Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Sonarqube Docker Web App on Linux with Azure SQL

Senast uppdaterad: 2021-04-29

This template deploys Sonarqube in an Azure App Service web app Linux container using the official Sonarqube image and backed by an Azure SQL Server.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
siteName Name of Azure Web App
sonarqubeImageVersion The version of the Sonarqube container image to use. Only versions of Sonarqube known to be compatible with Azure App Service Web App for Containers are available.
servicePlanPricingTier App Service Plan Pricing Tier
servicePlanCapacity App Service Capacity
sqlServerAdministratorUsername Azure SQL Server Administrator Username
sqlServerAdministratorPassword Azure SQL Server Administrator Password
sqlDatabaseSkuName Azure SQL Database SKU Name
sqlDatabaseSkuSizeGB Azure SQL Database Storage Max Size in GB
location Location for all the resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/webapp-linux-sonarqube-azuresql/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/webapp-linux-sonarqube-azuresql/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt