Hoppa över navigering

Daymet

Weather Daymet AIforEarth

Uppskattningar av dagliga väderparametrar i Nordamerika i ett rutnät på en kilometer.

Daymet ger mått på meteorologiska tillstånd nära ytan. Det främsta syftet med Daymet är att ge datauppskattningar där det saknas instrumentation. Den här datamängden tillhandahåller Daymet version 3-data för Nordamerika; öområdena Hawaii och Puerto Rico är tillgängliga som separata filer från fastlandsmassorna. Daymets visar bland annat lägsta temperatur, högsta temperatur, nederbörd, kortvågsstrålning, ångtryck, snövattenekvivalent och dagslängd. Datamängden omfattar perioden från den 1 januari 1980 till dagens datum. Varje år bearbetas separat till slutet av ett kalenderår. Daymets variabler är sammanhängande ytor som tillhandahålls som separata filer efter variabel och år, med en spatial upplösning på 1 kilometer och en daglig tidsmässig (temporal) upplösning. Data finns i Lamberts koniska konforma projektion för Nordamerika och distribueras i ett netCDF-format som uppfyller CF-metadatakonventionerna (Climate and Forecast) (version 1.6).

Lagringsresurser

Data lagras i blobbar i datacentret Östra USA, i följande blobcontainer:

https://daymet.blob.core.windows.net/daymetv3-raw

I containern namnges data som:

davymet_v3_[variable]_[year]_[region].nc4

 • Variabel är något av:
  • tmin (minsta temperatur)
  • tmax (högsta temperatur)
  • prcp (nederbörd)
  • srad (kortvågsstrålning)
  • vp (ångtryck)
  • sne (snövattenekvivalent)
  • dayl (dagslängd)
 • år är ett fyrsiffrigt år
 • region är en regionkod – ”na” (den nordamerikanska landmassan), ”hawaii” eller ”puertorico”

Exempelvis är data om den högsta temperaturen för landmassan från 1982 tillgängliga på:

https://daymet.blob.core.windows.net/daymetv3-raw/daymet_v3_tmax_1982_na.nc4

Ett komplett Python-exempel som visar hur du kommer åt och ritar ut en Daymet-blob finns i anteckningsboken under “Data Access”.

Vi tillhandahåller också en skrivskyddad SAS-token (signatur för delad åtkomst) som ger åtkomst till Daymet-data via exempelvis BlobFuse, vilket innebär att du kan montera blobcontainrar som enheter:

st=2020-01-03T00%3A12%3A06Z&se=2031-01-04T00%3A12%3A00Z&sp=rl&sv=2018-03-28&sr=c&sig=ca0OY7h4J6j0JxQiiTcM9PeZ%2FCWmX5wC5sjKUPqq0mk%3D

Monteringsanvisningarna för Linux finns här.

Storskalig bearbetning med hjälp av den här datamängden utförs bäst på Azure-datacentret i Östra USA, där dessa data lagras. Om du använder Daymet-data i miljövetenskapsprogram kan du ansöka om AI for Earth Grant som kan vara till hjälp vid dina beräkningar.

Hänvisning

Inkludera följande referenser om du använder dessa data i en publikation:

Thornton, P.E., M.M. Thornton, B.W. Mayer, Y. Wei, R. Devarakonda, R.S. Vose och R.B. Cook. 2016. Daymet: Dagliga ytväderdata i ett rutnät på 1 km för Nordamerika, version 3. ORNL DAAC, Oak Ridge, Tennessee, USA.

Mer information finns i Data Use and Citations Policy från Oak Ridge National Laboratory Distributed Active Archive Center (ORNL DAAC).

Resurser

Följande resurser och hänvisningar kan vara till hjälp när du arbetar med Daymets datamängd:

Fin bild


Genomsnittlig daglig maxtemperatur på Hawaii 2017.

Kontakt

Om du har frågor om den här datamängden är du välkommen att kontakta aiforearthdatasets@microsoft.com.

Meddelanden

MICROSOFT TILLHANDAHÅLLER AZURE OPEN DATASETS I BEFINTLIGT SKICK. MICROSOFT UTFÄRDAR INTE NÅGRA GARANTIER ELLER VILLKOR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, AVSEENDE ANVÄNDNINGEN AV DATAMÄNGDERNA. I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT NATIONELL LAGSTIFTNING, FRISKRIVER MICROSOFT SIG FRÅN ALLT ANSVAR BETRÄFFANDE SKADOR OCH FÖRLUSTER, INKLUSIVE DIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR, SÄRSKILDA SKADOR, INDIREKTA SKADOR, ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR FRÅN ANVÄNDNINGEN AV DATAMÄNGDERNA.

Datamängden tillhandahålls enligt de ursprungliga villkor som gällde när Microsoft tog emot källdatan. Datamängden kan innehålla data från Microsoft.

Access

Available inWhen to use
Azure Notebooks

Quickly explore the dataset with Jupyter notebooks hosted on Azure or your local machine.

Select your preferred service:

Azure Notebooks

Azure Notebooks

Package: Language: Python

Demo notebook for accessing Daymet data on Azure

The Daymet dataset contains daily minimum temperature, maximum temperature, precipitation, shortwave radiation, vapor pressure, snow water equivalent, and day length at 1km resolution for North America. The dataset covers the period from January 1, 1980 to December 31, 2019.

The Daymet dataset is maintained at daac.ornl.gov/cgi-bin/dsviewer.pl?ds_id=1328 and mirrored on Azure Open Datasets at azure.microsoft.com/services/open-datasets/catalog/daymet.

In [6]:
# Standard or standard-ish imports
import os
import tempfile
import shutil
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import urllib.request

# Less standard, but still pip- or conda-installable
import netCDF4 as nc 
from azure.storage.blob import ContainerClient
from netCDF4 import Dataset

container_name = 'daymetv3-raw'
daymet_azure_storage_url = 'https://daymet.blob.core.windows.net/'

daymet_container_client = ContainerClient(account_url=daymet_azure_storage_url, 
                     container_name=container_name,
                     credential=None)

# Temporary folder for data we need during execution of this notebook (we'll clean up
# at the end, we promise)
temp_dir = os.path.join(tempfile.gettempdir(),'daymet')
os.makedirs(temp_dir,exist_ok=True)

Support functions

In [2]:
def download_url(url, destination_filename=None, progress_updater=None, force_download=False):
  """
  Download a URL to a temporary file
  """
  
  # This is not intended to guarantee uniqueness, we just know it happens to guarantee
  # uniqueness for this application.
  if destination_filename is None:
    url_as_filename = url.replace('://', '_').replace('.', '_').replace('/', '_')
    destination_filename = \
      os.path.join(temp_dir,url_as_filename)
  if (not force_download) and (os.path.isfile(destination_filename)):
    print('Bypassing download of already-downloaded file {}'.format(os.path.basename(url)))
    return destination_filename
  print('Downloading file {}'.format(os.path.basename(url)),end='')
  urllib.request.urlretrieve(url, destination_filename, progress_updater) 
  assert(os.path.isfile(destination_filename))
  nBytes = os.path.getsize(destination_filename)
  print('...done, {} bytes.'.format(nBytes))
  return destination_filename

List the available Daymet files

The Daymet dataset is available for anonymous public download on Azure. The following code shows how to list all data files that are currently available, trimmed to a specific region (hawaii, na, puertorico) and year for brevity.

In [3]:
# Hawaii sounds nice...
state_of_interest = 'hawaii'
year_of_interest = '1988'

# List the blobs in the container
generator = daymet_container_client.list_blobs()
for blob in generator:
  if state_of_interest in blob.name and year_of_interest in blob.name:
    print('Blob name: ' + blob.name)
Blob name: daymet_v3_dayl_1988_hawaii.nc4
Blob name: daymet_v3_prcp_1988_hawaii.nc4
Blob name: daymet_v3_srad_1988_hawaii.nc4
Blob name: daymet_v3_swe_1988_hawaii.nc4
Blob name: daymet_v3_tmax_1988_hawaii.nc4
Blob name: daymet_v3_tmin_1988_hawaii.nc4
Blob name: daymet_v3_vp_1988_hawaii.nc4

Download a specific file from Azure blob storage

This code shows how to download a specific file from Azure blob storage into the current directory. It uses the example file daymet_v3_tmax_1980_hawaii.nc4, but you can change this as described below.

The following types of data are available: minimum temperature (tmin), maximum temperature (tmax), precipitation (prcp), shortwave radiation (srad), vapor pressure (vp), snow water equivalent (swe), and day length (dayl).

In [7]:
variable = 'tmax'
year = '2017'

# Choose your location. The following are available: hawaii, na, puertorico. The value 'na' stands for North America.
location = 'hawaii'

granule_name = 'daymet_v3_' + variable + '_' + year + '_' + location + '.nc4'
url = 'https://daymet.blob.core.windows.net/daymetv3-raw/' + granule_name

filename = download_url(url)
Bypassing download of already-downloaded file daymet_v3_tmax_2017_hawaii.nc4

Explore the NetCDF metadata

In [8]:
daymet_ds = Dataset(filename, 'r') 
print('netCDF file format:' + ' ' + daymet_ds.file_format)

print('netCDF dimensions:')
print(daymet_ds.dimensions.keys())
print('\ntime dimension:')
print(daymet_ds.dimensions['time'])
print('x dimension:')
print(daymet_ds.dimensions['x'])
print('y dimension:')
print(daymet_ds.dimensions['y'])
print('netCDF variables:')
print(daymet_ds.variables.keys())
print('\n' + variable + ' variable and attributes:')
print(daymet_ds.variables[variable])
netCDF file format: NETCDF4_CLASSIC
netCDF dimensions:
dict_keys(['x', 'y', 'time', 'nv'])

time dimension:
<class 'netCDF4._netCDF4.Dimension'> (unlimited): name = 'time', size = 365
x dimension:
<class 'netCDF4._netCDF4.Dimension'>: name = 'x', size = 284
y dimension:
<class 'netCDF4._netCDF4.Dimension'>: name = 'y', size = 584
netCDF variables:
dict_keys(['x', 'y', 'lat', 'lon', 'time', 'yearday', 'time_bnds', 'lambert_conformal_conic', 'tmax'])

tmax variable and attributes:
<class 'netCDF4._netCDF4.Variable'>
float32 tmax(time, y, x)
  _FillValue: -9999.0
  long_name: daily maximum temperature
  units: degrees C
  missing_value: -9999.0
  coordinates: lat lon
  grid_mapping: lambert_conformal_conic
  cell_methods: area: mean time: maximum
unlimited dimensions: time
current shape = (365, 584, 284)
filling on

Plot temperature data

Let's calculate the mean value for the variable that we care about, and then visualize this on a map. If you have kept the defaults above, this is the maximum temperature.

In [9]:
# Read the whole array
factor = daymet_ds.variables[variable][:]

# Calculate mean
factor_mean_comp = np.mean(factor, axis=0, keepdims=True)

# Reshape 
x_size = daymet_ds.dimensions['x'].size
y_size = daymet_ds.dimensions['y'].size
factor_mean_comp.shape = (y_size,x_size)

# Plot
%matplotlib inline
plt.rcParams['figure.figsize'] = (25,9)
plt.imshow(factor_mean_comp, cmap='rainbow')
plt.colorbar()
Out[9]:
<matplotlib.colorbar.Colorbar at 0x10cd4264b48>

Time conversion

Convert the time axis to a more human-readable format... mostly an excuse to demonstrate tinkering with NetCDF variables.

In [11]:
time = daymet_ds.variables['time'][:] 
time_unit = daymet_ds.variables['time'].getncattr('units') 
time_cal = daymet_ds.variables['time'].getncattr('calendar') 
local_time = nc.num2date(time, units=time_unit, calendar=time_cal)

print('Original time value: {}, human-readable time: {}'.format(time[0], local_time[0]))
Original time value: 13515.5, human-readable time: 2017-01-01 12:00:00

Cleanup

In [ ]:
shutil.rmtree(temp_dir)