Hoppa över navigering

NOAA Global Forecast System (GFS)

Weather GFS NOAA

Väderprognosdata för 15 dagar varje timme i USA (temperatur, nederbörd, vind) produceras av Global Forecast System (GFS) från National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Global Forecast System (GFS) är en väderprognosmodell som produceras av National Centers for Environmental Prediction (NCEP). Det finns dussintals atmosfäriska variabler och jordvariabler i denna datamängd, från temperatur, vind och nederbörd till markfuktighet och atmosfärisk ozonkoncentration. Hela jordklotet täcks av GFS med en bashorisontell upplösning på 28 kilometer mellan rutnätspunkterna och den används av meteorologer som förutsäger väder upp till 16 dagar framåt. Den horisontella upplösningen minskas till 70 kilometer mellan rutnätspunkterna vid prognoser för en till två veckor. Den här datamängden kommer specifikt från GFS4.

Volym och kvarhållning

Datamängden lagras i Parquet-format. Den uppdateras dagligen med prognosdata för 15 dagar framåt. Det finns cirka 9 miljarder rader (200 GB) sammanlagt 2019.

Datamängden innehåller historiska poster som ackumulerats från december 2018 fram till nutid. Du kan använda parameterinställningar i vår SDK till att hämta data inom ett specifikt tidsintervall.

Lagringsplats

Datamängden lagras i Azure-regionen Östra USA. Vi rekommenderar att beräkningsresurser tilldelas i Östra USA av tillhörighetsskäl.

Ytterligare Information

Datamängden hämtas från NOAA Global Forecast System. Ytterligare information om denna datamängd finns här och här. Du kan skicka ett e-postmeddelande till om du har frågor om datakällan.

Meddelanden

MICROSOFT TILLHANDAHÅLLER AZURE OPEN DATASETS I BEFINTLIGT SKICK. MICROSOFT UTFÄRDAR INTE NÅGRA GARANTIER ELLER VILLKOR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, AVSEENDE ANVÄNDNINGEN AV DATAMÄNGDERNA. I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT NATIONELL LAGSTIFTNING, FRISKRIVER MICROSOFT SIG FRÅN ALLT ANSVAR BETRÄFFANDE SKADOR OCH FÖRLUSTER, INKLUSIVE DIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR, SÄRSKILDA SKADOR, INDIREKTA SKADOR, ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR FRÅN ANVÄNDNINGEN AV DATAMÄNGDERNA.

Datamängden tillhandahålls enligt de ursprungliga villkor som gällde när Microsoft tog emot källdatan. Datamängden kan innehålla data från Microsoft.

Access

Available inWhen to use
Azure Notebooks

Quickly explore the dataset with Jupyter notebooks hosted on Azure or your local machine.

Azure Databricks

Use this when you need the scale of an Azure managed Spark cluster to process the dataset.

Azure Synapse

Use this when you need the scale of an Azure managed Spark cluster to process the dataset.

Preview

currentDatetime forecastHour latitude longitude precipitableWaterEntireAtmosphere seaLvlPressure temperature windSpeedGustSurface totalCloudCoverConvectiveCloud year month day
5/12/2021 6:00:00 PM 96 -45 90 14.5203 99634.7 282.297 25.0907 17 2021 5 12
5/12/2021 6:00:00 PM 96 -45 94.5 22.0691 99823.5 281.497 29.5907 0 2021 5 12
5/12/2021 6:00:00 PM 96 -45 90.5 18.5971 99556.3 282.297 25.9907 8.39 2021 5 12
5/12/2021 6:00:00 PM 96 -45 91 17.9699 99545.1 282.197 27.0907 4.2 2021 5 12
5/12/2021 6:00:00 PM 96 -45 91.5 16.2611 99569.1 282.097 28.0907 0 2021 5 12
5/12/2021 6:00:00 PM 96 -45 92 14.0307 99589.9 282.097 29.0907 0 2021 5 12
5/12/2021 6:00:00 PM 96 -45 92.5 17.4707 99625.1 281.997 30.3907 0 2021 5 12
5/12/2021 6:00:00 PM 96 -45 93 19.4259 99668.3 281.897 31.3907 0 2021 5 12
5/12/2021 6:00:00 PM 96 -45 93.5 20.9587 99714.7 281.797 31.1907 0 2021 5 12
5/12/2021 6:00:00 PM 96 -45 94 21.8995 99748.3 281.697 30.0907 0 2021 5 12
Name Data type Unique Values (sample) Description
currentDatetime timestamp 3,199 2018-12-06 18:00:00
2018-12-05 12:00:00

Prognosmodellcykelns körningstid.

day int 31 1
5

Dag för currentDatetime.

forecastHour int 129 336
102

Timme sedan current_Datetime, prognos eller observationstid.

latitude double 361 45.5
59.5

Latitud, degrees_north.

longitude double 1,079 129.0
83.0

Longitud, degrees_east.

month int 12 12
1

Månad för currentDatetime.

precipitableWaterEntireAtmosphere double 7,423,298 0.5
1.0

Utfällbart vatten i hela atmosfärlagret. Enheter: kg.m-2

seaLvlPressure double 8,568,640 101088.0
101084.0

Tryck på marken eller vattenytan. Enheter: Pa

snowDepthSurface double 87,061 nan
1.0

Snödjup på marken eller vattenytan. Enheter: m

temperature double 5,841,143 273.0
273.1

Temperatur på marken eller vattenytan. Enheter: K

totalCloudCoverConvectiveCloud double 8,002 1.0
2.0

Molntäcke i konvektionsmolnlager. Enheter: %

windSpeedGustSurface double 19,294,547 4.5
5.0

Vindhastighet (vindstöt) på marken eller vattenytan. Enheter: m/sek

year int 5 2019
2020

År för currentDatetime.

Select your preferred service:

Azure Notebooks

Azure Databricks

Azure Synapse

Azure Notebooks

Package: Language: Python Python
In [1]:
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import NoaaGfsWeather

from dateutil import parser


start_date = parser.parse('2018-12-20')
end_date = parser.parse('2018-12-21')
gfs = NoaaGfsWeather(start_date, end_date)
gfs_df = gfs.to_pandas_dataframe()
ActivityStarted, to_pandas_dataframe Due to size, we only allow getting 1-day data into pandas dataframe! We are taking the latest day: /year=2018/month=12/day=21/ Target paths: ['/year=2018/month=12/day=21/'] Looking for parquet files... Reading them into Pandas dataframe... Reading GFSWeather/GFSProcessed/year=2018/month=12/day=21/part-00000-tid-570650763889113128-ff3109d0-23cf-4024-a096-63964952b0c7-4397-c000.snappy.parquet under container gfsweatherdatacontainer Reading GFSWeather/GFSProcessed/year=2018/month=12/day=21/part-00001-tid-570650763889113128-ff3109d0-23cf-4024-a096-63964952b0c7-4398-c000.snappy.parquet under container gfsweatherdatacontainer ... Reading GFSWeather/GFSProcessed/year=2018/month=12/day=21/part-00199-tid-570650763889113128-ff3109d0-23cf-4024-a096-63964952b0c7-4596-c000.snappy.parquet under container gfsweatherdatacontainer Done. ActivityCompleted: Activity=to_pandas_dataframe, HowEnded=Success, Duration=91914.45 [ms]
In [2]:
gfs_df.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'> Int64Index: 24172560 entries, 0 to 120634 Data columns (total 10 columns): currentDatetime datetime64[ns] forecastHour int32 latitude float64 longitude float64 precipitableWaterEntireAtmosphere float64 seaLvlPressure float64 snowDepthSurface float64 temperature float64 windSpeedGustSurface float64 totalCloudCoverConvectiveCloud float64 dtypes: datetime64[ns](1), float64(8), int32(1) memory usage: 1.9 GB
In [1]:
# Pip install packages
import os, sys

!{sys.executable} -m pip install azure-storage-blob
!{sys.executable} -m pip install pyarrow
!{sys.executable} -m pip install pandas
In [2]:
# Azure storage access info
azure_storage_account_name = "azureopendatastorage"
azure_storage_sas_token = r""
container_name = "gfsweatherdatacontainer"
folder_name = "GFSWeather/GFSProcessed"
In [3]:
from azure.storage.blob import BlockBlobServicefrom azure.storage.blob import BlobServiceClient, BlobClient, ContainerClient

if azure_storage_account_name is None or azure_storage_sas_token is None:
  raise Exception(
    "Provide your specific name and key for your Azure Storage account--see the Prerequisites section earlier.")

print('Looking for the first parquet under the folder ' +
   folder_name + ' in container "' + container_name + '"...')
container_url = f"https://{azure_storage_account_name}.blob.core.windows.net/"
blob_service_client = BlobServiceClient(
  container_url, azure_storage_sas_token if azure_storage_sas_token else None)

container_client = blob_service_client.get_container_client(container_name)
blobs = container_client.list_blobs(folder_name)
sorted_blobs = sorted(list(blobs), key=lambda e: e.name, reverse=True)
targetBlobName = ''
for blob in sorted_blobs:
  if blob.name.startswith(folder_name) and blob.name.endswith('.parquet'):
    targetBlobName = blob.name
    break

print('Target blob to download: ' + targetBlobName)
_, filename = os.path.split(targetBlobName)
blob_client = container_client.get_blob_client(targetBlobName)
with open(filename, 'wb') as local_file:
  blob_client.download_blob().download_to_stream(local_file)
In [4]:
# Read the parquet file into Pandas data frame
import pandas as pd

print('Reading the parquet file into Pandas data frame')
df = pd.read_parquet(filename)
In [5]:
# you can add your filter at below
print('Loaded as a Pandas data frame: ')
df
In [6]:
 

Azure Databricks

Package: Language: Python Python
In [1]:
# This is a package in preview.
# You need to pip install azureml-opendatasets in Databricks cluster. https://docs.microsoft.com/en-us/azure/data-explorer/connect-from-databricks#install-the-python-library-on-your-azure-databricks-cluster
from azureml.opendatasets import NoaaGfsWeather

from dateutil import parser


start_date = parser.parse('2018-12-20')
end_date = parser.parse('2018-12-21')
gfs = NoaaGfsWeather(start_date, end_date)
gfs_df = gfs.to_spark_dataframe()
ActivityStarted, to_spark_dataframe ActivityCompleted: Activity=to_spark_dataframe, HowEnded=Success, Duration=92636.3 [ms]
In [2]:
display(gfs_df.limit(5))
currentDatetimeforecastHourlatitudelongitudeprecipitableWaterEntireAtmosphereseaLvlPressuresnowDepthSurfacetemperaturewindSpeedGustSurfacetotalCloudCoverConvectiveCloudyearmonthday
2018-12-20T00:00:00.000+00000-90.079.03.54831433296203671160.97656251.0099999904632568260.606781005859412.820813179016113null20181220
2018-12-20T00:00:00.000+00000-90.0268.03.54831433296203671160.97656251.0099999904632568260.606781005859412.820813179016113null20181220
2018-12-20T00:00:00.000+00000-89.536.53.448314189910888770757.77343751.0099999904632568258.606781005859412.620813369750977null20181220
2018-12-20T00:00:00.000+00000-89.543.03.348314285278320370597.77343751.0099999904632568258.306793212890612.720812797546387null20181220
2018-12-20T00:00:00.000+00000-89.5144.03.24831438064575269701.77343751.0099999904632568259.5067749023437512.620813369750977null20181220
In [1]:
# Azure storage access info
blob_account_name = "azureopendatastorage"
blob_container_name = "gfsweatherdatacontainer"
blob_relative_path = "GFSWeather/GFSProcessed"
blob_sas_token = r""
In [2]:
# Allow SPARK to read from Blob remotely
wasbs_path = 'wasbs://%s@%s.blob.core.windows.net/%s' % (blob_container_name, blob_account_name, blob_relative_path)
spark.conf.set(
 'fs.azure.sas.%s.%s.blob.core.windows.net' % (blob_container_name, blob_account_name),
 blob_sas_token)
print('Remote blob path: ' + wasbs_path)
In [3]:
# SPARK read parquet, note that it won't load any data yet by now
df = spark.read.parquet(wasbs_path)
print('Register the DataFrame as a SQL temporary view: source')
df.createOrReplaceTempView('source')
In [4]:
# Display top 10 rows
print('Displaying top 10 rows: ')
display(spark.sql('SELECT * FROM source LIMIT 10'))

Azure Synapse

Package: Language: Python Python
In [23]:
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import NoaaGfsWeather

from dateutil import parser


start_date = parser.parse('2018-12-20')
end_date = parser.parse('2018-12-21')
gfs = NoaaGfsWeather(start_date, end_date)
gfs_df = gfs.to_spark_dataframe()
In [24]:
# Display top 5 rows
display(gfs_df.limit(5))
Out[24]:
In [1]:
# Azure storage access info
blob_account_name = "azureopendatastorage"
blob_container_name = "gfsweatherdatacontainer"
blob_relative_path = "GFSWeather/GFSProcessed"
blob_sas_token = r""
In [2]:
# Allow SPARK to read from Blob remotely
wasbs_path = 'wasbs://%s@%s.blob.core.windows.net/%s' % (blob_container_name, blob_account_name, blob_relative_path)
spark.conf.set(
 'fs.azure.sas.%s.%s.blob.core.windows.net' % (blob_container_name, blob_account_name),
 blob_sas_token)
print('Remote blob path: ' + wasbs_path)
In [3]:
# SPARK read parquet, note that it won't load any data yet by now
df = spark.read.parquet(wasbs_path)
print('Register the DataFrame as a SQL temporary view: source')
df.createOrReplaceTempView('source')
In [4]:
# Display top 10 rows
print('Displaying top 10 rows: ')
display(spark.sql('SELECT * FROM source LIMIT 10'))