Hoppa över navigering

Boston Safety Data

Boston 311 CRM Case Management City Services Public Safety

311-samtal som rapporterats i Boston.

Se länken om du vill veta mer om BOS:311.

Volym och kvarhållning

Datamängden lagras i Parquet-format. Den uppdateras dagligen och innehåller cirka 100 000 rader (10 MB) sammanlagt 2019.

Datamängden innehåller historiska poster som ackumulerats från 2011 fram till nutid. Du kan använda parameterinställningar i vår SDK till att hämta data inom ett specifikt tidsintervall.

Lagringsplats

Datamängden lagras i Azure-regionen Östra USA. Vi rekommenderar att beräkningsresurser tilldelas i Östra USA av tillhörighetsskäl.

Ytterligare Information

Den här datamängden hämtas från Bostons myndigheter. Mer information finns här. I Open Data Commons Public Domain Dedication and License (ODC PDDL) kan du läsa mer om användningslicensen för denna datamängd.

Meddelanden

MICROSOFT TILLHANDAHÅLLER AZURE OPEN DATASETS I BEFINTLIGT SKICK. MICROSOFT UTFÄRDAR INTE NÅGRA GARANTIER ELLER VILLKOR, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, AVSEENDE ANVÄNDNINGEN AV DATAMÄNGDERNA. I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT NATIONELL LAGSTIFTNING, FRISKRIVER MICROSOFT SIG FRÅN ALLT ANSVAR BETRÄFFANDE SKADOR OCH FÖRLUSTER, INKLUSIVE DIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR, SÄRSKILDA SKADOR, INDIREKTA SKADOR, ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR FRÅN ANVÄNDNINGEN AV DATAMÄNGDERNA.

Datamängden tillhandahålls enligt de ursprungliga villkor som gällde när Microsoft tog emot källdatan. Datamängden kan innehålla data från Microsoft.

Access

Available inWhen to use
Azure Notebooks

Quickly explore the dataset with Jupyter notebooks hosted on Azure or your local machine.

Azure Databricks

Use this when you need the scale of an Azure managed Spark cluster to process the dataset.

Azure Synapse

Use this when you need the scale of an Azure managed Spark cluster to process the dataset.

Preview

dataType dataSubtype dateTime category subcategory status address latitude longitude source extendedProperties
Safety 311_All 2/13/2021 11:55:07 PM Code Enforcement Unshoveled Sidewalk Open 50 East St Dorchester MA 02122 42.3073 -71.0609 Citizens Connect App
Safety 311_All 2/13/2021 11:53:19 PM Enforcement & Abandoned Vehicles Parking Enforcement Open 148-150 Meridian St East Boston MA 02128 42.374 -71.0393 Citizens Connect App
Safety 311_All 2/13/2021 11:50:52 PM Graffiti Graffiti Removal Open 50 Union St Boston MA 02108 42.3609 -71.0571 Citizens Connect App
Safety 311_All 2/13/2021 11:48:21 PM Highway Maintenance Empty Litter Basket Closed INTERSECTION of E Stoughton St & Albany St Roxbury MA 42.3594 -71.0587 City Worker App
Safety 311_All 2/13/2021 11:31:59 PM Graffiti Graffiti Removal Open INTERSECTION of Mechanic St & Hanover St Boston MA 42.3594 -71.0587 Citizens Connect App
Safety 311_All 2/13/2021 11:27:37 PM Highway Maintenance PWD Graffiti Open INTERSECTION of Claremont Park & Claremont St Roxbury MA 42.3594 -71.0587 Citizens Connect App
Safety 311_All 2/13/2021 11:16:00 PM Signs & Signals Traffic Signal Inspection Open INTERSECTION of Truman Pkwy & Fairmount Ave Hyde Park MA 42.3594 -71.0587 Constituent Call
Safety 311_All 2/13/2021 10:58:19 PM Enforcement & Abandoned Vehicles Parking Enforcement Open 204-206 Marion St East Boston MA 02128 42.3754 -71.0345 Citizens Connect App
Safety 311_All 2/13/2021 10:34:16 PM Highway Maintenance PWD Graffiti Open INTERSECTION of Claremont Park & Claremont St Roxbury MA 42.3594 -71.0587 Citizens Connect App
Safety 311_All 2/13/2021 10:32:00 PM Enforcement & Abandoned Vehicles Parking Enforcement Open 1 Nassau St Boston MA 02111 42.3486 -71.0629 Constituent Call
Name Data type Unique Values (sample) Description
address string 142,008 \" \"
1 City Hall Plz Boston MA 02108

Plats.

category string 54 Street Cleaning
Sanitation

Orsak till tjänstbegäran.

dataSubtype string 1 311_All

”311_All”

dataType string 1 Safety

”Säkerhet”

dateTime timestamp 1,719,808 2015-07-23 10:51:00
2015-07-23 10:47:00

Öppet datum och tid för tjänstbegärandet.

latitude double 1,622 42.3594
42.3603

Detta är latitudvärdet. Latitudlinjerna är parallella med ekvatorn.

longitude double 1,806 -71.0587
-71.0583

Detta är longitudvärdet. Longitudlinjerna löper lodrätt mot latitudlinjerna och alla linjer passerar båda polerna.

source string 7 Constituent Call
Citizens Connect App

Ursprunglig källa för ärendet.

status string 2 Closed
Open

Ärendestatus.

subcategory string 208 Parking Enforcement
Requests for Street Cleaning

Typ av tjänstbegäran.

Select your preferred service:

Azure Notebooks

Azure Databricks

Azure Synapse

Azure Notebooks

Package: Language: Python Python
In [1]:
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import BostonSafety

from datetime import datetime
from dateutil import parser


end_date = parser.parse('2016-01-01')
start_date = parser.parse('2015-05-01')
safety = BostonSafety(start_date=start_date, end_date=end_date)
safety = safety.to_pandas_dataframe()
ActivityStarted, to_pandas_dataframe ActivityStarted, to_pandas_dataframe_in_worker Looking for parquet files... Reading them into Pandas dataframe... Reading Safety/Release/city=Boston/part-00196-tid-845600952581210110-a4f62588-4996-42d1-bc79-23a9b4635c63-447039.c000.snappy.parquet under container citydatacontainer Done. ActivityCompleted: Activity=to_pandas_dataframe_in_worker, HowEnded=Success, Duration=2213.69 [ms] ActivityCompleted: Activity=to_pandas_dataframe, HowEnded=Success, Duration=2216.01 [ms]
In [2]:
safety.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'> Int64Index: 1 entries, 56262 to 56262 Data columns (total 11 columns): dataType 1 non-null object dataSubtype 1 non-null object dateTime 1 non-null datetime64[ns] category 1 non-null object subcategory 1 non-null object status 1 non-null object address 1 non-null object latitude 1 non-null float64 longitude 1 non-null float64 source 1 non-null object extendedProperties 0 non-null object dtypes: datetime64[ns](1), float64(2), object(8) memory usage: 96.0+ bytes
In [1]:
# Pip install packages
import os, sys

!{sys.executable} -m pip install azure-storage-blob
!{sys.executable} -m pip install pyarrow
!{sys.executable} -m pip install pandas
In [2]:
# Azure storage access info
azure_storage_account_name = "azureopendatastorage"
azure_storage_sas_token = r""
container_name = "citydatacontainer"
folder_name = "Safety/Release/city=Boston"
In [3]:
from azure.storage.blob import BlockBlobServicefrom azure.storage.blob import BlobServiceClient, BlobClient, ContainerClient

if azure_storage_account_name is None or azure_storage_sas_token is None:
  raise Exception(
    "Provide your specific name and key for your Azure Storage account--see the Prerequisites section earlier.")

print('Looking for the first parquet under the folder ' +
   folder_name + ' in container "' + container_name + '"...')
container_url = f"https://{azure_storage_account_name}.blob.core.windows.net/"
blob_service_client = BlobServiceClient(
  container_url, azure_storage_sas_token if azure_storage_sas_token else None)

container_client = blob_service_client.get_container_client(container_name)
blobs = container_client.list_blobs(folder_name)
sorted_blobs = sorted(list(blobs), key=lambda e: e.name, reverse=True)
targetBlobName = ''
for blob in sorted_blobs:
  if blob.name.startswith(folder_name) and blob.name.endswith('.parquet'):
    targetBlobName = blob.name
    break

print('Target blob to download: ' + targetBlobName)
_, filename = os.path.split(targetBlobName)
blob_client = container_client.get_blob_client(targetBlobName)
with open(filename, 'wb') as local_file:
  blob_client.download_blob().download_to_stream(local_file)
In [4]:
# Read the parquet file into Pandas data frame
import pandas as pd

print('Reading the parquet file into Pandas data frame')
df = pd.read_parquet(filename)
In [5]:
# you can add your filter at below
print('Loaded as a Pandas data frame: ')
df
In [6]:
 

Azure Databricks

Package: Language: Python Python
In [1]:
# This is a package in preview.
# You need to pip install azureml-opendatasets in Databricks cluster. https://docs.microsoft.com/en-us/azure/data-explorer/connect-from-databricks#install-the-python-library-on-your-azure-databricks-cluster
from azureml.opendatasets import BostonSafety

from datetime import datetime
from dateutil import parser


end_date = parser.parse('2016-01-01')
start_date = parser.parse('2015-05-01')
safety = BostonSafety(start_date=start_date, end_date=end_date)
safety = safety.to_spark_dataframe()
ActivityStarted, to_spark_dataframe ActivityStarted, to_spark_dataframe_in_worker ActivityCompleted: Activity=to_spark_dataframe_in_worker, HowEnded=Success, Duration=2380.02 [ms] ActivityCompleted: Activity=to_spark_dataframe, HowEnded=Success, Duration=2381.75 [ms]
In [2]:
display(safety)
dataTypedataSubtypedateTimecategorysubcategorystatusaddresslatitudelongitudesourceextendedProperties
Safety311_All2015-07-24T12:48:24.000+0000Call InquiryOCR Front Desk InteractionsClosed 42.3594-71.0587Constituent Callnull
In [1]:
# Azure storage access info
blob_account_name = "azureopendatastorage"
blob_container_name = "citydatacontainer"
blob_relative_path = "Safety/Release/city=Boston"
blob_sas_token = r""
In [2]:
# Allow SPARK to read from Blob remotely
wasbs_path = 'wasbs://%s@%s.blob.core.windows.net/%s' % (blob_container_name, blob_account_name, blob_relative_path)
spark.conf.set(
 'fs.azure.sas.%s.%s.blob.core.windows.net' % (blob_container_name, blob_account_name),
 blob_sas_token)
print('Remote blob path: ' + wasbs_path)
In [3]:
# SPARK read parquet, note that it won't load any data yet by now
df = spark.read.parquet(wasbs_path)
print('Register the DataFrame as a SQL temporary view: source')
df.createOrReplaceTempView('source')
In [4]:
# Display top 10 rows
print('Displaying top 10 rows: ')
display(spark.sql('SELECT * FROM source LIMIT 10'))

Azure Synapse

Package: Language: Python Python
In [1]:
from azureml.opendatasets import BostonSafety

from datetime import datetime
from dateutil import parser


end_date = parser.parse('2016-01-01')
start_date = parser.parse('2015-05-01')
safety = BostonSafety(start_date=start_date, end_date=end_date)
safety = safety.to_spark_dataframe()
ActivityStarted, to_spark_dataframe ActivityStarted, to_spark_dataframe_in_worker ActivityCompleted: Activity=to_spark_dataframe_in_worker, HowEnded=Success, Duration=2380.02 [ms] ActivityCompleted: Activity=to_spark_dataframe, HowEnded=Success, Duration=2381.75 [ms]
In [2]:
display(safety)
dataTypedataSubtypedateTimecategorysubcategorystatusaddresslatitudelongitudesourceextendedProperties
Safety311_All2015-07-24T12:48:24.000+0000Call InquiryOCR Front Desk InteractionsClosed 42.3594-71.0587Constituent Callnull
In [1]:
# Azure storage access info
blob_account_name = "azureopendatastorage"
blob_container_name = "citydatacontainer"
blob_relative_path = "Safety/Release/city=Boston"
blob_sas_token = r""
In [2]:
# Allow SPARK to read from Blob remotely
wasbs_path = 'wasbs://%s@%s.blob.core.windows.net/%s' % (blob_container_name, blob_account_name, blob_relative_path)
spark.conf.set(
 'fs.azure.sas.%s.%s.blob.core.windows.net' % (blob_container_name, blob_account_name),
 blob_sas_token)
print('Remote blob path: ' + wasbs_path)
In [3]:
# SPARK read parquet, note that it won't load any data yet by now
df = spark.read.parquet(wasbs_path)
print('Register the DataFrame as a SQL temporary view: source')
df.createOrReplaceTempView('source')
In [4]:
# Display top 10 rows
print('Displaying top 10 rows: ')
display(spark.sql('SELECT * FROM source LIMIT 10'))

City Safety

From the Urban Innovation Initiative at Microsoft Research, databricks notebook for analytics with safety data (311 and 911 call data) from major U.S. cities. Analyses show frequency distributions and geographic clustering of safety issues within cities.