Queue Storage

Pålitliga meddelandefunktioner för scenarier som innefattar arbetsflödesprocesser eller kommunikation mellan programkomponenter

Kunder som använder Queue Storage

Hantera trafikökningar

Azure Queue Storage hjälper dina program att absorbera oväntade trafikökningar och kan förhindra att servrar plötsligt blir överhopade av en stor mängd begäranden. I stället för att inkommande begäranden tas bort buffras de i kön tills servrarna hinner ifatt – så att inte trafikökningar tar ned dina program.

Hantera trafikökningar

Skala program mer effektivt

Queue Storage kan direkt återspegla hur pass bra servrarna bearbetar begäranden från klientdelen. Genom att resurser tilldelas dynamiskt beroende på kölängden möjliggörs ett optimalt resursutnyttjande.

Skala program mer effektivt

Bygga flexiblare program

Queue Storage tillåter att programkomponenter – alla typer av kod som utför någon funktion för ditt program – kommunicerar, men inte att de är beroende av varandra, så du kan skapa avkopplade komponenter som körs i molnet, på skrivbordet, lokalt eller på mobila enheter. Köer hjälper dig att göra programmet mer skalbart och mindre känsligt för enskilda komponentfel: Om en komponent går sönder kan Queue Storage buffra begäranden tills den är igång igen och kan bearbeta dem på nytt.

Bygga flexiblare program

Produktiv utvecklingsmiljö

CloudStorageAccount storageAccount = CloudStorageAccount.Parse
("DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=your_account;AccountKey=your_account_key");

CloudQueueClient queueClient = storageAccount.CreateCloudQueueClient();

CloudQueue queue = queueClient.GetQueueReference("myqueue");

await queue.CreateIfNotExistsAsync();

await queue.AddMessageAsync(new CloudQueueMessage("Hello World!"));

CloudQueueMessage peekedMessage = await queue.PeekMessageAsync();

Console.WriteLine("The peeked message is {0}", peekedMessage.AsString);

CloudQueueMessage retrievedMessage = await queue.GetMessageAsync();

await queue.DeleteMessageAsync(retrievedMessage);

Kodexempel för att lägga till ett meddelande till en kö med hjälp av klientbiblioteket för .NET.

Azure Storage tillhandahåller rika klientbibliotek för att bygga appar med .NET, Java, Android, C++, Node.js, PHP, Ruby och Python. Klientbiblioteken gör interaktionen med köer till en enkel och rättfram process och erbjuder samtidigt support för programkomponentsfel. Data i Azure Storage går också att komma åt via REST API, som kan anropas av alla språk som gör HTTP/HTTPS-begäranden.

Börja använda Queue Storage