Hoppa över navigering

US Population by ZIP Code

US Census Population Decennial Zip ZCTA5

Befolkning efter kön och ras för varje postnummer i USA från Decennial Census 2010.

Datamängden hämtas från United States Census Bureau’s Decennial Census Dataset APIs. Läs Terms of Service och Policies and Notices om villkor och bestämmelser avseende denna datamängd.

Volym och kvarhållning

Datamängden lagras i Parquet-format och innehåller data för år 2010.

Lagringsplats

Datamängden lagras i Azure-regionen Östra USA. Vi rekommenderar att beräkningsresurser tilldelas i Östra USA av tillhörighetsskäl.

Relaterade datamängder

Meddelanden

MICROSOFT TILLHANDAHÅLLER AZURE OPEN DATASETS I BEFINTLIGT SKICK. MICROSOFT UTFÄRDAR INTE NÅGRA GARANTIER ELLER VILLKOR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, AVSEENDE ANVÄNDNINGEN AV DATAMÄNGDERNA. I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT NATIONELL LAGSTIFTNING, FRISKRIVER MICROSOFT SIG FRÅN ALLT ANSVAR BETRÄFFANDE SKADOR OCH FÖRLUSTER, INKLUSIVE DIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR, SÄRSKILDA SKADOR, INDIREKTA SKADOR, ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR FRÅN ANVÄNDNINGEN AV DATAMÄNGDERNA.

Datamängden tillhandahålls enligt de ursprungliga villkor som gällde när Microsoft tog emot källdatan. Datamängden kan innehålla data från Microsoft.

Access

Available inWhen to use
Azure Notebooks

Quickly explore the dataset with Jupyter notebooks hosted on Azure or your local machine.

Azure Databricks

Use this when you need the scale of an Azure managed Spark cluster to process the dataset.

Azure Synapse

Use this when you need the scale of an Azure managed Spark cluster to process the dataset.

Preview

decennialTime zipCode population race sex minAge maxAge year
2010 77477 265 WHITE ALONE Female 15 17 2010
2010 77477 107 SOME OTHER RACE ALONE Female 15 17 2010
2010 77477 12 SOME OTHER RACE ALONE Female 65 66 2010
2010 77477 101 ASIAN ALONE Female 60 61 2010
2010 77477 221 ASIAN ALONE Male 10 14 2010
2010 77478 256 WHITE ALONE Female 15 17 2010
2010 77478 17 SOME OTHER RACE ALONE Female 15 17 2010
2010 77478 3 SOME OTHER RACE ALONE Female 65 66 2010
2010 77478 129 ASIAN ALONE Female 60 61 2010
2010 77478 296 ASIAN ALONE Male 10 14 2010
Name Data type Unique Values (sample) Description
decennialTime string 1 2010

Den tid vart tionde år då en folkräkning görs, t.ex. 2010 och 2000.

maxAge int 23 14
20

Högsta åldersintervall. Om det är null avses alla åldrar, eller så har åldersintervallet inte någon övre gräns, t.ex. ålder > 85.

minAge int 23 67
22

Lägsta åldersintervall. Om det är null avses alla åldrar.

population int 29,274 1
2

Befolkning i detta segment.

race string 8 NATIVE HAWAIIAN AND OTHER PACIFIC ISLANDER ALONE
WHITE ALONE

Kategorin Ras i folkräkningen. Om det är null avses alla raser.

sex string 3 Female
Male

Man eller kvinna. Om det är null avses båda könen.

year int 1 2010

År (i heltal) för tioårsperioden.

zipCode string 33,120 12545
08720

5-Digit ZIP Code Tabulation Area (ZCTA5).

Select your preferred service:

Azure Notebooks

Azure Databricks

Azure Synapse

Azure Notebooks

Package: Language: Python Python
In [1]:
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import UsPopulationZip

population = UsPopulationZip()
population_df = population.to_pandas_dataframe()
ActivityStarted, to_pandas_dataframe
ActivityStarted, to_pandas_dataframe_in_worker
Looking for parquet files...
Reading them into Pandas dataframe...
Reading release/us_population_zip/year=2010/part-00178-tid-5434563040420806442-84b5e4ab-8ab1-4e28-beb1-81caf32ca312-1919656.c000.snappy.parquet under container censusdatacontainer
Done.
ActivityCompleted: Activity=to_pandas_dataframe_in_worker, HowEnded=Success, Duration=34526.07 [ms]
ActivityCompleted: Activity=to_pandas_dataframe, HowEnded=Success, Duration=34538.26 [ms]
In [2]:
population_df.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 19077120 entries, 0 to 19077119
Data columns (total 7 columns):
decennialTime  object
zipCode     object
population    int32
race       object
sex       object
minAge      float64
maxAge      float64
dtypes: float64(2), int32(1), object(4)
memory usage: 946.1+ MB
In [1]:
# Pip install packages
import os, sys

!{sys.executable} -m pip install azure-storage-blob
!{sys.executable} -m pip install pyarrow
!{sys.executable} -m pip install pandas
In [2]:
# Azure storage access info
azure_storage_account_name = "azureopendatastorage"
azure_storage_sas_token = r""
container_name = "censusdatacontainer"
folder_name = "release/us_population_zip/"
In [3]:
from azure.storage.blob import BlockBlobServicefrom azure.storage.blob import BlobServiceClient, BlobClient, ContainerClient

if azure_storage_account_name is None or azure_storage_sas_token is None:
  raise Exception(
    "Provide your specific name and key for your Azure Storage account--see the Prerequisites section earlier.")

print('Looking for the first parquet under the folder ' +
   folder_name + ' in container "' + container_name + '"...')
container_url = f"https://{azure_storage_account_name}.blob.core.windows.net/"
blob_service_client = BlobServiceClient(
  container_url, azure_storage_sas_token if azure_storage_sas_token else None)

container_client = blob_service_client.get_container_client(container_name)
blobs = container_client.list_blobs(folder_name)
sorted_blobs = sorted(list(blobs), key=lambda e: e.name, reverse=True)
targetBlobName = ''
for blob in sorted_blobs:
  if blob.name.startswith(folder_name) and blob.name.endswith('.parquet'):
    targetBlobName = blob.name
    break

print('Target blob to download: ' + targetBlobName)
_, filename = os.path.split(targetBlobName)
blob_client = container_client.get_blob_client(targetBlobName)
with open(filename, 'wb') as local_file:
  blob_client.download_blob().download_to_stream(local_file)
In [4]:
# Read the parquet file into Pandas data frame
import pandas as pd

print('Reading the parquet file into Pandas data frame')
df = pd.read_parquet(filename)
In [5]:
# you can add your filter at below
print('Loaded as a Pandas data frame: ')
df
In [6]:
 

Azure Databricks

Package: Language: Python Python
In [1]:
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import UsPopulationZip

population = UsPopulationZip()
population_df = population.to_spark_dataframe()
ActivityStarted, to_spark_dataframe ActivityStarted, to_spark_dataframe_in_worker ActivityCompleted: Activity=to_spark_dataframe_in_worker, HowEnded=Success, Duration=4108.82 [ms] ActivityCompleted: Activity=to_spark_dataframe, HowEnded=Success, Duration=4111.16 [ms]
In [2]:
display(population_df.limit(5))
decennialTimezipCodepopulationracesexminAgemaxAgeyear
201077477265WHITE ALONEFemale15172010
201077477107SOME OTHER RACE ALONEFemale15172010
20107747712SOME OTHER RACE ALONEFemale65662010
201077477101ASIAN ALONEFemale60612010
201077477221ASIAN ALONEMale10142010
In [1]:
# Azure storage access info
blob_account_name = "azureopendatastorage"
blob_container_name = "censusdatacontainer"
blob_relative_path = "release/us_population_zip/"
blob_sas_token = r""
In [2]:
# Allow SPARK to read from Blob remotely
wasbs_path = 'wasbs://%s@%s.blob.core.windows.net/%s' % (blob_container_name, blob_account_name, blob_relative_path)
spark.conf.set(
 'fs.azure.sas.%s.%s.blob.core.windows.net' % (blob_container_name, blob_account_name),
 blob_sas_token)
print('Remote blob path: ' + wasbs_path)
In [3]:
# SPARK read parquet, note that it won't load any data yet by now
df = spark.read.parquet(wasbs_path)
print('Register the DataFrame as a SQL temporary view: source')
df.createOrReplaceTempView('source')
In [4]:
# Display top 10 rows
print('Displaying top 10 rows: ')
display(spark.sql('SELECT * FROM source LIMIT 10'))

Azure Synapse

Package: Language: Python Python
In [41]:
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import UsPopulationZip

population = UsPopulationZip()
population_df = population.to_spark_dataframe()
In [42]:
# Display top 5 rows
display(population_df.limit(5))
Out[42]:
In [1]:
# Azure storage access info
blob_account_name = "azureopendatastorage"
blob_container_name = "censusdatacontainer"
blob_relative_path = "release/us_population_zip/"
blob_sas_token = r""
In [2]:
# Allow SPARK to read from Blob remotely
wasbs_path = 'wasbs://%s@%s.blob.core.windows.net/%s' % (blob_container_name, blob_account_name, blob_relative_path)
spark.conf.set(
 'fs.azure.sas.%s.%s.blob.core.windows.net' % (blob_container_name, blob_account_name),
 blob_sas_token)
print('Remote blob path: ' + wasbs_path)
In [3]:
# SPARK read parquet, note that it won't load any data yet by now
df = spark.read.parquet(wasbs_path)
print('Register the DataFrame as a SQL temporary view: source')
df.createOrReplaceTempView('source')
In [4]:
# Display top 10 rows
print('Displaying top 10 rows: ')
display(spark.sql('SELECT * FROM source LIMIT 10'))