Hoppa över navigering

US Consumer Price Index

labor statistics cpi

Konsumentprisindex är ett mått på den genomsnittliga förändringen över tid av de priser som betalas av urbana konsumenter för en varukorg med konsumtionsvaror och tjänster.

README som innehåller filen med detaljerad information om den här datamängden finns på platsen för den ursprungliga datamängden

Datamängden kommer från Consumer Price Index Data som publiceras av US Bureau of Labor Statistics (BLS). I Linking and Copyright Information och Important Web Site Notices finns villkor och bestämmelser för användningen av denna datamängd.

Lagringsplats

Datamängden lagras i Azure-regionen Östra USA. Vi rekommenderar att beräkningsresurser tilldelas i Östra USA av tillhörighetsskäl.

Relaterade datamängder

Meddelanden

MICROSOFT TILLHANDAHÅLLER AZURE OPEN DATASETS I BEFINTLIGT SKICK. MICROSOFT UTFÄRDAR INTE NÅGRA GARANTIER ELLER VILLKOR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, AVSEENDE ANVÄNDNINGEN AV DATAMÄNGDERNA. I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT NATIONELL LAGSTIFTNING, FRISKRIVER MICROSOFT SIG FRÅN ALLT ANSVAR BETRÄFFANDE SKADOR OCH FÖRLUSTER, INKLUSIVE DIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR, SÄRSKILDA SKADOR, INDIREKTA SKADOR, ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR FRÅN ANVÄNDNINGEN AV DATAMÄNGDERNA.

Datamängden tillhandahålls enligt de ursprungliga villkor som gällde när Microsoft tog emot källdatan. Datamängden kan innehålla data från Microsoft.

Access

Available inWhen to use
Azure Notebooks

Quickly explore the dataset with Jupyter notebooks hosted on Azure or your local machine.

Azure Databricks

Use this when you need the scale of an Azure managed Spark cluster to process the dataset.

Azure Synapse

Use this when you need the scale of an Azure managed Spark cluster to process the dataset.

Preview

area_code item_code series_id year period value footnote_codes seasonal periodicity_code series_title item_name area_name
S49E SEHF01 CUURS49ESEHF01 2017 M12 279.974 nan U R Electricity in San Diego-Carlsbad, CA, all urban consumers, not seasonally adjusted Electricity San Diego-Carlsbad, CA
S49E SEHF01 CUURS49ESEHF01 2017 M12 279.974 nan U R Electricity in San Diego-Carlsbad, CA, all urban consumers, not seasonally adjusted Electricity San Diego-Carlsbad, CA
S49E SEHF01 CUURS49ESEHF01 2017 M12 279.974 nan U R Electricity in San Diego-Carlsbad, CA, all urban consumers, not seasonally adjusted Electricity San Diego-Carlsbad, CA
S49E SEHF01 CUURS49ESEHF01 2017 M12 279.974 nan U R Electricity in San Diego-Carlsbad, CA, all urban consumers, not seasonally adjusted Electricity San Diego-Carlsbad, CA
S49E SEHF01 CUURS49ESEHF01 2017 M12 279.974 nan U R Electricity in San Diego-Carlsbad, CA, all urban consumers, not seasonally adjusted Electricity San Diego-Carlsbad, CA
S49E SEHF01 CUURS49ESEHF01 2017 M12 279.974 nan U R Electricity in San Diego-Carlsbad, CA, all urban consumers, not seasonally adjusted Electricity San Diego-Carlsbad, CA
S49E SEHF01 CUURS49ESEHF01 2018 M01 284.456 nan U R Electricity in San Diego-Carlsbad, CA, all urban consumers, not seasonally adjusted Electricity San Diego-Carlsbad, CA
S49E SEHF01 CUURS49ESEHF01 2018 M01 284.456 nan U R Electricity in San Diego-Carlsbad, CA, all urban consumers, not seasonally adjusted Electricity San Diego-Carlsbad, CA
S49E SEHF01 CUURS49ESEHF01 2018 M01 284.456 nan U R Electricity in San Diego-Carlsbad, CA, all urban consumers, not seasonally adjusted Electricity San Diego-Carlsbad, CA
S49E SEHF01 CUURS49ESEHF01 2018 M01 284.456 nan U R Electricity in San Diego-Carlsbad, CA, all urban consumers, not seasonally adjusted Electricity San Diego-Carlsbad, CA
Name Data type Unique Values (sample) Description
area_code string 70 0000
0300

Unik kod som används för att identifiera ett specifikt geografiskt område. Fullständiga områdeskoder finns här: http://download.bls.gov/pub/time.series/cu/cu.area

area_name string 69 U.S. city average
South

Namn på ett specifikt geografiskt område. Alla områdesnamn och koder finns i https://download.bls.gov/pub/time.series/cu/cu.area.

footnote_codes string 3 nan
U

Identifierar fotnoten för dataserien. De flesta värdena är null.

item_code string 515 SA0E
SAF11

Identifierar det objekt som dataobservationerna avser. Objektnamn och koder finns i https://download.bls.gov/pub/time.series/cu/cu.item.

item_name string 515 Energy
Food at home

Objektens fullständiga namn. Objektnamn och koder finns i https://download.bls.gov/pub/time.series/cu/cu.txt.

period string 16 S01
S02

Identifierar den period då data observerades. Format: M01-M13 eller S01-S03 (M = Månadsvis, M13 = Årligt genomsnitt, S = Halvårsvis). Exempel: M06 = Juni. Periodnamn och koder finns i https://download.bls.gov/pub/time.series/cu/cu.period .

periodicity_code string 3 R
S

Frekvens för dataobservation. S = Halvår; R = Regelbunden.

seasonal string 1,043 U
S

Kod som identifierar om datan är säsongsanpassad. S = Säsongsanpassad; U = Ej anpassad.

series_id string 16,683 CWURS400SA0E
CWUR0100SA0E

Kod som identifierar den specifika serien. En tidsserie avser en datauppsättning som observeras under en utökad tidsperiod med logiska tidsintervall (dvs. varje månad, varje kvartal, varje halvår, varje år). BLS-tidsseriedata produceras vanligtvis en gång i månaden och motsvarar data för en specifik konsumentartikel i ett specifikt geografiskt område vars pris hämtas varje månad till en kategori av arbetare i en specifik bransch vars sysselsättningsgrad registreras varje månad etc. Mer information finns i https://download.bls.gov/pub/time.series/cu/cu.txt.

series_title string 8,336 Alcoholic beverages in U.S. city average, all urban consumers, not seasonally adjusted
Transportation in Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA, all urban consumers, not seasonally adjusted

Serienamn för motsvarande series_id. Serie-id och namn finns i https://download.bls.gov/pub/time.series/cu/cu.series.

value float 310,603 100.0
101.0999984741211

Prisindex för objekt.

year int 25 2018
2017

Identifierar observationsåret.

Select your preferred service:

Azure Notebooks

Azure Databricks

Azure Synapse

Azure Notebooks

Package: Language: Python Python
In [2]:
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import UsLaborCPI

usLaborCPI = UsLaborCPI()
usLaborCPI_df = usLaborCPI.to_pandas_dataframe()
ActivityStarted, to_pandas_dataframe
ActivityStarted, to_pandas_dataframe_in_worker
Looking for parquet files...
Reading them into Pandas dataframe...
Reading cpi/part-00000-tid-8289857611821412231-4ef1bca9-6386-4e12-8c7a-31d3ff5d4bc7-3154-1-c000.snappy.parquet under container laborstatisticscontainer
Done.
ActivityCompleted: Activity=to_pandas_dataframe_in_worker, HowEnded=Success, Duration=29342.59 [ms]
ActivityCompleted: Activity=to_pandas_dataframe, HowEnded=Success, Duration=29374.5 [ms]
In [3]:
usLaborCPI_df.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 11624937 entries, 0 to 11624936
Data columns (total 12 columns):
area_code      object
item_code      object
series_id      object
year        int32
period       object
value        float32
footnote_codes   object
seasonal      object
periodicity_code  object
series_title    object
item_name      object
area_name      object
dtypes: float32(1), int32(1), object(10)
memory usage: 975.6+ MB
In [1]:
# Pip install packages
import os, sys

!{sys.executable} -m pip install azure-storage-blob
!{sys.executable} -m pip install pyarrow
!{sys.executable} -m pip install pandas
In [2]:
# Azure storage access info
azure_storage_account_name = "azureopendatastorage"
azure_storage_sas_token = r""
container_name = "laborstatisticscontainer"
folder_name = "cpi/"
In [3]:
from azure.storage.blob import BlockBlobServicefrom azure.storage.blob import BlobServiceClient, BlobClient, ContainerClient

if azure_storage_account_name is None or azure_storage_sas_token is None:
  raise Exception(
    "Provide your specific name and key for your Azure Storage account--see the Prerequisites section earlier.")

print('Looking for the first parquet under the folder ' +
   folder_name + ' in container "' + container_name + '"...')
container_url = f"https://{azure_storage_account_name}.blob.core.windows.net/"
blob_service_client = BlobServiceClient(
  container_url, azure_storage_sas_token if azure_storage_sas_token else None)

container_client = blob_service_client.get_container_client(container_name)
blobs = container_client.list_blobs(folder_name)
sorted_blobs = sorted(list(blobs), key=lambda e: e.name, reverse=True)
targetBlobName = ''
for blob in sorted_blobs:
  if blob.name.startswith(folder_name) and blob.name.endswith('.parquet'):
    targetBlobName = blob.name
    break

print('Target blob to download: ' + targetBlobName)
_, filename = os.path.split(targetBlobName)
blob_client = container_client.get_blob_client(targetBlobName)
with open(filename, 'wb') as local_file:
  blob_client.download_blob().download_to_stream(local_file)
In [4]:
# Read the parquet file into Pandas data frame
import pandas as pd

print('Reading the parquet file into Pandas data frame')
df = pd.read_parquet(filename)
In [5]:
# you can add your filter at below
print('Loaded as a Pandas data frame: ')
df
In [6]:
 

Azure Databricks

Package: Language: Python Python
In [1]:
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import UsLaborCPI

usLaborCPI = UsLaborCPI()
usLaborCPI_df = usLaborCPI.to_spark_dataframe()
ActivityStarted, to_spark_dataframe ActivityStarted, to_spark_dataframe_in_worker ActivityCompleted: Activity=to_spark_dataframe_in_worker, HowEnded=Success, Duration=3007.07 [ms] ActivityCompleted: Activity=to_spark_dataframe, HowEnded=Success, Duration=3011.43 [ms]
In [2]:
display(usLaborCPI_df.limit(5))
area_codeitem_codeseries_idyearperiodvaluefootnote_codesseasonalperiodicity_codeseries_titleitem_namearea_name
S49ESEHF01CWURS49ESEHF01 2017M12279.976nanURElectricity in San Diego-Carlsbad, CA, urban wage earners and clerical workers, not seasonally adjustedElectricitySan Diego-Carlsbad, CA
S49ESEHF01CWURS49ESEHF01 2017M12279.976nanURElectricity in San Diego-Carlsbad, CA, urban wage earners and clerical workers, not seasonally adjustedElectricitySan Diego-Carlsbad, CA
S49ESEHF01CWURS49ESEHF01 2017M12279.976nanURElectricity in San Diego-Carlsbad, CA, urban wage earners and clerical workers, not seasonally adjustedElectricitySan Diego-Carlsbad, CA
S49ESEHF01CWURS49ESEHF01 2017M12279.976nanURElectricity in San Diego-Carlsbad, CA, urban wage earners and clerical workers, not seasonally adjustedElectricitySan Diego-Carlsbad, CA
S49ESEHF01CWURS49ESEHF01 2017M12279.976nanURElectricity in San Diego-Carlsbad, CA, urban wage earners and clerical workers, not seasonally adjustedElectricitySan Diego-Carlsbad, CA
In [1]:
# Azure storage access info
blob_account_name = "azureopendatastorage"
blob_container_name = "laborstatisticscontainer"
blob_relative_path = "cpi/"
blob_sas_token = r""
In [2]:
# Allow SPARK to read from Blob remotely
wasbs_path = 'wasbs://%s@%s.blob.core.windows.net/%s' % (blob_container_name, blob_account_name, blob_relative_path)
spark.conf.set(
 'fs.azure.sas.%s.%s.blob.core.windows.net' % (blob_container_name, blob_account_name),
 blob_sas_token)
print('Remote blob path: ' + wasbs_path)
In [3]:
# SPARK read parquet, note that it won't load any data yet by now
df = spark.read.parquet(wasbs_path)
print('Register the DataFrame as a SQL temporary view: source')
df.createOrReplaceTempView('source')
In [4]:
# Display top 10 rows
print('Displaying top 10 rows: ')
display(spark.sql('SELECT * FROM source LIMIT 10'))

Azure Synapse

Package: Language: Python
In [1]:
# Azure storage access info
blob_account_name = "azureopendatastorage"
blob_container_name = "laborstatisticscontainer"
blob_relative_path = "cpi/"
blob_sas_token = r""
In [2]:
# Allow SPARK to read from Blob remotely
wasbs_path = 'wasbs://%s@%s.blob.core.windows.net/%s' % (blob_container_name, blob_account_name, blob_relative_path)
spark.conf.set(
 'fs.azure.sas.%s.%s.blob.core.windows.net' % (blob_container_name, blob_account_name),
 blob_sas_token)
print('Remote blob path: ' + wasbs_path)
In [3]:
# SPARK read parquet, note that it won't load any data yet by now
df = spark.read.parquet(wasbs_path)
print('Register the DataFrame as a SQL temporary view: source')
df.createOrReplaceTempView('source')
In [4]:
# Display top 10 rows
print('Displaying top 10 rows: ')
display(spark.sql('SELECT * FROM source LIMIT 10'))