The Azure Quickstart templates are currently available in English

Web App with VNet Injection and Private Endpoint.

Senast uppdaterad: 2021-05-11

This template allows you to create a secure end to end solution with two web apps, front end and back end, front end will consume securely the back through VNet injection and Private Endpoint

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
virtualNetwork_name Name of the VNet
serverFarm_name Name of the Web Farm
site1_name Web App 1 name must be unique DNS name worldwide
site2_name Web App 2 name must be unique DNS name worldwide
virtualNetwork_CIDR CIDR of your VNet
subnet1_name Name of the subnet
subnet2_name Name of the subnet
subnet1_CIDR CIDR of your subnet
subnet2_CIDR CIDR of your subnet
location Location for all resources.
SKU_name SKU name, must be minimum P1v2
SKU_size SKU size, must be minimum P1v2
SKU_family SKU family, must be minimum P1v2
privateEndpoint_name Name of your Private Endpoint
privateLinkConnection_name Link name between your Private Endpoint and your Web App

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/webapp-privateendpoint-vnet-injection/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/webapp-privateendpoint-vnet-injection/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt

Fler mallar av Eric Grenon