Hoppa över navigering

NYC Taxi & Limousine Commission - yellow taxi trip records

NYC TLC Taxi yellow

Den gula taxins färdposter innehåller fält som visar datum och tid för upphämtning och avlämning, plats för upphämtning och avlämning, körsträcka, specificerade priser, tarifftyper, betalningssätt och förarrapporterade passagerarantal.

Volym och kvarhållning

Datamängden lagras i Parquet-format. Det finns cirka 1,5 miljarder rader (50 GB) sammanlagt 2018.

Datamängden innehåller historiska poster som ackumulerats från 2009 till 2018. Du kan använda parameterinställningar i vår SDK till att hämta data inom ett specifikt tidsintervall.

Lagringsplats

Datamängden lagras i Azure-regionen Östra USA. Vi rekommenderar att beräkningsresurser tilldelas i Östra USA av tillhörighetsskäl.

Ytterligare Information

NYC Taxi and Limousine Commission (TLC):

Datan samlades in och överlämnades till NYC Taxi and Limousine Commission (TLC) av teknikleverantörer som är godkända av Taxicab & Livery Passenger Enhancement Programs (TPEP/LPEP). Färddatan skapades inte av TLC och TLC garanterar inte korrektheten i dessa data.

Ytterligare information om TLC:s färddata finns här och här.

Meddelanden

MICROSOFT TILLHANDAHÅLLER AZURE OPEN DATASETS I BEFINTLIGT SKICK. MICROSOFT UTFÄRDAR INTE NÅGRA GARANTIER ELLER VILLKOR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, AVSEENDE ANVÄNDNINGEN AV DATAMÄNGDERNA. I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT NATIONELL LAGSTIFTNING, FRISKRIVER MICROSOFT SIG FRÅN ALLT ANSVAR BETRÄFFANDE SKADOR OCH FÖRLUSTER, INKLUSIVE DIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR, SÄRSKILDA SKADOR, INDIREKTA SKADOR, ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR FRÅN ANVÄNDNINGEN AV DATAMÄNGDERNA.

Datamängden tillhandahålls enligt de ursprungliga villkor som gällde när Microsoft tog emot källdatan. Datamängden kan innehålla data från Microsoft.

Access

Available inWhen to use
Azure Notebooks

Quickly explore the dataset with Jupyter notebooks hosted on Azure or your local machine.

Azure Databricks

Use this when you need the scale of an Azure managed Spark cluster to process the dataset.

Azure Synapse

Use this when you need the scale of an Azure managed Spark cluster to process the dataset.

Preview

vendorID tpepPickupDateTime tpepDropoffDateTime passengerCount tripDistance puLocationId doLocationId rateCodeId storeAndFwdFlag paymentType fareAmount extra mtaTax improvementSurcharge tipAmount tollsAmount totalAmount puYear puMonth
2 1/24/2088 12:25:39 AM 1/24/2088 7:28:25 AM 1 4.05 24 162 1 N 2 14.5 0 0.5 0.3 0 0 15.3 2088 1
2 1/24/2088 12:15:42 AM 1/24/2088 12:19:46 AM 1 0.63 41 166 1 N 2 4.5 0 0.5 0.3 0 0 5.3 2088 1
2 11/4/2084 12:32:24 PM 11/4/2084 12:47:41 PM 1 1.34 238 236 1 N 2 10 0 0.5 0.3 0 0 10.8 2084 11
2 11/4/2084 12:25:53 PM 11/4/2084 12:29:00 PM 1 0.32 238 238 1 N 2 4 0 0.5 0.3 0 0 4.8 2084 11
2 11/4/2084 12:08:33 PM 11/4/2084 12:22:24 PM 1 1.85 236 238 1 N 2 10 0 0.5 0.3 0 0 10.8 2084 11
2 11/4/2084 11:41:35 AM 11/4/2084 11:59:41 AM 1 1.65 68 237 1 N 2 12.5 0 0.5 0.3 0 0 13.3 2084 11
2 11/4/2084 11:27:28 AM 11/4/2084 11:39:52 AM 1 1.07 170 68 1 N 2 9 0 0.5 0.3 0 0 9.8 2084 11
2 11/4/2084 11:19:06 AM 11/4/2084 11:26:44 AM 1 1.3 107 170 1 N 2 7.5 0 0.5 0.3 0 0 8.3 2084 11
2 11/4/2084 11:02:59 AM 11/4/2084 11:15:51 AM 1 1.85 113 137 1 N 2 10 0 0.5 0.3 0 0 10.8 2084 11
2 11/4/2084 10:46:05 AM 11/4/2084 10:50:09 AM 1 0.62 231 231 1 N 2 4.5 0 0.5 0.3 0 0 5.3 2084 11
Name Data type Unique Values (sample) Description
doLocationId string 265 161
236

TLC-taxizon där taxametern kopplades från.

endLat double 961,994 41.366138
40.75
endLon double 1,144,935 -73.137393
-73.9824
extra double 877 0.5
1.0

Övriga tilläggsavgifter. Detta inkluderar för närvarande endast avgifter på $0,50 och $1 vid rusningstrafik och på natten.

fareAmount double 18,935 6.5
4.5

Taxan för tid och avstånd som beräknas av mätaren.

improvementSurcharge string 60 0.3
0

$0,30 i förbättringsavgift för utvärderade resor vid flaggan. Förbättringsavgiften började användas 2015.

mtaTax double 360 0.5
-0.5

$0,50 i MTA-skatt tillämpas automatiskt baserat på den mätartaxa som används.

passengerCount int 64 1
2

Antal passagerare i fordonet. Detta är ett värde som anges av föraren.

paymentType string 6,282 CSH
CRD

En numerisk kod som visar hur passageraren betalade för resan.

1 = Kreditkort;

2 = Kontant;

3 = Ingen avgift;

4 = Tvist;

5 = Okänd;

6 = Annullerad resa.

puLocationId string 266 237
161

TLC-taxizon där taxametern användes.

puMonth int 12 3
5
puYear int 29 2012
2011
rateCodeId int 56 1
2

Den slutliga kodtaxa som används när resan avslutats.

1 = Standardpris;

2= JFK;

3= Newark;

4= Nassau eller Westchester;

5= Förhandlat pris;

6= Gruppresa.

startLat double 833,016 41.366138
40.7741
startLon double 957,428 -73.137393
-73.9823
storeAndFwdFlag string 8 N
0

Flaggan visar om färddatan fanns i fordonsminnet innan den skickades till leverantören, dvs. att ”lagra och vidarebefordra”, eftersom fordonet saknade anslutning till servern.

Y = lagra och vidarebefordra resa;

N = inte lagra och vidarebefordra resa.

tipAmount double 12,121 1.0
2.0

Det här fältet fylls i automatiskt med kreditkortdricks. Kontantdricks visas inte.

tollsAmount double 6,634 5.33
4.8

Sammanlagt belopp för alla tullavgifter som betalats under resan.

totalAmount double 39,707 7.0
7.8

Det totala belopp som debiteras passagerarna. Kontantdricks ingår inte.

tpepDropoffDateTime timestamp 290,185,010 2009-11-01 01:33:00
2011-11-06 01:26:00

Datum och tid då mätaren kopplades från.

tpepPickupDateTime timestamp 289,948,585 2009-11-01 01:08:00
2010-09-30 08:04:00

Datum och tid då mätaren användes.

tripDistance double 14,003 1.0
0.9

Den utförda resans längd i miles enligt taxametern.

vendorID string 7 VTS
CMT

En kod som anger den TPEP-leverantör som tillhandahöll posten.

1= Creative Mobile Technologies, LLC;

2= VeriFone Inc.

Select your preferred service:

Azure Notebooks

Azure Databricks

Azure Synapse

Azure Notebooks

Package: Language: Python Python
In [1]:
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import NycTlcYellow

from datetime import datetime
from dateutil import parser


end_date = parser.parse('2018-06-06')
start_date = parser.parse('2018-05-01')
nyc_tlc = NycTlcYellow(start_date=start_date, end_date=end_date)
nyc_tlc_df = nyc_tlc.to_pandas_dataframe()
ActivityStarted, to_pandas_dataframe ActivityStarted, to_pandas_dataframe_in_worker Target paths: ['/puYear=2018/puMonth=5/', '/puYear=2018/puMonth=6/'] Looking for parquet files... Reading them into Pandas dataframe... Reading yellow/puYear=2018/puMonth=5/part-00087-tid-4962944523873006564-6d1b261c-5f96-4819-ba4d-a034cf2bc6ec-12005.c000.snappy.parquet under container nyctlc Reading yellow/puYear=2018/puMonth=6/part-00171-tid-4962944523873006564-6d1b261c-5f96-4819-ba4d-a034cf2bc6ec-12089.c000.snappy.parquet under container nyctlc Done. ActivityCompleted: Activity=to_pandas_dataframe_in_worker, HowEnded=Success, Duration=137433.5 [ms] ActivityCompleted: Activity=to_pandas_dataframe, HowEnded=Success, Duration=137510.05 [ms]
In [2]:
nyc_tlc_df.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'> Int64Index: 10695823 entries, 189 to 5673232 Data columns (total 21 columns): vendorID object tpepPickupDateTime datetime64[ns] tpepDropoffDateTime datetime64[ns] passengerCount int32 tripDistance float64 puLocationId object doLocationId object startLon float64 startLat float64 endLon float64 endLat float64 rateCodeId int32 storeAndFwdFlag object paymentType object fareAmount float64 extra float64 mtaTax float64 improvementSurcharge object tipAmount float64 tollsAmount float64 totalAmount float64 dtypes: datetime64[ns](2), float64(11), int32(2), object(6) memory usage: 1.7+ GB
In [1]:
# Pip install packages
import os, sys

!{sys.executable} -m pip install azure-storage-blob
!{sys.executable} -m pip install pyarrow
!{sys.executable} -m pip install pandas
In [2]:
# Azure storage access info
azure_storage_account_name = "azureopendatastorage"
azure_storage_sas_token = r""
container_name = "nyctlc"
folder_name = "yellow"
In [3]:
from azure.storage.blob import BlockBlobServicefrom azure.storage.blob import BlobServiceClient, BlobClient, ContainerClient

if azure_storage_account_name is None or azure_storage_sas_token is None:
  raise Exception(
    "Provide your specific name and key for your Azure Storage account--see the Prerequisites section earlier.")

print('Looking for the first parquet under the folder ' +
   folder_name + ' in container "' + container_name + '"...')
container_url = f"https://{azure_storage_account_name}.blob.core.windows.net/"
blob_service_client = BlobServiceClient(
  container_url, azure_storage_sas_token if azure_storage_sas_token else None)

container_client = blob_service_client.get_container_client(container_name)
blobs = container_client.list_blobs(folder_name)
sorted_blobs = sorted(list(blobs), key=lambda e: e.name, reverse=True)
targetBlobName = ''
for blob in sorted_blobs:
  if blob.name.startswith(folder_name) and blob.name.endswith('.parquet'):
    targetBlobName = blob.name
    break

print('Target blob to download: ' + targetBlobName)
_, filename = os.path.split(targetBlobName)
blob_client = container_client.get_blob_client(targetBlobName)
with open(filename, 'wb') as local_file:
  blob_client.download_blob().download_to_stream(local_file)
In [4]:
# Read the parquet file into Pandas data frame
import pandas as pd

print('Reading the parquet file into Pandas data frame')
df = pd.read_parquet(filename)
In [5]:
# you can add your filter at below
print('Loaded as a Pandas data frame: ')
df
In [6]:
 

Azure Databricks

Package: Language: Python Python
In [1]:
# This is a package in preview.
# You need to pip install azureml-opendatasets in Databricks cluster. https://docs.microsoft.com/en-us/azure/data-explorer/connect-from-databricks#install-the-python-library-on-your-azure-databricks-cluster
from azureml.opendatasets import NycTlcYellow

from datetime import datetime
from dateutil import parser


end_date = parser.parse('2018-06-06')
start_date = parser.parse('2018-05-01')
nyc_tlc = NycTlcYellow(start_date=start_date, end_date=end_date)
nyc_tlc_df = nyc_tlc.to_spark_dataframe()
ActivityStarted, to_spark_dataframe ActivityStarted, to_spark_dataframe_in_worker ActivityCompleted: Activity=to_spark_dataframe_in_worker, HowEnded=Success, Duration=91957.61 [ms] ActivityCompleted: Activity=to_spark_dataframe, HowEnded=Success, Duration=91961.14 [ms]
In [2]:
display(nyc_tlc_df.limit(5))
vendorIDtpepPickupDateTimetpepDropoffDateTimepassengerCounttripDistancepuLocationIddoLocationIdstartLonstartLatendLonendLatrateCodeIdstoreAndFwdFlagpaymentTypefareAmountextramtaTaximprovementSurchargetipAmounttollsAmounttotalAmountpuYearpuMonth
22018-06-05T23:37:15.000+00002018-06-06T00:15:57.000+0000121.65132142nullnullnullnull2N152.00.00.50.38.05.7666.5620186
22018-05-31T18:04:19.000+00002018-06-01T17:56:15.000+000019.95230138nullnullnullnull1N135.01.00.50.38.515.7651.0720186
22018-05-31T18:58:20.000+00002018-06-01T18:55:28.000+000021.9148239nullnullnullnull1N212.01.00.50.30.00.013.820186
22018-05-31T16:45:53.000+00002018-06-01T16:06:26.000+000062.79230125nullnullnullnull1N214.01.00.50.30.00.015.820186
22018-05-31T15:08:53.000+00002018-06-01T14:21:29.000+000011.723674nullnullnullnull1N110.01.00.50.32.360.014.1620186
In [1]:
# Azure storage access info
blob_account_name = "azureopendatastorage"
blob_container_name = "nyctlc"
blob_relative_path = "yellow"
blob_sas_token = r""
In [2]:
# Allow SPARK to read from Blob remotely
wasbs_path = 'wasbs://%s@%s.blob.core.windows.net/%s' % (blob_container_name, blob_account_name, blob_relative_path)
spark.conf.set(
 'fs.azure.sas.%s.%s.blob.core.windows.net' % (blob_container_name, blob_account_name),
 blob_sas_token)
print('Remote blob path: ' + wasbs_path)
In [3]:
# SPARK read parquet, note that it won't load any data yet by now
df = spark.read.parquet(wasbs_path)
print('Register the DataFrame as a SQL temporary view: source')
df.createOrReplaceTempView('source')
In [4]:
# Display top 10 rows
print('Displaying top 10 rows: ')
display(spark.sql('SELECT * FROM source LIMIT 10'))

Azure Synapse

Package: Language: Python Python
In [31]:
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import NycTlcYellow

from datetime import datetime
from dateutil import parser


end_date = parser.parse('2018-06-06')
start_date = parser.parse('2018-05-01')
nyc_tlc = NycTlcYellow(start_date=start_date, end_date=end_date)
nyc_tlc_df = nyc_tlc.to_spark_dataframe()
In [32]:
# Display top 5 rows
display(nyc_tlc_df.limit(5))
Out[32]:
In [1]:
# Azure storage access info
blob_account_name = "azureopendatastorage"
blob_container_name = "nyctlc"
blob_relative_path = "yellow"
blob_sas_token = r""
In [2]:
# Allow SPARK to read from Blob remotely
wasbs_path = 'wasbs://%s@%s.blob.core.windows.net/%s' % (blob_container_name, blob_account_name, blob_relative_path)
spark.conf.set(
 'fs.azure.sas.%s.%s.blob.core.windows.net' % (blob_container_name, blob_account_name),
 blob_sas_token)
print('Remote blob path: ' + wasbs_path)
In [3]:
# SPARK read parquet, note that it won't load any data yet by now
df = spark.read.parquet(wasbs_path)
print('Register the DataFrame as a SQL temporary view: source')
df.createOrReplaceTempView('source')
In [4]:
# Display top 10 rows
print('Displaying top 10 rows: ')
display(spark.sql('SELECT * FROM source LIMIT 10'))