Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

SonarQube on Web App with PostgreSQL and VNet integration

Senast uppdaterad: 2022-06-04

This template provides easy to deploy SonarQube to Web App on Linux with PostgreSQL Flexible Server, VNet integration and private DNS.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
siteName Name of Azure Web App
location The location into which the resources should be deployed
administratorLogin Database administrator login name
administratorLoginPassword Database administrator password
postgresFlexibleServersSkuTier The tier of the particular SKU, e.g. Burstable
postgresFlexibleServersSkuName The name of the sku, typically, tier + family + cores, e.g. Standard_D4s_v3
postgresFlexibleServersversion The version of a PostgreSQL server
createMode The mode to create a new PostgreSQL server
appServicePlanSkuName Sku and size of App Service Plan (F1 does not support virtual network integration)

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/webapp-linux-sonarqube-postgresql-private-vnet/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/webapp-linux-sonarqube-postgresql-private-vnet/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt