Hoppa över navigering

US Producer Price Index - Industry

labor statistics ppi industry

Producentprisindex (PPI) är ett mått på den genomsnittliga förändringen över tid i de försäljningspriser som inhemska producenter erhåller. PPI-priserna hämtas från den första kommersiella transaktionen för de produkter och tjänster som omfattas.

I indexet Producer Price Index Revision-Current Series visas prisförändringar för nettoresultatet för producenter som är organiserade enligt North American Industry Classification System (NAICS). Datamängden är kompatibel med ett brett urval av NAICS-baserade ekonomiska tidsserier, inklusive produktivitet, produktion, anställning, löner och intäkter.

PPI består av utdata från alla branscher i varuproducerande sektorer i USA – gruvdrift, tillverkning, agrikultur, fiske och skogsbruk – samt naturgas, elektricitet, byggbransch och varor som kan jämföras med producerande sektorer som avfalls- och skrotmaterial. Sedan januari 2011 omfattar PPI-programmet dessutom drygt tre fjärdedelar av tjänstesektorns utdata och publicerar data för utvalda branscher i följande branschsektorer: grossist- och detaljhandel; transport och magasinering; information; finans och försäkring; fastighetsmäkleri, uthyrning och leasing; tjänster inom fria yrken, vetenskap och teknik; administrativa tjänster, support och avfallshanteringstjänster; hälsovård och socialt stöd; samt hotellverksamhet.

README som innehåller filen med detaljerad information om den här datamängden finns på platsen för den ursprungliga datamängden. Ytterligare information finns i Vanliga frågor och svar.

Den här datamängden produceras från Producer Price Indexes data som publiceras av US Bureau of Labor Statistics (BLS). I Linking and Copyright Information och Important Web Site Notices finns villkor och bestämmelser för användningen av denna datamängd.

Lagringsplats

Datamängden lagras i Azure-regionen Östra USA. Vi rekommenderar att beräkningsresurser tilldelas i Östra USA av tillhörighetsskäl.

Relaterade datauppsättningar

Meddelanden

MICROSOFT TILLHANDAHÅLLER AZURE OPEN DATASETS I BEFINTLIGT SKICK. MICROSOFT UTFÄRDAR INTE NÅGRA GARANTIER ELLER VILLKOR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, AVSEENDE ANVÄNDNINGEN AV DATAMÄNGDERNA. I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT NATIONELL LAGSTIFTNING, FRISKRIVER MICROSOFT SIG FRÅN ALLT ANSVAR BETRÄFFANDE SKADOR OCH FÖRLUSTER, INKLUSIVE DIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR, SÄRSKILDA SKADOR, INDIREKTA SKADOR, ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR FRÅN ANVÄNDNINGEN AV DATAMÄNGDERNA.

Datamängden tillhandahålls enligt de ursprungliga villkor som gällde när Microsoft tog emot källdatan. Datamängden kan innehålla data från Microsoft.

Access

Available inWhen to use
Azure Notebooks

Quickly explore the dataset with Jupyter notebooks hosted on Azure or your local machine.

Azure Databricks

Use this when you need the scale of an Azure managed Spark cluster to process the dataset.

Azure Synapse

Use this when you need the scale of an Azure managed Spark cluster to process the dataset.

Preview

product_code industry_code series_id year period value footnote_codes seasonal series_title industry_name product_name
2123240 212324 PCU2123242123240 1998 M01 117 nan U PPI industry data for Kaolin and ball clay mining-Kaolin and ball clay, not seasonally adjusted Kaolin and ball clay mining Kaolin and ball clay
2123240 212324 PCU2123242123240 1998 M02 116.9 nan U PPI industry data for Kaolin and ball clay mining-Kaolin and ball clay, not seasonally adjusted Kaolin and ball clay mining Kaolin and ball clay
2123240 212324 PCU2123242123240 1998 M03 116.3 nan U PPI industry data for Kaolin and ball clay mining-Kaolin and ball clay, not seasonally adjusted Kaolin and ball clay mining Kaolin and ball clay
2123240 212324 PCU2123242123240 1998 M04 116 nan U PPI industry data for Kaolin and ball clay mining-Kaolin and ball clay, not seasonally adjusted Kaolin and ball clay mining Kaolin and ball clay
2123240 212324 PCU2123242123240 1998 M05 116.2 nan U PPI industry data for Kaolin and ball clay mining-Kaolin and ball clay, not seasonally adjusted Kaolin and ball clay mining Kaolin and ball clay
2123240 212324 PCU2123242123240 1998 M06 116.3 nan U PPI industry data for Kaolin and ball clay mining-Kaolin and ball clay, not seasonally adjusted Kaolin and ball clay mining Kaolin and ball clay
2123240 212324 PCU2123242123240 1998 M07 116.6 nan U PPI industry data for Kaolin and ball clay mining-Kaolin and ball clay, not seasonally adjusted Kaolin and ball clay mining Kaolin and ball clay
2123240 212324 PCU2123242123240 1998 M08 116.3 nan U PPI industry data for Kaolin and ball clay mining-Kaolin and ball clay, not seasonally adjusted Kaolin and ball clay mining Kaolin and ball clay
2123240 212324 PCU2123242123240 1998 M09 116.2 nan U PPI industry data for Kaolin and ball clay mining-Kaolin and ball clay, not seasonally adjusted Kaolin and ball clay mining Kaolin and ball clay
2123240 212324 PCU2123242123240 1998 M10 115.9 nan U PPI industry data for Kaolin and ball clay mining-Kaolin and ball clay, not seasonally adjusted Kaolin and ball clay mining Kaolin and ball clay
Name Data type Unique Values (sample) Description
footnote_codes string 3 nan
P

Identifierar fotnoter för dataserien. De flesta värdena är null. Se https://download.bls.gov/pub/time.series/pc/pc.footnote.

industry_code string 1,064 221122
325412

NAICS-kod för branschen. Koder och namn finns i https://download.bls.gov/pub/time.series/pc/pc.industry.

industry_name string 842 Electric power distribution
Pharmaceutical preparation manufacturing

Namn som motsvarar branschkoden. Koder och namn finns i https://download.bls.gov/pub/time.series/pc/pc.industry.

period string 13 M06
M07

Identifierar den period då data observerades. I https://download.bls.gov/pub/time.series/pc/pc.period finns en fullständig lista.

product_code string 4,822 325212P
22112241

Kod som identifierar den produkt som dataobservationen avser. I https://download.bls.gov/pub/time.series/pc/pc.product finns information om mappning av industrikoder, produktkoder och produktnamn.

product_name string 3,313 Primary products
Secondary products

Namn på den produkt som dataobservationen refererar till. I https://download.bls.gov/pub/time.series/pc/pc.product finns information om mappning av industrikoder, produktkoder och produktnamn.

seasonal string 1 U

Kod som identifierar om datan är säsongsanpassad. S = Säsongsanpassad; U = Ej anpassad

series_id string 4,822 PCU3331313331319
PCU339993339993P

Kod som identifierar den specifika serien. En tidsserie avser en datauppsättning som observeras under en utökad tidsperiod med logiska tidsintervall. I https://download.bls.gov/pub/time.series/pc/pc.series finns mer information om serier som kod, namn, start- och slutår med mera.

series_title string 4,588 PPI industry data for Electric power distribution-East North Central, not seasonally adjusted
PPI industry data for Electric power distribution-New England, not seasonally adjusted
value float 7,658 100.0
100.4000015258789

Prisindex för objekt.

year int 22 2015
2017

Identifierar observationsåret.

Select your preferred service:

Azure Notebooks

Azure Databricks

Azure Synapse

Azure Notebooks

Package: Language: Python Python
In [1]:
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import UsLaborPPIIndustry

labor = UsLaborPPIIndustry()
labor_df = labor.to_pandas_dataframe()
ActivityStarted, to_pandas_dataframe
ActivityStarted, to_pandas_dataframe_in_worker
Looking for parquet files...
Reading them into Pandas dataframe...
Reading ppi_industry/part-00000-tid-1761562550540733469-da319923-1af6-4884-a5f4-16397508d15f-4596-1-c000.snappy.parquet under container laborstatisticscontainer
Done.
ActivityCompleted: Activity=to_pandas_dataframe_in_worker, HowEnded=Success, Duration=7978.44 [ms]
ActivityCompleted: Activity=to_pandas_dataframe, HowEnded=Success, Duration=8014.64 [ms]
In [2]:
labor_df.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 948634 entries, 0 to 948633
Data columns (total 11 columns):
product_code   948634 non-null object
industry_code   948634 non-null object
series_id     948634 non-null object
year       948634 non-null int32
period      948634 non-null object
value       948634 non-null float32
footnote_codes  948634 non-null object
seasonal     948634 non-null object
series_title   948634 non-null object
industry_name   948634 non-null object
product_name   948634 non-null object
dtypes: float32(1), int32(1), object(9)
memory usage: 72.4+ MB
In [1]:
# Pip install packages
import os, sys

!{sys.executable} -m pip install azure-storage-blob
!{sys.executable} -m pip install pyarrow
!{sys.executable} -m pip install pandas
In [2]:
# Azure storage access info
azure_storage_account_name = "azureopendatastorage"
azure_storage_sas_token = r""
container_name = "laborstatisticscontainer"
folder_name = "ppi_industry/"
In [3]:
from azure.storage.blob import BlockBlobServicefrom azure.storage.blob import BlobServiceClient, BlobClient, ContainerClient

if azure_storage_account_name is None or azure_storage_sas_token is None:
  raise Exception(
    "Provide your specific name and key for your Azure Storage account--see the Prerequisites section earlier.")

print('Looking for the first parquet under the folder ' +
   folder_name + ' in container "' + container_name + '"...')
container_url = f"https://{azure_storage_account_name}.blob.core.windows.net/"
blob_service_client = BlobServiceClient(
  container_url, azure_storage_sas_token if azure_storage_sas_token else None)

container_client = blob_service_client.get_container_client(container_name)
blobs = container_client.list_blobs(folder_name)
sorted_blobs = sorted(list(blobs), key=lambda e: e.name, reverse=True)
targetBlobName = ''
for blob in sorted_blobs:
  if blob.name.startswith(folder_name) and blob.name.endswith('.parquet'):
    targetBlobName = blob.name
    break

print('Target blob to download: ' + targetBlobName)
_, filename = os.path.split(targetBlobName)
blob_client = container_client.get_blob_client(targetBlobName)
with open(filename, 'wb') as local_file:
  blob_client.download_blob().download_to_stream(local_file)
In [4]:
# Read the parquet file into Pandas data frame
import pandas as pd

print('Reading the parquet file into Pandas data frame')
df = pd.read_parquet(filename)
In [5]:
# you can add your filter at below
print('Loaded as a Pandas data frame: ')
df
In [6]:
 

Azure Databricks

Package: Language: Python Python
In [1]:
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import UsLaborPPIIndustry

labor = UsLaborPPIIndustry()
labor_df = labor.to_spark_dataframe()
ActivityStarted, to_spark_dataframe ActivityStarted, to_spark_dataframe_in_worker ActivityCompleted: Activity=to_spark_dataframe_in_worker, HowEnded=Success, Duration=2665.84 [ms] ActivityCompleted: Activity=to_spark_dataframe, HowEnded=Success, Duration=2668.22 [ms]
In [2]:
display(labor_df.limit(5))
product_codeindustry_codeseries_idyearperiodvaluefootnote_codesseasonalseries_titleindustry_nameproduct_name
2123240212324PCU2123242123240 1998M01117.0nanUPPI industry data for Kaolin and ball clay mining-Kaolin and ball clay, not seasonally adjustedKaolin and ball clay miningKaolin and ball clay
2123240212324PCU2123242123240 1998M02116.9nanUPPI industry data for Kaolin and ball clay mining-Kaolin and ball clay, not seasonally adjustedKaolin and ball clay miningKaolin and ball clay
2123240212324PCU2123242123240 1998M03116.3nanUPPI industry data for Kaolin and ball clay mining-Kaolin and ball clay, not seasonally adjustedKaolin and ball clay miningKaolin and ball clay
2123240212324PCU2123242123240 1998M04116.0nanUPPI industry data for Kaolin and ball clay mining-Kaolin and ball clay, not seasonally adjustedKaolin and ball clay miningKaolin and ball clay
2123240212324PCU2123242123240 1998M05116.2nanUPPI industry data for Kaolin and ball clay mining-Kaolin and ball clay, not seasonally adjustedKaolin and ball clay miningKaolin and ball clay
In [1]:
# Azure storage access info
blob_account_name = "azureopendatastorage"
blob_container_name = "laborstatisticscontainer"
blob_relative_path = "ppi_industry/"
blob_sas_token = r""
In [2]:
# Allow SPARK to read from Blob remotely
wasbs_path = 'wasbs://%s@%s.blob.core.windows.net/%s' % (blob_container_name, blob_account_name, blob_relative_path)
spark.conf.set(
 'fs.azure.sas.%s.%s.blob.core.windows.net' % (blob_container_name, blob_account_name),
 blob_sas_token)
print('Remote blob path: ' + wasbs_path)
In [3]:
# SPARK read parquet, note that it won't load any data yet by now
df = spark.read.parquet(wasbs_path)
print('Register the DataFrame as a SQL temporary view: source')
df.createOrReplaceTempView('source')
In [4]:
# Display top 10 rows
print('Displaying top 10 rows: ')
display(spark.sql('SELECT * FROM source LIMIT 10'))

Azure Synapse

Package: Language: Python
In [1]:
# Azure storage access info
blob_account_name = "azureopendatastorage"
blob_container_name = "laborstatisticscontainer"
blob_relative_path = "ppi_industry/"
blob_sas_token = r""
In [2]:
# Allow SPARK to read from Blob remotely
wasbs_path = 'wasbs://%s@%s.blob.core.windows.net/%s' % (blob_container_name, blob_account_name, blob_relative_path)
spark.conf.set(
 'fs.azure.sas.%s.%s.blob.core.windows.net' % (blob_container_name, blob_account_name),
 blob_sas_token)
print('Remote blob path: ' + wasbs_path)
In [3]:
# SPARK read parquet, note that it won't load any data yet by now
df = spark.read.parquet(wasbs_path)
print('Register the DataFrame as a SQL temporary view: source')
df.createOrReplaceTempView('source')
In [4]:
# Display top 10 rows
print('Displaying top 10 rows: ')
display(spark.sql('SELECT * FROM source LIMIT 10'))