Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Create a Web App protected by Application Gateway v2

Senast uppdaterad: 2021-05-12

This template creates an Azure Web App with Access Restriction for an Application Gateway v2. The Application Gateway is deployed in a vNet (subnet) which has a 'Microsoft.Web' Service Endpoint enabled. The Web App restricts access to traffic from the subnet.

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
webAppName (ingen beskrivning är tillgänglig)
virtualNetworkName (ingen beskrivning är tillgänglig)
appGatewaySubnetName (ingen beskrivning är tillgänglig)
appGatewayName (ingen beskrivning är tillgänglig)
location (ingen beskrivning är tillgänglig)

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/web-app-with-app-gateway-v2/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/web-app-with-app-gateway-v2/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt