Hoppa över navigering

NYC Taxi & Limousine Commission - For-Hire Vehicle (FHV) trip records

NYC TLC Taxi FHV

FHV-färdregistret (For-Hire Vehicle) innehåller fält för den utskickade bilens registreringsnummer, datum och tid för upphämtningen, samt taxizonens plats-ID (formfil nedan). Dessa poster genereras från FHV-färdregistret som skickas från basenheterna.

Volym och kvarhållning

Datamängden lagras i Parquet-format. Det finns cirka 500 miljoner rader (5 GB) under 2018.

Datamängden innehåller historiska poster som ackumulerats från 2009 till 2018. Du kan använda parameterinställningar i vår SDK till att hämta data inom ett specifikt tidsintervall.

Lagringsplats

Datamängden lagras i Azure-regionen Östra USA. Vi rekommenderar att beräkningsresurser tilldelas i Östra USA av tillhörighetsskäl.

Ytterligare Information

NYC Taxi and Limousine Commission (TLC):

Datan samlades in och överlämnades till NYC Taxi and Limousine Commission (TLC) av teknikleverantörer som är godkända av Taxicab & Livery Passenger Enhancement Programs (TPEP/LPEP). Färddatan skapades inte av TLC och TLC garanterar inte korrektheten i dessa data.

Ytterligare information om TLC:s färddata finns här och här.

Meddelanden

MICROSOFT TILLHANDAHÅLLER AZURE OPEN DATASETS I BEFINTLIGT SKICK. MICROSOFT UTFÄRDAR INTE NÅGRA GARANTIER ELLER VILLKOR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, AVSEENDE ANVÄNDNINGEN AV DATAMÄNGDERNA. I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT NATIONELL LAGSTIFTNING, FRISKRIVER MICROSOFT SIG FRÅN ALLT ANSVAR BETRÄFFANDE SKADOR OCH FÖRLUSTER, INKLUSIVE DIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR, SÄRSKILDA SKADOR, INDIREKTA SKADOR, ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR FRÅN ANVÄNDNINGEN AV DATAMÄNGDERNA.

Datamängden tillhandahålls enligt de ursprungliga villkor som gällde när Microsoft tog emot källdatan. Datamängden kan innehålla data från Microsoft.

Access

Available inWhen to use
Azure Notebooks

Quickly explore the dataset with Jupyter notebooks hosted on Azure or your local machine.

Azure Databricks

Use this when you need the scale of an Azure managed Spark cluster to process the dataset.

Azure Synapse

Use this when you need the scale of an Azure managed Spark cluster to process the dataset.

Preview

dispatchBaseNum pickupDateTime dropOffDateTime puLocationId doLocationId srFlag puYear puMonth
B03157 6/30/2019 11:59:57 PM 7/1/2019 12:07:21 AM 264 null null 2019 6
B01667 6/30/2019 11:59:56 PM 7/1/2019 12:28:06 AM 264 null null 2019 6
B02849 6/30/2019 11:59:55 PM 7/1/2019 12:14:10 AM 264 null null 2019 6
B02249 6/30/2019 11:59:53 PM 7/1/2019 12:15:53 AM 264 null null 2019 6
B00887 6/30/2019 11:59:48 PM 7/1/2019 12:29:29 AM 264 null null 2019 6
B01626 6/30/2019 11:59:45 PM 7/1/2019 12:18:20 AM 264 null null 2019 6
B01259 6/30/2019 11:59:44 PM 7/1/2019 12:03:15 AM 264 null null 2019 6
B01145 6/30/2019 11:59:43 PM 7/1/2019 12:11:15 AM 264 null null 2019 6
B00887 6/30/2019 11:59:42 PM 7/1/2019 12:34:21 AM 264 null null 2019 6
B00821 6/30/2019 11:59:40 PM 7/1/2019 12:02:57 AM 264 null null 2019 6
Name Data type Unique Values (sample) Description
dispatchBaseNum string 1,144 B02510
B02764

TLC-basens registreringsnummer för den bas som skickade resan

doLocationId string 267 265
132

Den TLC-taxizon där resan avslutades.

dropOffDateTime timestamp 57,110,352 2017-07-31 23:59:00
2017-10-15 00:44:34

Datum och tid när resan avslutades.

pickupDateTime timestamp 111,270,396 2016-08-16 00:00:00
2016-08-17 00:00:00

Datum och tid för när resan inleddes.

puLocationId string 266 79
161

Den TLC-taxizon där resan påbörjades.

puMonth int 12 1
12
puYear int 5 2018
2017
srFlag string 44 1
2

Anger om resan ingick i en samåkningskedja från ett FHV-företag (t.ex. Uber Pool eller Lyft Line). Vid samåkning är värdet 1. För resor som inte är samåkning är fältet null.

OBS! För de flesta FHV-företag flaggas endast samåkning som begärdes OCH som matchades med en annan samåkningsbegäran under resan. Lyft (baslicensnummer B02510 + B02844) flaggar dock även resor där samåkning begärdes, men där man inte kunde matcha begäran med en annan passagerare – därför kan reseposter med SR_Flag=1 från de två baserna ANTINGEN avse en första resa i en samåkningskedja ELLER en resa där samåkning begärdes men inte matchades. Användarna kan därför förvänta sig att ett stort antal samåkningar visas från Lyft.

Select your preferred service:

Azure Notebooks

Azure Databricks

Azure Synapse

Azure Notebooks

Package: Language: Python Python
In [1]:
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import NycTlcFhv

from datetime import datetime
from dateutil import parser


end_date = parser.parse('2018-06-06')
start_date = parser.parse('2018-05-01')
nyc_tlc = NycTlcFhv(start_date=start_date, end_date=end_date)
nyc_tlc_df = nyc_tlc.to_pandas_dataframe()
ActivityStarted, to_pandas_dataframe ActivityStarted, to_pandas_dataframe_in_worker Target paths: ['/puYear=2018/puMonth=5/', '/puYear=2018/puMonth=6/'] Looking for parquet files... Reading them into Pandas dataframe... Reading fhv/puYear=2018/puMonth=5/part-00087-tid-3759768514304694104-985150ea-1bd1-4f3d-b368-27cbe0c377b0-12952.c000.snappy.parquet under container nyctlc Reading fhv/puYear=2018/puMonth=6/part-00171-tid-3759768514304694104-985150ea-1bd1-4f3d-b368-27cbe0c377b0-13036.c000.snappy.parquet under container nyctlc Done. ActivityCompleted: Activity=to_pandas_dataframe_in_worker, HowEnded=Success, Duration=737522.49 [ms] ActivityCompleted: Activity=to_pandas_dataframe, HowEnded=Success, Duration=737620.1 [ms]
In [2]:
nyc_tlc_df.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'> Int64Index: 25142904 entries, 0 to 21089615 Data columns (total 6 columns): dispatchBaseNum object pickupDateTime datetime64[ns] dropOffDateTime datetime64[ns] puLocationId object doLocationId object srFlag object dtypes: datetime64[ns](2), object(4) memory usage: 1.3+ GB
In [1]:
# Pip install packages
import os, sys

!{sys.executable} -m pip install azure-storage-blob
!{sys.executable} -m pip install pyarrow
!{sys.executable} -m pip install pandas
In [2]:
# Azure storage access info
azure_storage_account_name = "azureopendatastorage"
azure_storage_sas_token = r""
container_name = "nyctlc"
folder_name = "fhv"
In [3]:
from azure.storage.blob import BlockBlobServicefrom azure.storage.blob import BlobServiceClient, BlobClient, ContainerClient

if azure_storage_account_name is None or azure_storage_sas_token is None:
  raise Exception(
    "Provide your specific name and key for your Azure Storage account--see the Prerequisites section earlier.")

print('Looking for the first parquet under the folder ' +
   folder_name + ' in container "' + container_name + '"...')
container_url = f"https://{azure_storage_account_name}.blob.core.windows.net/"
blob_service_client = BlobServiceClient(
  container_url, azure_storage_sas_token if azure_storage_sas_token else None)

container_client = blob_service_client.get_container_client(container_name)
blobs = container_client.list_blobs(folder_name)
sorted_blobs = sorted(list(blobs), key=lambda e: e.name, reverse=True)
targetBlobName = ''
for blob in sorted_blobs:
  if blob.name.startswith(folder_name) and blob.name.endswith('.parquet'):
    targetBlobName = blob.name
    break

print('Target blob to download: ' + targetBlobName)
_, filename = os.path.split(targetBlobName)
blob_client = container_client.get_blob_client(targetBlobName)
with open(filename, 'wb') as local_file:
  blob_client.download_blob().download_to_stream(local_file)
In [4]:
# Read the parquet file into Pandas data frame
import pandas as pd

print('Reading the parquet file into Pandas data frame')
df = pd.read_parquet(filename)
In [5]:
# you can add your filter at below
print('Loaded as a Pandas data frame: ')
df
In [6]:
 

Azure Databricks

Package: Language: Python Python
In [1]:
# This is a package in preview.
# You need to pip install azureml-opendatasets in Databricks cluster. https://docs.microsoft.com/en-us/azure/data-explorer/connect-from-databricks#install-the-python-library-on-your-azure-databricks-cluster
from azureml.opendatasets import NycTlcFhv

from datetime import datetime
from dateutil import parser


end_date = parser.parse('2018-06-06')
start_date = parser.parse('2018-05-01')
nyc_tlc = NycTlcFhv(start_date=start_date, end_date=end_date)
nyc_tlc_df = nyc_tlc.to_spark_dataframe()
ActivityStarted, to_spark_dataframe ActivityStarted, to_spark_dataframe_in_worker ActivityCompleted: Activity=to_spark_dataframe_in_worker, HowEnded=Success, Duration=27284.71 [ms] ActivityCompleted: Activity=to_spark_dataframe, HowEnded=Success, Duration=27288.78 [ms]
In [2]:
display(nyc_tlc_df.limit(5))
dispatchBaseNumpickupDateTimedropOffDateTimepuLocationIddoLocationIdsrFlagpuYearpuMonth
B028002018-05-08T13:31:30.000+00002018-05-08T13:57:23.000+000042237120185
B028002018-05-08T13:31:30.000+00002018-05-08T13:48:36.000+000033261null20185
B028002018-05-08T13:31:38.000+00002018-05-08T13:59:23.000+000016497120185
B028002018-05-08T13:31:41.000+00002018-05-08T13:38:35.000+0000144211120185
B028002018-05-08T13:31:43.000+00002018-05-08T13:44:23.000+000018648120185
In [1]:
# Azure storage access info
blob_account_name = "azureopendatastorage"
blob_container_name = "nyctlc"
blob_relative_path = "fhv"
blob_sas_token = r""
In [2]:
# Allow SPARK to read from Blob remotely
wasbs_path = 'wasbs://%s@%s.blob.core.windows.net/%s' % (blob_container_name, blob_account_name, blob_relative_path)
spark.conf.set(
 'fs.azure.sas.%s.%s.blob.core.windows.net' % (blob_container_name, blob_account_name),
 blob_sas_token)
print('Remote blob path: ' + wasbs_path)
In [3]:
# SPARK read parquet, note that it won't load any data yet by now
df = spark.read.parquet(wasbs_path)
print('Register the DataFrame as a SQL temporary view: source')
df.createOrReplaceTempView('source')
In [4]:
# Display top 10 rows
print('Displaying top 10 rows: ')
display(spark.sql('SELECT * FROM source LIMIT 10'))

Azure Synapse

Package: Language: Python Python
In [29]:
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import NycTlcFhv

from datetime import datetime
from dateutil import parser


end_date = parser.parse('2018-06-06')
start_date = parser.parse('2018-05-01')
nyc_tlc = NycTlcFhv(start_date=start_date, end_date=end_date)
nyc_tlc_df = nyc_tlc.to_spark_dataframe()
In [30]:
# Display top 5 rows
display(nyc_tlc_df.limit(5))
Out[30]:
In [1]:
# Azure storage access info
blob_account_name = "azureopendatastorage"
blob_container_name = "nyctlc"
blob_relative_path = "fhv"
blob_sas_token = r""
In [2]:
# Allow SPARK to read from Blob remotely
wasbs_path = 'wasbs://%s@%s.blob.core.windows.net/%s' % (blob_container_name, blob_account_name, blob_relative_path)
spark.conf.set(
 'fs.azure.sas.%s.%s.blob.core.windows.net' % (blob_container_name, blob_account_name),
 blob_sas_token)
print('Remote blob path: ' + wasbs_path)
In [3]:
# SPARK read parquet, note that it won't load any data yet by now
df = spark.read.parquet(wasbs_path)
print('Register the DataFrame as a SQL temporary view: source')
df.createOrReplaceTempView('source')
In [4]:
# Display top 10 rows
print('Displaying top 10 rows: ')
display(spark.sql('SELECT * FROM source LIMIT 10'))