Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Sonarqube Docker Web App on Linux with MySQL

av lfraile
Senast uppdaterad: 2021-05-12

This template provides a easy way to deploy a Sonarqube docker image (alpine tag) on a Linux Web App with Azure database for MySQL

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
siteName Name of azure web app
servicePlanTier Tier for Service Plan
servicePlanSku Size for Service Plan
administratorLogin Database administrator login name
administratorLoginPassword Database administrator password
databaseSkuCapacity Azure database for MySQL compute capacity in vCores (2,4,8,16,32)
databaseSkuName Azure database for MySQL sku name
databaseSkuSizeMB Azure database for MySQL Sku Size
databaseSkuTier Azure database for MySQL pricing tier
mysqlVersion MySQL version
location Location for all the resources
databaseSkuFamily Azure database for MySQL sku family

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/webapp-linux-sonarqube-mysql/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/webapp-linux-sonarqube-mysql/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt