERIAL ELLER ANNAN INFORMATION, ÄVEN OM DESSA INFORMERATS OM ATT SÅDANA SKADOR KUNNAT UPPSTÅ ELLER SÅDAN RISK SKÄLIGEN KUNNAT FÖRUTSES. Ovanstående begränsningar och ansvarsundantag gäller oavsett om ansvaret grundas på avtalsbrott, utomkontraktuellt skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar, brott mot garantiåtaganden eller annan rättslig grund. Begränsningarna och undantagen från ansvar för skador i detta avsnitt 8 gäller inte (i) en parts brott mot avsnitt 6 (Sekretess), (ii) en parts intrång i den andra partens immateriella rättigheter, (iii) ansvar för skador till följd av endera partens, dess anställdas eller ombuds grova vårdslöshet eller uppsåtliga agerande och som av domstol fastställts i lagakraftvunnen dom (förutsatt att, i jurisdiktion som inte gör rättslig åtskillnad mellan ”grov vårdslöshet” och ”vårdslöshet”, ”grov vårdslöshet” ska ha betydelsen ”oaktsamhet” i detta avsnitt), eller (iv) ansvar för personskada eller dödsfall som orsakats av endera partens, dess anställdas eller ombuds vårdslöshet eller för falsk uppgift lämnad i bedrägligt syfte.
 9. Tillämpning av lokal lagstiftning. Om tillämplig lag ger dig några underförstådda villkor, trots friskrivningarna och begränsningarna i detta Avtal, begränsas din rätt till kompensation i den utsträckning som tillämplig lag tillåter avseende Supporttjänster till (i) omleverans av Supporttjänsterna eller (ii) eventuell kostnad för ny leverans av Supporttjänsterna. I vilken ordning dessa begränsade påföljder ska tillämpas avgörs av oss.
 10. UPPSÄGNING. Microsoft har rätt att säga upp detta Avtal 15 dagar efter skriftligt meddelande till dig. Om du säger upp din(a) Azure-prenumeration(er) under Pilotprogrammet har Microsoft rätt att säga upp detta Avtal utan meddelande. Endera parten kan säga upp detta Avtal om den andra parten väsentligen bryter mot det eller försummar en skyldighet och detta inte avhjälps inom 15 kalenderdagar från meddelande om sådant brott. I den utsträckning som krävs för att implementera uppsägningsbestämmelserna i detta Avtal avstår båda parter från eventuella rättigheter de har, eller skyldigheter den andra parten kan ha, nu eller i framtiden enligt tillämplig lag eller förordning, att kräva eller erhålla godkännande, order, beslut eller dom från någon domstol att säga upp detta Avtal.
 11. ÖVRIGT.
  1. Meddelanden. Microsoft kan komma att tillhandahålla kunden information och meddelanden om Azure eller detta Pilotprogram elektroniskt via e-post, genom Azure-portalen eller Azure Preview Portal, eller via en webbplats som Microsoft anger. Meddelande tillhandahålls kunden det datum meddelandet görs tillgängligt av Microsoft. Meddelanden till Microsoft måste skickas enligt ditt Avtal som reglerar användningen av Azure.
  2. Upphandlingsbehörighet. Om du är en individ som godkänner dessa villkor å en enhets vägnar, försäkrar du att du har juridiska befogenheter att ingå detta Avtal å enhetens vägnar.
  3. Överlåtelse. Du får inte överlåta vare sig hela eller delar av detta avtal.
  4. Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet. Om ett villkor i detta Avtal anses vara icke verkställbart gäller återstoden av Avtalet med full verkan.
  5. Avstående från rättigheter. Underlåtenhet att genomdriva ett villkor i detta Avtal ska inte anses vara ett avstående. Avstående från rättighet måste göras skriftligen och undertecknas av parten som avstår.
  6. Fortsatt giltighet. Bestämmelser avseende äganderätt och licens, användningsrättigheter, användningsrestriktioner, licensöverlåtelser, garanti, ansvarsbegränsningar, sekretess, skyldigheter vid uppsägning eller upphörande och andra villkor i detta avsnitt med rubriken ”Övrigt” ska fortsätta gälla även när detta Avtal har sagts upp eller upphört att gälla.
  7. Tillämplig lag. Villkoren i detta Avtal ska regleras av och tolkas enligt delstaten Washingtons lagar och USA:s federala lagar. Förenta nationernas konvention från 1980 om avtal för internationell handel av varor tillämpas inte på detta Avtal.
  8. Användning av underleverantörer. Microsoft har rätt att anlita leverantörer för att utföra Supporttjänster, men Microsoft ansvarar för utförandet enligt villkoren i detta Avtal.
  9. Ingen överlåtelse av äganderätt. Microsoft överlåter inte någon äganderätt till någon Produkt. Produkterna skyddas av upphovsrätt och andra lagar om immateriella rättigheter och internationella konventioner.