The Azure Quickstart templates are currently available in English

VM Cluster with Zabbix monitoring

Senast uppdaterad: 2018-08-16

This template creates a cluster and sets up a zabbix monitoring server for cluster monitoring.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
clusterResourcePrefix Prefix for cluster resources. This would become part of the fully qualified domain name for each VM in the cluster, thus it should be globally unique.
clusterUsername Username for cluster vm.
clusterPassword Password for cluster vms.
clusterVmCount Number of VMs in the cluster.
monitorVmName Name for the monitor VM. This would become part of the fully qualified domain name for monitor VM, thus it should be globally unique.
monitorVmDistro Distro type for the monitor VM.
monitorVmUsername Monitor VM user name.
monitorVmPassword Monitor VM password.
mysqlServerType MySql Server type. 'Localhost' for creating a new MySQL instance on the monitor VM, 'existing' for using an existing host.
mysqlHost Monitoring service backend MySQL host, only needed when 'mysqlServerType' is set to 'existing'.
mysqlDbName Monitoring service backend MySQL database name.
mysqlUser Monitoring service backend MySQL user name.
mysqlPassword Monitoring service backend MySQL password.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/zabbix-monitoring-cluster/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/zabbix-monitoring-cluster/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt