Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Web App with VNet Injection and Private Endpoint.

Senast uppdaterad: 2021-09-29

This template allows you to create a secure end to end solution with two web apps, front end and back end, front end will consume securely the back through VNet injection and Private Endpoint

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
virtualNetworkName Name of the VNet
serverFarmName Name of the Web Farm
site1_Name Web App 1 name must be unique DNS name worldwide
site2_Name Web App 2 name must be unique DNS name worldwide
virtualNetwork_CIDR CIDR of your VNet
subnet1Name Name of the subnet
subnet2Name Name of the subnet
subnet1_CIDR CIDR of your subnet
subnet2_CIDR CIDR of your subnet
location Location for all resources.
skuName SKU name, must be minimum P1v2
skuSize SKU size, must be minimum P1v2
skuFamily SKU family, must be minimum P1v2
privateEndpointName Name of your Private Endpoint
privateLinkConnectionName Link name between your Private Endpoint and your Web App

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/webapp-privateendpoint-vnet-injection/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/webapp-privateendpoint-vnet-injection/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt

Fler mallar av Eric Grenon