Azures lösningsarkitekturer

Arkitekturer som hjälper dig att utforma och implementera säkra, mycket tillgängliga, välpresterande och elastiska lösningar i Azure.

Lösningsarkitekturer

Token Token License/Key License/Key Channel Live Source Cloud DRM License/Key Delivery Serve StreamingEndpoint Multi-ProtocolDynamicPackaging/Multi-DRM Azure CDN Azure BlobStorage PreviewMonitoring Azure Media Playerin Browser Azure Media Playerin Mobile App Azure LiveEncoder 3rd Party On-PremisesLive Encoder Program

En lösning för liveuppspelning gör det möjligt att spela in video i realtid och sända den till kunder i realtid, till exempel strömma intervjuer, konferenser och sportevenemang tillgängliga online. I lösningen spelas video in av en videokamera och skickas till en slutpunkt för kanalindata. Kanalen tar emot liveindataströmmen och gör den tillgänglig för direktuppspelning via en slutpunkt för direktuppspelning till en webbläsare eller mobilapp. Kanalen tillhandahåller också en slutpunkt för övervakning av förhandsgranskning för att förhandsgranska och validera dataströmmen inför vidare behandling och leverans. Kanalen kan även spela in och lagra det inmatade innehållet för direktuppspelning senare (video på begäran).

A live streaming solution allows you to capture video in real-time and broadcast it to consumers in real time, such as streaming interviews, conferences, and sporting events online. In this solution, video is captured by a video camera and sent to a channel input endpoint. The channel receives the live input stream and makes it available for streaming through a streaming endpoint to a web browser or mobile app. The channel also provides a preview monitoring endpoint to preview and validate your stream before further processing and delivery. The channel can also record and store the ingested content in order to be streamed later (video-on-demand).

Läs mer
Personalized Offers User ActionSimulation Personalized OfferLogic System ResponseQueue User ActionQueue Event Hub Stream Analytics Power BI Machine Learning Cold StartProduct Affinity User Document DB Product Offers Reference Product Views Offer Views Cache Update Logic Azure Services Raw Stream Data 1 2 3 5 4

Personalized Offers

In today's highly competitive and connected environment, modern businesses can no longer survive with generic, static online content. Furthermore, marketing strategies using traditional tools are often expensive, hard to implement, and do not produce the desired return on investment. These systems often fail to take full advantage of the data collected to create a more personalized experience for the user.

Läs mer

Att korrekt beräkna prognoser för toppar i efterfrågan på produkter och tjänster kan ge ett företag konkurrensfördelar. Den här lösningen fokuserar på prognoser för efterfrågan inom energisektorn

Accurately forecasting spikes in demand for products and services can give a company a competitive advantage. This solution focuses on demand forecasting within the energy sector

Läs mer

Demand Forecasting and Price Optimization

Pricing is recognized as a pivotal determinant of success in many industries and can be one of the most challenging tasks. Companies often struggle with several aspects of the pricing process, including accurately forecasting the financial impact of potential tactics, taking reasonable consideration of core business constraints, and fairly validating the executed pricing decisions. Expanding product offerings add further computational requirements to make real-time pricing decisions, compounding the difficulty of this already overwhelming task.

Läs mer
Azure Active Directory Azure Bot Service QnA Maker LanguageUnderstanding Customer mobile Consume, PC, MobileCloud 1 5 Graph Office 365 Dynamics CRM Speech API Azure App Service Azure App Insights 2 3 6 4

Enterprise Productivity Chatbot

Azure Bot Service can be easily combined with Language Understanding to build powerful enterprise productivity bots, allowing organizations to streamline common work activities by integrating external systems, such as Office 365 calendar, customer cases stored in Dynamics CRM and much more.

Läs mer
Power BI SQL Database Machine Learning

Lär dig hur du kan förutsäga kapacitet och patientflöde för att förbättra vårdkvaliteten och öka verksamhetens effektivitet.

Learn how to predict capacity and patient flow for your hospital or healthcare facility to enhance the quality of care and improve operational efficiency.

Läs mer

Inom ett elnät så interagerar energikunder med olika typer av elproducenter, handelsplatser och lagringsenheter, som delstationer, batterier, vindkraftsparker och solpaneler samt mikroturbiner i syfte att tillgodose respektive behov och minimera energikostnaden. Om det här ska fungera så måste nätoperatören avgöra hur mycket energi som ska användas från de olika resurserna under en viss tidsperiod, sett till resursernas priser, kapacitet och fysiska egenskaper.

In an energy grid, energy consumers are engaged with various types of energy supplying, trading, and storage components such as substations, batteries, windfarms and solar panels, micro-turbines, as well as demand response bids, to meet their respective demands and minimize the cost of energy commitment. To do so, the grid operator must determine how much energy each type of the resources should commit over a time frame, given the prices of soliciting different types of resources and the capacities and the physical characteristics of them.

Läs mer
Azure Bot Service LanguageUnderstanding Customer mobile Consume, PC, MobileCloud 1 5 Azure Active Directory Azure App Service Azure App Insights Structured 4 7 3 2 Commerce bot

Commerce Chatbot

Together, the Azure Bot Service and Language Understanding service enable developers to create conversational interfaces for various scenarios like banking, travel, and entertainment. For example, a hotel’s concierge can use a bot to enhance traditional e-mail and phone call interactions by validating a customer via Azure Active Directory and using Cognitive Services to better contextually process customer requests using text and voice. The Speech recognition service can be added to support voice commands.

Läs mer
Pool Storage Virtual Machines Client App Web App Batch

Kunder med HPC-program (databehandling med höga prestanda) kan skala till tusentals databehandlingskärnor, utöka lokal Big Compute eller köra som en 100 % molnlösning. Den här HPC-lösningen implementeras med Azure Batch, som tillhandahåller jobbschemaläggning, automatisk skalning av databehandlingsresurser och körningshantering som plattformstjänst (PaaS) som minskar HPC-infrastrukturkod och -underhåll.

High performance computing (HPC) applications can scale to thousands of compute cores, extend on-premises big compute, or run as a 100% cloud native solution. This HPC solution is implemented with Azure Batch, which provides job scheduling, auto-scaling of compute resources, and execution management as a platform service (PaaS) that reduces HPC infrastructure code and maintenance.

Läs mer

I den här lösningen visas hur du skapar och distribuerar en modell för maskininlärning med SQL Server 2016 och R Services som rekommenderar åtgärder som maximerar köpfrekvensen bland potentiella kunder i en kampanj.

This solution demonstrates how to build and deploy a machine learning model with SQL Server 2016 with R Services to recommend actions to maximize the purchase rate of leads targeted by a campaign.

Läs mer
TTML, WebVTTKeywords Azure BlobStorage StreamingEndpoint Multi-ProtocolDynamicPackaging/Multi-DRM Web Apps Azure CDN SourceA/V Files Azure MediaIndexer/OCR Media Processor Azure Search Azure Media Player Azure Encoder(Standard orPremium)

En tal till text-lösning gör att du kan identifiera tal i statiska videofiler så att du kan hantera det som standardinnehåll, till exempel låta anställda söka i utbildningsvideor efter ord eller fraser som sägs och sedan snabbt navigera till den tidpunkten i videon. Med hjälp av lösningen kan du ladda upp statiska videor till en Azure-webbplats. I Azure Media Indexer används tal-API:t för att indexera talet i videor och lagra det i SQL Azure. Du kan söka efter ord eller fraser genom att använda Azure Web Apps och hämta en resultatlista. Genom att markera ett resultat kan du se var i videon som ordet eller frasen nämns.

A speech-to-text solution allows you to identify speech in static video files so you can manage it as standard content, such as allowing employees to search within training videos for spoken words or phrases, and then enabling them to quickly navigate to the specific moment in the video. This solution allows you to upload static videos to an Azure website. The Azure Media Indexer uses the Speech API to index the speech within the videos and stores it in SQL Azure. You can search for words or phrases by using Azure Web Apps and retrieve a list of results. Selecting a result enables you to see where in the video the word or phrase is mentioned.

Läs mer

Interactive Price Analytics

The Pricing Analytics solution uses your transactional history data to show you how the demand for your products responds to the prices you offer, to recommend pricing changes, and allow you to simulate how changes in price would affect your demand, at a fine granularity.

Läs mer

Upptäck lösningsmallen Cortana Intelligence Vehicle Telemetry Analytics. Den här lösningen visar hur bilhandlare, bilfabrikanter och försäkringsbolag kan använda funktionerna i Cortana Intelligence för att få information om fordonshälsa i realtid samt förutspå fordonshälsa och körvanor.

We want to introduce you to the Cortana Intelligence Vehicle Telemetry Analytics Solution Template. This solution demonstrates how car dealerships, automobile manufacturers and insurance companies can use the capabilities of Cortana Intelligence to gain real-time and predictive insights on vehicle health and driving habits.

Läs mer
Customer mobile Consume, PC, MobileCloud 1 4 IoT devices Third party 3 5 2 Azure Bot Service Azure App Service Azure App Insights LanguageUnderstanding

IoT devices

Create seamless conversational interfaces with all of your internet-accessible devices—from your connected television or fridge to devices in a connected power plant. LUIS is able to integrate up to 500 intents to translate commands into smart actions.

Läs mer