The Azure Quickstart templates are currently available in English

Create Azure Web app with Blob Storage connection string

Senast uppdaterad: 2016-03-18

Creates an Azure Web app with Blob Storage connection string, Template originally authored by Jeff Bowles of Microsoft

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
WebAppSvcPlanName Name of AppSvc Plan.
WebAppSvcPlanSKU App Svc Plan SKU.
WebAppSvcPlanWorkerSize Size of AppSvc Worker.
WebAppName Name of web site.
StorageAccountName Storage Account to access blob storage.
StorageAccountKey Storage Account Key to access blob storage.
DeployPackageURI WebDeploy package location.
SasToken Sas token to be appended to DeployPackageURI.
location Location for all resources.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/webapp-blob-connection/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/webapp-blob-connection/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt