Allmänna villkor för Microsoft Azure Active Directory Application Gallery

Senast uppdaterad: Mars 2017

Tack för ditt intresse av att lista din applikation (”**App**”) i Microsoft Azure Active Directory Application Gallery (”**Galleriet**”). Dessa Allmänna villkor för Galleriet (”**Villkor**”) beskriver förhållandet mellan dig och Microsoft Corporation (”**Microsoft**”, ”**vi**” eller ”**oss**”) och reglerar inkluderingen av din App i Galleriet. LÄS IGENOM DESSA VILLKOR NOGA. OM DU INTE GODKÄNNER VILLKOREN SKA DU INTE SKICKA IN DIN APP FÖR LISTNING I GALLERIET. OM DU SKICKAR IN EN APP TILL GALLERIET GODKÄNNER DU ATT DU ELLER ENHETEN SOM DU REPRESENTERAR (”**DU**” ELLER ”**DIN/DITT**”) ÄR BUNDNA AV DESSA VILLKOR.

**VIKTIGT:** Microsoft Marketplace Publisher-avtalet gäller INTE för Galleriet och reglerar INTE listningen av din App i Galleriet. Dessa Villkor utgör den fullständiga regleringen mellan dig och Microsoft med avseende på din App och Galleriet. Microsoft kan komma att uppdatera dessa Villkor från tid till annan. Genom att fortsätta lista din App i Galleriet godtar du att du vara bunden av de då gällande Villkoren.

  1. **Beskrivning av Galleriet; Microsofts rättigheter**. Galleriet är en marknadsföringsplattform som visar länkar till molnbaserade SaaS-affärsprogram från tredje man för flera innehavare som har stöd för enkel inloggning med Azure Active Directory. Apparna som listas i Galleriet måste implementera ett integreringsläge och interagera med Azure Active Directory enligt våra då gällande krav och anvisningar. Microsoft förbehåller sig rätten att godkänna eller avböja din föreslagna App efter eget gottfinnande och förbehåller sig rätten att fastställa på vilket sätt Appar presenteras, marknadsförs och visas upp i Galleriet.
  2. **Process för att skicka in en app**. Om du vill skicka in din App för övervägande måste du följa våra då gällande anvisningar med riktlinjer om hur en App ska skickas in.
  3. **Dina Varumärken och Logotyper**. Om vi listar din App i Galleriet beviljar du oss en icke-exklusiv, royaltyfri och personlig licens att visa de varumärken och logotyper du tillhandahåller oss i samband med marknadsföring av och erbjudanden för din App i Galleriet (”**Dina Varumärken**”). Du försäkrar att du är ägare till eller auktoriserad licensgivare för Dina Varumärken och all goodwill som är kopplad till Dina Varumärken tillfaller dig eller din licensgivare. Vi kan komma att ändra format eller storlek på Dina Varumärken efter behov, utan att ändra det övergripande utseendet på Dina Varumärken. Du kan meddela oss om du vill att vi gör ändringar i hur Dina Varumärken används i Galleriet, så korrigerar vi sådan användning inom en rimlig tidsperiod.
  4. **Förhållande med Dina Kunder**. Du ansvarar för att licensiera och tillhandahålla din App till potentiella kunder som dirigeras till din webbplats från Galleriet (”**Din** **Kund**”). Sådana licenser och beviljande av rättigheter upprättas mellan dig och Din Kund och skapar inte några skyldigheter eller något ansvar för Microsoft. Du är införstådd med att Microsoft inte tillhandahåller eller säljer din App direkt till Dina Kunder. Du är också införstådd med att Microsoft inte förser Dina Kunder med någon support.
  5. **Uppsägning**. Microsoft förbehåller sig rätten att när som helst ta bort din App från att visas i Galleriet, oavsett anledning. Microsoft förbehåller sig också rätten att när som helst ändra, uppdatera eller upphöra med att erbjuda Galleriet, utan föregående meddelande och oavsett anledning. Om du vill ta bort din App från Galleriet skickar du en begäran via e-post till waadpartners@microsoft.com. När vi har tagit emot din begäran tar vi bort din App från Galleriet inom en rimlig tidsperiod.
  6. **Friskrivning**. Galleriet erbjuds till dig ”I BEFINTLIGT SKICK” och ”I MÅN AV TILLGÅNG”. Du listar din App i Galleriet på egen risk. MICROSOFT FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA GARANTIER OCH VILLKOR, BÅDE UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, AVSEENDE ALLMÄN LÄMPLIGHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER. MICROSOFT SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGON TYP AV SKADA SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ATT DU LISTAT DIN APP I GALLERIET, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, DIREKTA SKADOR, INDIREKTA SKADOR, OFÖRUTSEDDA SKADOR, SKADOR SOM GER RÄTT TILL STRAFFSKADESTÅND OCH FÖLJDSKADOR, SÅVIDA INGET ANNAT SKRIFTLIGEN ANGES. VISSA LÄNDERS LAGSTIFTNING TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER UTESLUTANDE ELLER BEGRÄNSNINGAR AV VISSA TYPER AV SKADOR. OM DESSA LAGAR GÄLLER DIG KANSKE VISSA ELLER SAMTLIGA AV OVANSTÅENDE FRISKRIVNINGAR ELLER BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLER DIG. Friskrivningarna och begränsningarna som beskrivs i detta Avsnitt F gäller för dig endast med avseende på listningen av din App i Galleriet. Dessa Villkor gäller inte din användning av några Azure-tjänster eller din kapacitet som Azure-kund, i tillämpliga fall.
  7. **Övrigt**. Dessa Villkor ska regleras av och tolkas enligt delstaten Washingtons lagar och eventuella tvister som uppstår i samband med dessa Villkor ska framställas i de federala domstolarna i King County, Washington. Parterna bekräftar att dessa Villkor är icke-exklusiva och att ingen av parterna förbjuds att ägna sig åt liknande eller konkurrerande aktiviteter med andra tredje män. Du får inte överlåta några rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor utan vårt föregående skriftliga medgivande, förutom vid överlåtelse av Dig: (1) till ett koncernbolag eller (2) i samband med en fusion, ett förvärv eller en försäljning av alla eller i huvudsak alla dess tillgångar. Med förbehåll för ovanstående ska dessa Villkor vara bindande och gälla till förmån för parterna och deras tillåtna efterträdare och efterföljare. Med undantag av vad som uttryckligen anges finns det inget i dessa Villkor som överlåter eller beviljar någon rätt, äganderätt eller intresse i någon programvara eller annat material som utbyts mellan parterna.