Hoppa över navigering

US Local Area Unemployment Statistics

labor statistics local area unemployment

LAUS-programmet (Local Area Unemployment Statistics) producerar månatliga och årliga data om sysselsättning, arbetslöshet och arbetskraft för folkräkningsregionerna, delstater, storstäder och ett flertal andra städer i USA.

README som innehåller filen med detaljerad information om den här datamängden finns på platsen för den ursprungliga datamängden.

Datamängden kommer från Local Area Unemployment Statistics data som publiceras av US Bureau of Labor Statistics (BLS). I Linking and Copyright Information och Important Web Site Notices finns villkor och bestämmelser för användningen av denna datamängd.

Lagringsplats

Datamängden lagras i Azure-regionen Östra USA. Vi rekommenderar att beräkningsresurser tilldelas i Östra USA av tillhörighetsskäl.

Relaterade datamängder

Meddelanden

MICROSOFT TILLHANDAHÅLLER AZURE OPEN DATASETS I BEFINTLIGT SKICK. MICROSOFT UTFÄRDAR INTE NÅGRA GARANTIER ELLER VILLKOR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, AVSEENDE ANVÄNDNINGEN AV DATAMÄNGDERNA. I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT NATIONELL LAGSTIFTNING, FRISKRIVER MICROSOFT SIG FRÅN ALLT ANSVAR BETRÄFFANDE SKADOR OCH FÖRLUSTER, INKLUSIVE DIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR, SÄRSKILDA SKADOR, INDIREKTA SKADOR, ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR FRÅN ANVÄNDNINGEN AV DATAMÄNGDERNA.

Datamängden tillhandahålls enligt de ursprungliga villkor som gällde när Microsoft tog emot källdatan. Datamängden kan innehålla data från Microsoft.

Access

Available inWhen to use
Azure Notebooks

Quickly explore the dataset with Jupyter notebooks hosted on Azure or your local machine.

Azure Databricks

Use this when you need the scale of an Azure managed Spark cluster to process the dataset.

Azure Synapse

Use this when you need the scale of an Azure managed Spark cluster to process the dataset.

Preview

area_code area_type_code srd_code measure_code series_id year period value footnote_codes seasonal series_title measure_text srd_text areatype_text area_text
CA3653200000000 E 36 3 LAUCA365320000000003 2000 M01 4.7 nan U Unemployment Rate: Syracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area (U) unemployment rate New York Combined areas Syracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area
CA3653200000000 E 36 3 LAUCA365320000000003 2000 M02 4.7 nan U Unemployment Rate: Syracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area (U) unemployment rate New York Combined areas Syracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area
CA3653200000000 E 36 3 LAUCA365320000000003 2000 M03 4.2 nan U Unemployment Rate: Syracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area (U) unemployment rate New York Combined areas Syracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area
CA3653200000000 E 36 3 LAUCA365320000000003 2000 M04 3.6 nan U Unemployment Rate: Syracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area (U) unemployment rate New York Combined areas Syracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area
CA3653200000000 E 36 3 LAUCA365320000000003 2000 M05 3.6 nan U Unemployment Rate: Syracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area (U) unemployment rate New York Combined areas Syracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area
CA3653200000000 E 36 3 LAUCA365320000000003 2000 M06 3.6 nan U Unemployment Rate: Syracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area (U) unemployment rate New York Combined areas Syracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area
CA3653200000000 E 36 3 LAUCA365320000000003 2000 M07 3.6 nan U Unemployment Rate: Syracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area (U) unemployment rate New York Combined areas Syracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area
CA3653200000000 E 36 3 LAUCA365320000000003 2000 M08 3.5 nan U Unemployment Rate: Syracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area (U) unemployment rate New York Combined areas Syracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area
CA3653200000000 E 36 3 LAUCA365320000000003 2000 M09 3.5 nan U Unemployment Rate: Syracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area (U) unemployment rate New York Combined areas Syracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area
CA3653200000000 E 36 3 LAUCA365320000000003 2000 M10 3.3 nan U Unemployment Rate: Syracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area (U) unemployment rate New York Combined areas Syracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area
Name Data type Unique Values (sample) Description
area_code string 8,290 ST3000000000000
ST2300000000000

Kod som identifierar det geografiska området. Se https://download.bls.gov/pub/time.series/la/la.area.

area_text string 8,238 District of Columbia
Mountain division

Namn på det geografiska området. Se https://download.bls.gov/pub/time.series/la/la.area

area_type_code string 14 F
G

Unik kod som identifierar typen av område. Se https://download.bls.gov/pub/time.series/la/la.area_type

areatype_text string 14 Counties and equivalents
Cities and towns above 25,000 population

Namn på typen av område.

footnote_codes string 5 nan
P
measure_code string 4 4
3

Kod som identifierar elementet som har mätts. 03: arbetslöshetsgrad, 04: arbetslöshet, 05: anställning, 06: arbetskraft. Se https://download.bls.gov/pub/time.series/la/la.measure.

measure_text string 4 employment
unemployment rate

Namn på det element som har mätts. Se https://download.bls.gov/pub/time.series/la/la.measure

period string 13 M07
M04

Identifierar perioden, vanligtvis månaden. Se https://download.bls.gov/pub/time.series/la/la.period

seasonal string 2 U
S
series_id string 33,476 LASST170000000000006
LASST470000000000005

Kod som identifierar serierna. I https://download.bls.gov/pub/time.series/la/la.series finns en fullständig lista över serier.

series_title string 33,268 Employment: Roanoke city, VA (U)
Employment: Charlottesville city, VA (U)

Namn som identifierar serierna. I https://download.bls.gov/pub/time.series/la/la.series finns en fullständig lista över serier.

srd_code string 53 48
23

Delstats-, regions- eller sektionskod.

srd_text string 53 Texas
Maine
value float 600,099 4.0
5.0

Värde för det specifika måttet.

year int 44 2008
2009

Select your preferred service:

Azure Notebooks

Azure Databricks

Azure Synapse

Azure Notebooks

Package: Language: Python Python
In [1]:
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import UsLaborLAUS

usLaborLAUS = UsLaborLAUS()
usLaborLAUS_df = usLaborLAUS.to_pandas_dataframe()
Looking for parquet files... Reading them into Pandas dataframe... Reading laus/part-00000-tid-6506298405389763282-d1280c40-3980-4136-af49-5def25951a63-53767-c000.snappy.parquet under container laborstatisticscontainer Done.
In [2]:
usLaborLAUS_df.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'> RangeIndex: 12289052 entries, 0 to 12289051 Data columns (total 15 columns): area_code object area_type_code object srd_code object measure_code object series_id object year int32 period object value float32 footnote_codes object seasonal object series_title object measure_text object srd_text object areatype_text object area_text object dtypes: float32(1), int32(1), object(13) memory usage: 1.3+ GB
In [3]:
 
In [1]:
# Pip install packages
import os, sys

!{sys.executable} -m pip install azure-storage-blob
!{sys.executable} -m pip install pyarrow
!{sys.executable} -m pip install pandas
In [2]:
# Azure storage access info
azure_storage_account_name = "azureopendatastorage"
azure_storage_sas_token = r""
container_name = "laborstatisticscontainer"
folder_name = "laus/"
In [3]:
from azure.storage.blob import BlockBlobServicefrom azure.storage.blob import BlobServiceClient, BlobClient, ContainerClient

if azure_storage_account_name is None or azure_storage_sas_token is None:
  raise Exception(
    "Provide your specific name and key for your Azure Storage account--see the Prerequisites section earlier.")

print('Looking for the first parquet under the folder ' +
   folder_name + ' in container "' + container_name + '"...')
container_url = f"https://{azure_storage_account_name}.blob.core.windows.net/"
blob_service_client = BlobServiceClient(
  container_url, azure_storage_sas_token if azure_storage_sas_token else None)

container_client = blob_service_client.get_container_client(container_name)
blobs = container_client.list_blobs(folder_name)
sorted_blobs = sorted(list(blobs), key=lambda e: e.name, reverse=True)
targetBlobName = ''
for blob in sorted_blobs:
  if blob.name.startswith(folder_name) and blob.name.endswith('.parquet'):
    targetBlobName = blob.name
    break

print('Target blob to download: ' + targetBlobName)
_, filename = os.path.split(targetBlobName)
blob_client = container_client.get_blob_client(targetBlobName)
with open(filename, 'wb') as local_file:
  blob_client.download_blob().download_to_stream(local_file)
In [4]:
# Read the parquet file into Pandas data frame
import pandas as pd

print('Reading the parquet file into Pandas data frame')
df = pd.read_parquet(filename)
In [5]:
# you can add your filter at below
print('Loaded as a Pandas data frame: ')
df
In [6]:
 

Azure Databricks

Package: Language: Python Python
In [1]:
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import UsLaborLAUS

usLaborLAUS = UsLaborLAUS()
usLaborLAUS_df = usLaborLAUS.to_spark_dataframe()
In [2]:
display(usLaborLAUS_df.limit(5))
area_codearea_type_codesrd_codemeasure_codeseries_idyearperiodvaluefootnote_codesseasonalseries_titlemeasure_textsrd_textareatype_textarea_text
CA3653200000000E363LAUCA3653200000000032000M014.7nanUUnemployment Rate: Syracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area (U)unemployment rateNew YorkCombined areasSyracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area
CA3653200000000E363LAUCA3653200000000032000M024.7nanUUnemployment Rate: Syracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area (U)unemployment rateNew YorkCombined areasSyracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area
CA3653200000000E363LAUCA3653200000000032000M034.2nanUUnemployment Rate: Syracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area (U)unemployment rateNew YorkCombined areasSyracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area
CA3653200000000E363LAUCA3653200000000032000M043.6nanUUnemployment Rate: Syracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area (U)unemployment rateNew YorkCombined areasSyracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area
CA3653200000000E363LAUCA3653200000000032000M053.6nanUUnemployment Rate: Syracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area (U)unemployment rateNew YorkCombined areasSyracuse-Auburn, NY Combined Statistical Area
In [3]:
 
In [1]:
# Azure storage access info
blob_account_name = "azureopendatastorage"
blob_container_name = "laborstatisticscontainer"
blob_relative_path = "laus/"
blob_sas_token = r""
In [2]:
# Allow SPARK to read from Blob remotely
wasbs_path = 'wasbs://%s@%s.blob.core.windows.net/%s' % (blob_container_name, blob_account_name, blob_relative_path)
spark.conf.set(
 'fs.azure.sas.%s.%s.blob.core.windows.net' % (blob_container_name, blob_account_name),
 blob_sas_token)
print('Remote blob path: ' + wasbs_path)
In [3]:
# SPARK read parquet, note that it won't load any data yet by now
df = spark.read.parquet(wasbs_path)
print('Register the DataFrame as a SQL temporary view: source')
df.createOrReplaceTempView('source')
In [4]:
# Display top 10 rows
print('Displaying top 10 rows: ')
display(spark.sql('SELECT * FROM source LIMIT 10'))

Azure Synapse

Package: Language: Python
In [1]:
# Azure storage access info
blob_account_name = "azureopendatastorage"
blob_container_name = "laborstatisticscontainer"
blob_relative_path = "laus/"
blob_sas_token = r""
In [2]:
# Allow SPARK to read from Blob remotely
wasbs_path = 'wasbs://%s@%s.blob.core.windows.net/%s' % (blob_container_name, blob_account_name, blob_relative_path)
spark.conf.set(
 'fs.azure.sas.%s.%s.blob.core.windows.net' % (blob_container_name, blob_account_name),
 blob_sas_token)
print('Remote blob path: ' + wasbs_path)
In [3]:
# SPARK read parquet, note that it won't load any data yet by now
df = spark.read.parquet(wasbs_path)
print('Register the DataFrame as a SQL temporary view: source')
df.createOrReplaceTempView('source')
In [4]:
# Display top 10 rows
print('Displaying top 10 rows: ')
display(spark.sql('SELECT * FROM source LIMIT 10'))