Hoppa över navigering

GOES-16

SatelliteImagery EarthObservation AIforEarth NOAA

Väderbilder från GOES-16-satelliten.

GOES-R-programmet (Geostationary Operational Environmental Satellite) avbildar väderfenomen från ett antal satelliter i geostationära omloppsbanor. GOES-16-satelliten är den första av fyra planerade GOES-R-satelliter; GOES-16:s omloppsbana ger en vy över Syd- och Nordamerika.

Den här datamängden innefattar för närvarande produkten ABI-L2-MCMIPF (Advanced Baseline Imager, Level 2, Cloud and Moisture Imagery, Full-disk) och produkten ABI-L1b-RadF (Advanced Baseline Imager, Level 1b, Full-disk). Fler GOES-16- och GOES-17-produkter kan erbjudas på begäran. Kontakta aiforearthdatasets@microsoft.com om du är intresserad av att använda ytterligare GOES-data i Azure.

Den här datamängden är tillgänglig i Azure tack vare NOAA:s stordataprogram.

Lagringsresurser

Data lagras i blobar i NetCDF-format (en blob per bild) i datacentret Östra USA, i följande blobcontainer:

https://goes.blob.core.windows.net/noaa-goes16

I containern namnges data som:

[product]/[year]/[day]/[hour]/[filename]

 • product är ett produktnamn; för närvarande är ABI-L2-MCMIPF och ABI-L1b-RadF tillgängliga i Azure
 • år är ett fyrsiffrigt år
 • day är en 3-siffrig kod för dagen på året, och börjar med 001
 • hour är en 2-siffrig kod för tiden på dagen, och börjar med 00
 • filename kodar produkten, datumet och tiden; mer information finns i användarhandboken för GOES

Till exempel innehåller den här filen:

https://goes.blob.core.windows.net/noaa-goes16/ABI-L2-MCMIPF/2020/003/00/OR_ABI-L2-MCMIPF-M6_G16_s20200030000215_e20200030009534_c20200030010031.nc

… data från den 3 januari 2020, mellan midnatt och ett på morgonen UTC-tid (timme 00).

Datakanaler och våglängder beskrivs här.

Ett komplett Python-exempel som visar hur du kommer åt och ritar ut en GOES-16-bild finns i anteckningsboken under “Data Access”.

Vi tillhandahåller också en skrivskyddad SAS-token (signatur för delad åtkomst) som ger åtkomst till GOES-16-data via exempelvis BlobFuse, vilket innebär att du kan montera blobcontainrar som enheter:

st=2020-04-11T23%3A55%3A25Z&se=2032-04-12T23%3A55%3A00Z&sp=rl&sv=2018-03-28&sr=c&sig=IVSoHKVscKyu8K99I7xfman%2Bzp0ISkFbnbAqE6wkv6A%3D

Monteringsanvisningarna för Linux finns här.

Storskalig bearbetning med hjälp av den här datamängden utförs bäst på Azure-datacentret i Östra USA, där dessa data lagras. Om du använder GOES-data i miljövetenskapsprogram kan du ansöka om AI for Earth Grant som kan vara till hjälp vid dina beräkningar.

Hänvisning

Inkludera följande referenser om du använder dessa data i en publikation:

GOES-R Series Program, (2019): NOAA GOES-R Series Advanced Baseline Imager (ABI) Level 0 Data. [ange vilken delmängd som används]. NOAA National Centers for Environmental Information. doi:10.25921/tvws-w071.

Fin bild


Bild av jordfuktighet i Syd- och Nordamerika den 2 januari 2020.

Kontakt

Om du har frågor om den här datamängden är du välkommen att kontakta aiforearthdatasets@microsoft.com.

Meddelanden

MICROSOFT TILLHANDAHÅLLER AZURE OPEN DATASETS I BEFINTLIGT SKICK. MICROSOFT UTFÄRDAR INTE NÅGRA GARANTIER ELLER VILLKOR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, AVSEENDE ANVÄNDNINGEN AV DATAMÄNGDERNA. I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT NATIONELL LAGSTIFTNING, FRISKRIVER MICROSOFT SIG FRÅN ALLT ANSVAR BETRÄFFANDE SKADOR OCH FÖRLUSTER, INKLUSIVE DIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR, SÄRSKILDA SKADOR, INDIREKTA SKADOR, ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR FRÅN ANVÄNDNINGEN AV DATAMÄNGDERNA.

Datamängden tillhandahålls enligt de ursprungliga villkor som gällde när Microsoft tog emot källdatan. Datamängden kan innehålla data från Microsoft.

Access

Available inWhen to use
Azure Notebooks

Quickly explore the dataset with Jupyter notebooks hosted on Azure or your local machine.

Select your preferred service:

Azure Notebooks

Azure Notebooks

Package: Language: Python

Demo notebook for accessing GOES-16 data on Azure

This notebook provides an example of accessing GOES-16 data from blob storage on Azure, including (1) finding the data file corresponding to a date and time, (2) retrieving that file from blob storage, and (3) opening the downloaded file using the xarray library, and (4) rendering the image.

GOES-16 data are stored in the East US data center, so this notebook will run most efficiently on Azure compute located in East US. We recommend that substantial computation depending on GOES-16 data also be situated in East US. If you are using GOES-16 data for environmental science applications, consider applying for an AI for Earth grant to support your compute requirements.

Imports and environment

In [1]:
# Mostly-standard imports
import os
import tempfile
import numpy as np
import shutil
import urllib
import matplotlib.pyplot as plt

# Less-common-but-still-pip-installable imports
import xarray
from azure.storage.blob import ContainerClient

# pip install progressbar2, not progressbar
import progressbar

# Storage locations are documented at http://aka.ms/ai4edata-goes16
goes_account_name = 'goes'
goes_container_name = 'noaa-goes16'
goes_account_url = 'https://' + goes_account_name + '.blob.core.windows.net'
goes_blob_root = goes_account_url + '/' + goes_container_name + '/'

# Create a ContainerClient to enumerate blobs
goes_container_client = ContainerClient(account_url=goes_account_url, 
                     container_name=goes_container_name,
                     credential=None)

temp_dir = os.path.join(tempfile.gettempdir(),'goes')
os.makedirs(temp_dir,exist_ok=True)

%matplotlib inline

Functions

In [3]:
class DownloadProgressBar():
  """
  https://stackoverflow.com/questions/37748105/how-to-use-progressbar-module-with-urlretrieve
  """
  
  def __init__(self):
    self.pbar = None

  def __call__(self, block_num, block_size, total_size):
    if not self.pbar:
      self.pbar = progressbar.ProgressBar(max_value=total_size)
      self.pbar.start()
      
    downloaded = block_num * block_size
    if downloaded < total_size:
      self.pbar.update(downloaded)
    else:
      self.pbar.finish()
      

def download_url(url, destination_filename=None, progress_updater=None, force_download=False):
  """
  Download a URL to a temporary file
  """
  
  # This is not intended to guarantee uniqueness, we just know it happens to guarantee
  # uniqueness for this application.
  if destination_filename is None:
    url_as_filename = url.replace('://', '_').replace('/', '_')  
    destination_filename = \
      os.path.join(temp_dir,url_as_filename)
  if (not force_download) and (os.path.isfile(destination_filename)):
    print('Bypassing download of already-downloaded file {}'.format(
      os.path.basename(url)))
    return destination_filename
  print('Downloading file {} to {}'.format(os.path.basename(url),
                       destination_filename),end='')
  urllib.request.urlretrieve(url, destination_filename, progress_updater) 
  assert(os.path.isfile(destination_filename))
  nBytes = os.path.getsize(destination_filename)
  print('...done, {} bytes.'.format(nBytes))
  return destination_filename

Choose a GOES data file for a known time

In [5]:
# Data are stored as product/year/day/hour/filename
product = 'ABI-L2-MCMIPF'
syear = '2020'; sday = '002'; shour = '14';

# There will be several scans this hour, we'll take the first
scan_index = 0

prefix = product + '/' + syear + '/' + sday + '/' + shour + '/'
print('Finding blobs matching prefix: {}'.format(prefix))
generator = goes_container_client.list_blobs(name_starts_with=prefix)
blobs = []
for blob in generator:
  blobs.append(blob.name)
print('Found {} scans'.format(len(blobs)))

scan_url = goes_blob_root + blobs[scan_index]
Finding blobs matching prefix: ABI-L2-MCMIPF/2020/002/14/
Found 6 scans

Load the image

In [7]:
# GOES-16 MCMIPF files are ~300MB. Not too big to fit in memory, so sometimes it may be 
# preferable to download to file first, sometimes it will be better to load straight to 
# memory.
download_to_file = True

if download_to_file:
  
  filename = download_url(scan_url,progress_updater=DownloadProgressBar())
  from datetime import datetime
  dataset = xarray.open_dataset(filename)  

else:
  
  import netCDF4
  import requests
  
  # If you know of a good way to show a progress bar with requests.get (i.e., without writing
  # to file), we're all ears, email aiforearthdatasets@microsoft.com!
  print('Downloading {} to memory...'.format(os.path.basename(scan_url)))
  response = requests.get(scan_url)
  print('Finished downloading')
  nc4_ds = netCDF4.Dataset(os.path.basename(scan_url), memory = response.content)
  store = xarray.backends.NetCDF4DataStore(nc4_ds)
  dataset = xarray.open_dataset(store)
Bypassing download of already-downloaded file OR_ABI-L2-MCMIPF-M6_G16_s20200021400218_e20200021409537_c20200021410039.nc

Explore the xarray dataset and prepare to plot the image

In [8]:
print('Scan starts at: {}'.format(dataset.time_coverage_start))
print('Scan ends at: {}'.format(dataset.time_coverage_end))

# Bands are documented at:
#
# https://www.ncdc.noaa.gov/data-access/satellite-data/goes-r-series-satellites/glossary
#
# We'll use the red/"veggie"/blue bands with wavelengths 0.64, 0.86, and 0.47, respectively.
#
# This is close enough to RGB for today, but there's a great tutorial on getting closer to
# true color (and doing other fancy rendering tricks with GOES data!) here:
#
# https://unidata.github.io/python-gallery/examples/mapping_GOES16_TrueColor.html
#
r = dataset['CMI_C02'].data; r = np.clip(r, 0, 1)
g = dataset['CMI_C03'].data; g = np.clip(g, 0, 1)
b = dataset['CMI_C01'].data; b = np.clip(r, 0, 1)

# Brighten the image a bit for to look more stylish
gamma = 2.5; r = np.power(r, 1/gamma); g = np.power(g, 1/gamma); b = np.power(b, 1/gamma)

# Create a single RGB image for plotting
rgb = np.dstack((r, g, b))
Scan starts at: 2020-01-02T14:00:21.8Z
Scan ends at: 2020-01-02T14:09:53.7Z

Plot the image

In [10]:
fig = plt.figure(figsize=(7.5, 7.5), dpi=100)

# This definitely looks slicker with fancy borders on, at the cost of some extra
# imports.
show_fancy_borders = True

if not show_fancy_borders:
  
  plt.imshow(rgb); ax = plt.gca(); ax.axis('off');

else:
  
  import metpy
  import cartopy.crs as ccrs

  # Pick an arbitrary channel to get the x/y coordinates and projection information 
  # associated with the scan
  dummy_channel = dataset.metpy.parse_cf('CMI_C01')
  x = dummy_channel.x; y = dummy_channel.y

  ax = fig.add_subplot(1, 1, 1, projection=dummy_channel.metpy.cartopy_crs)
  ax.imshow(rgb, origin='upper', extent=(x.min(), x.max(), y.min(), y.max()))
  ax.coastlines(resolution='50m', color='black')
  ax.add_feature(ccrs.cartopy.feature.BORDERS);

Clean up temporary files

In [ ]:
shutil.rmtree(temp_dir)