Hoppa över navigering

Azure-snabbstartsmallarna finns för närvarande bara på engelska

Install Public Certificate in App Service

Senast uppdaterad: 2021-06-11

Install a Public Certificate in App Service. Once a public certificate is installed by deploying this template, it would be accessible to App Service code for consumption. This is supported only on dedicated App Service Plans. If your App Service is hosted on a public scale unit then you can only install certificates in CurrentUser-Personal certificate store. For App Service Environments, LocalMachine-Personal certificate store is also supported

Den här ARM-mallen (Azure Resource Manager) skapades av en community-medlem, inte av Microsoft. Varje ARM-mall licensieras till dig enligt ett licensavtal av respektive ägare, inte Microsoft. Microsoft ansvarar inte för ARM-mallar som erbjuds och licensieras av community-medlemmar och undersöker inte mallarnas säkerhet, kompatibilitet eller prestanda. Microsofts supportprogram och supporttjänster omfattar inte support för ARM-mallar från community-medlemmar, och dessa mallar tillhandahålls i BEFINTLIGT SKICK utan någon form av garanti.

Parametrar

Parameternamn Beskrivning
exisitngWebAppName The name of the web app that would use this public certificate. The web app should belong to a dedicated App Service Plan.
publicCertificateLocation Location where you wish to install the public certificate. 'LocalMachineMy' is supported in App Service Environment only.
location Location for all resources.
blob Base 64 encoded public certificate file. 'azuredeploy.parameters.json' file contains an example of this parameter.

Använda mallen

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/web-app-public-certificate/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azure PowerShell

Kommandoraden

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/web-app-public-certificate/azuredeploy.json
Installera och konfigurera Azures plattformsoberoende kommandoradsgränssnitt